سیاحه داوران به تفکیک شمارگان

فهرست داوران، دوره ۱۰، شماره ۲(پیاپی ۲۰)، بهار ۱۴۰۰

دکتر محمدرضا رنجبر‌: استادیار علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور،
دکتر سجاد بهرامی‌مقدم
دکتر محمدعلی محمودی‌قهساره
دکتر مسعود بهرامیان
دکتر حسین جلائی‌نوبری
دکتر حسن علی یاری
دکتر سید محمد علی تقوی: 
دکتر علیرضا نائیج
دکتر علی راد: دانشیار، پردیس فارابی، دانشکده الهیات، قم ، ایران
دکتر رعنا قاسمی: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی
دکتر حمید سعیدی‌جوادی
دکتر بهزاد قاسمی
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر غلامرضا بهروزی‌لک: استاد علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم ع، قم
دکتر شمس الله مریجی: استاد جامعه شناسی، دانشگاه باقرالعلوم ع، قم

فهرست داوران، دوره 10، شماره 1(پیاپی 19)، بهار 1400

دکتر بهناز اژدری: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
دکتر علی باقری دولت آبادی
: استادیار ، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوج
دکتر محمد بختیاری
: استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر سیروس حاجی‌زاده
: دکتری مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر سمیه حمیدی: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد
دکتر علی راد: دانشیار، پردیس فارابی، دانشکده الهیات، قم ، ایران
دکتر حسن رحیمی(روشن): عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا
دکتر محسن رفعت: استادیار دانشگاه حضرت معصومه س
دکتر محمدرضا رنجبر: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
دکتر غفار زارعی: استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد.
دکتر نسا زاهدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مفید قم
دکتر حبیب زمانی‌محجوب: معاون پژوهش پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
دکتر سیدابراهیم سرپرست‌سادات: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مرتضی شیرودی: دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)-قم
دکتر سیدضیاءالدین علیانسب: دانشیار دانشگاه حضرت معصومه س
دکتر رعنا قاسمی: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی
دکتر محمود کاظمی: استادیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان
دکتر علی ملکی: استادیاردانشکده معارف اسلامی دانشگاه تفرش
دکتر محمد یوسفی‌جویباری: استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فهرست داوران، دوره 9، شماره 2(پیاپی 18)، پاییز و زمستان 1399

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر مسلم پیری زمانه: دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سعیده بیرجندی: دکتری زبان و ادبیات عربی و مدرس دانشگاه دامغان
دکتر مسعود شریفی فر: دانشیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر زهرا خزاعی راوری: استادیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سمیه حمیدی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
دکتر محمدعلی سوادی: استادیار جامعه المصطفی العالمیه
دکتر حسن شمسینی غیاثوند: استادیار علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان
دکتر محمدجواد نوروزی: دانشیار علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
دکتر جواد شعرباف: استادیار تاریخ و تمدن دانشگاه تهران
دکتر مهدیه حیدری: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد
دکتر رضا نصیری حامد: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز
دکتر محمد یوسفی جویباری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر علیرضا نائیج: دکتری روابط بین الملل
دکتر سید محمد علی تقوی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیدابراهیم سرپرست سادات: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عسکر بابازاده اقدم: استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دکتر علی محسنی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
دکتر جاسب نیکفر: استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
دکتر مجتبی شریعتی: استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
دکتر مسعود بهرامیان: دکتری تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم
دکتر آرمان فروهی: دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان
دکتر مجتبی گراوند: استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
دکتر محمد حقی: دکتری پژوهشگاه بین المللی المصطفی
دکتر سید علی اصغر میرخلیلی: استادیار معارف دانشگاه علوم پزشکی البرز

فهرست داوران، دوره 9، شماره 1(پیاپی 17)، بهار و تابستان 1399


دکترحسن شمسینی غیاثوند: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
دکترمحمدرضا رنجبر: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه پیام نور
دکترمهدی فرجی: مهدی فرجی- عضو هیئت علمی پژوهشی مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز
دکترمرتضی شیرودی: دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم
دکترسیدمحمد رضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان
دکترمهدیه حیدری: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد
دکترحسن رحیمی(روشن): استادیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
دکترعلیرضا نائیج: دکتری روابط بین الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
دکترسروش امیری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
دکترمسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترروژان حسام قاضی: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
دکترمحمدجواد نوروزی: دانشیارعلوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
دکتررضا نصیری حامد: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه تبریز
دکترمجید نجات پور: استادیار روابط بین الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکترضیاءالدین صبوری: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه خوارزمی
دکتربهناز اژدری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
دکترمحمدرضا قائدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

