اهداف و محورهای فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»

 


هدف نهائى (بیداری اسلامی) نمیتواند چیزى کمتر از «ایجاد تمدن درخشان اسلامى» باشد. مقام معظم رهبری در اجلاس بیداری اسلامی (26/6/1390)

 

اهداف فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی:

•  تعمیق مطالعات بیداری اسلامی برای «ایجاد تمدن درخشان اسلامى»؛
•  پشتیبانی علمی از بیداری اسلامی و محور مقاومت؛
•  تبیین دست آوردهای بیداری اسلامی و محور مقاومت؛
•  آینده پژوهی بیداری اسلامی در جهت پیشرفت کشورهای اسلامی؛
•  ایجاد زمینه مناسب برای تبادل نظر میان پژوهشگران بیداری اسلامی؛
•  تحلیل جایگاه و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر پیشرفت بیداری اسلامی؛
•  شناخت و تحلیل مسائل و چالشهای بیداری اسلامی و ارائه توصیه‌های سیاستی به رهبران بیداری و مقاومت اسلامی؛

 

محورها و موضوعات علمی فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی:

•    ماهیت شناسی بیداری اسلامی؛ ساختار و سازمان، ایدئولوژی، پایگاه اجتماعی، اهداف و آرمان‌ها؛
•    وضعیت شناسی بیداری اسلامی گذشته، حال و آینده؛
•    بیداری اسلامی و عملکرد سیاست خارجی کشورهای اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال آن؛
•    بیداری اسلامی و تحول در سیاست داخلی و خارجی کشورهای منطقه غرب آسیا؛
•    بیداری اسلامی و جنبش‌های مقاومت اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و تقریب و اتحاد اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و فرهنگ سیاسی مقاومت؛
•    بیداری اسلامی و ژئوپلتیک مقاومت اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و مواضع و سیاست قدرتهای جهانی؛
•    بیداری اسلامی و مواضع سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی؛
•    بیداری اسلامی و نظم جهانی و منطقه‌ای در غرب آسیا؛
•    بیداری اسلامی و مداخله و نفوذ کشورهای خارجی در منطقه و کشورهای غرب آسیا؛
•    بیداری اسلامی و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی؛
•    بیداری اسلامی و رسانه‌‌هاى مدرن، هنر و سینما؛
•    بیداری اسلامی در ادبیات زبان‌های گوناگون به ویژه در ادبیات عربی و فارسی.