شماره جاری: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 8-124 

1. بررسی گفتار فرقه گرایانه‌ی داعش

صفحه 8-22

احمد نادری؛ علیرضا طاقتی؛ محسن منجی