ناشر: سازمان بسیج اساتید   
قطع : وزیری
دوره انتشار: دوفصلنامه
تلفن 66975605(021)
آدرس اینترنتی :http://www.iabaj.ir
org.05@basijasatid.ir
مدیر مسئول : مجتبی زارعی
سر دبیر : علیرضا صدرا
هیئت تحریریه : حمید احمدی؛ خیرالله پروین؛ ناصر فرشاد گوهر؛ علیرضا صدرا؛ مصطفی ملکوتیان؛ سید عباس احمدی؛ سهراب صلاحی
مدیر داخلی : سیدمهدی سهیلی مقدم
ویراستار فارسی : علی محمد امینیان، جواد رمضانپور، معصومه هاشمی
آدرس :  تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک ۱۲۴۶