سمت / سازمان

- خواهشمند است مشخصات در قسمت «سمت / سازمان» براساس الگوی ذیل تنظیم گردد:
مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
برای نمونه:
- دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
- دانشیار علوم اطلاعات، گروه مدیرت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

کد ارکید

ثبت شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمام نویسندگان مقالات(به ویژه نویسنده مسئول) ضروری است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند. راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر (ORCID)


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image