فهرست داوران، دوره 8، شماره 2(پیاپی 16)، پاییز و زمستان 1398


دکترحمید حکیم: استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
دکترمحمدجواد نوروزی: دانشیار علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
دکترجواد شعرباف:  استادیار تاریخ و تمدن دانشگاه تهران
دکترعلی نجات بخش اصفهانی: دانشیار گروه تمدن و مدیریت در اسلام مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)-
دکترسیدمحمد رضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان
دکترمصطفی منتظری: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه گیلان
دکتربیژن پیروز: استادیار، معاون پژوهشی گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران
دکترکیامرث جهانگیر: (بازنشسته) استادیارنماینده دانشگاه تهران در کمیسیون تخصصی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دکترمحمدجواد عنایتی راد:  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکترهما رحمانی: استادیار دانشگاه فرهنگیان تبریز

فهرست داوران، دوره 8، شماره 1(پیاپی 15)، بهار و تابستان 1398


دکترکاوه قدمی: دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی
دکترمسلم پیری زمانه:  دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
دکترمحمد بصیری صدر: دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
دکترنورالله قیصری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکترعلی صفری: استادیار گروه آموزشی تفسیر، دانشگاه علوم قران و حدیث شهر ری
دکترمحمدجواد نوروزی: دانشیار علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
دکترجواد شعرباف: استادیار تاریخ و تمدن دانشگاه تهران
دکترمحمد یوسفی جویباری:  استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتررضا نصیری حامد: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه تبریز
دکترسیدمحمد رضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان
دکترعسکر بابازاده اقدم: استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

فهرست داوران، دوره 7، شماره 2(پیاپی 14)، پاییز و زمستان 1397


دکترمسلم پیری زمانه:
دکترعلی آدمی:
دکترمحمد مهدی اسماعیلی:
دکترمحمد بصیری صدر:
دکترکاوه قدمی:
دکترمحمد حسین جمشیدی:
دکترجواد شعرباف:
دکترنورالله قیصری:
دکترسجاد ستاری:
دکترخلیل غفاری:
دکترمحمد یوسفی جویباری:
دکترصمد ظهیری:

فهرست داوران، دوره 7، شماره 1(پیاپی 13)، بهار و تابستان 1397


دکترمسلم پیری زمانه:
دکترمحمد بصیری صدر:
دکترسینا احمدی:
دکترحبیب زمانی محجوب:
دکترحمید حکیم:
دکترعسکر بابازاده اقدم:
دکترعلی اصغر ستوده:
دکترمحمد حسین جمشیدی:

فهرست داوران، دوره 6، شماره 2(پیاپی 12)، پاییز و زمستان 1396

دکترقاسم شبان نیا:
دکترکاوه قدمی:
دکترمسلم پیری زمانه:
دکترمحمد بصیری صدر:
دکترمحمد مهدی اسماعیلی:
دکترعبدالرضا سیف:
دکترسید مهدی نوری کیذقانی:
دکترنورالله قیصری:
دکترنسا زاهدی:

سیاحه تمامی داوران

اسامی داورانی که از زمان شروع فعالیت فصلنامه تاکنون با فصلنامه همکاری داشته‌اند:(اطلاعات اساتید بزرگوار در حال تکمیل است)

 

نام داور سمت / سازمان
رضا Simbar استاد دانشگاه گیلان
علی آدمی هیات علمی
ابراهیم آقامحمدی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
پرویز احدی استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران
سینا احمدی برنامه ریزی و مالی
حسین احمدی سفیدان استادیار دانشگاه تبریز
علی اخترشهر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
رضا اختیاری امیری دانشگاه مازندران
بهناز اژدری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
محمد مهدی اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
شمس الله مریجی استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
سروش امیری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
عسکر بابازاده اقدم استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی باقری دولت آبادی استادیار ، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوج ، ایران.
عبدالرضا بای مدیر گروه علوم سیاسی
محمد بختیاری استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
عباس بخشنده بالی استادیار دانشگاه مازندران؛ دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مسعود بهرامیان پژوهشگر تاریخ اسلام
سجاد بهرامی مقدم استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
غلامرضا بهروزی لک استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع قم ایران
سعیده بیرجندی مدرس دانشگاه
احمد بیگلری هیئت علمی
جمال بیگی دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
بیژن پیروز گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران
مسلم پیری زمانه استاد دانشگاه
یوسف ترابی دانشیار علوم انتظامی
عباس تقوائی گزوه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
سید محمد علی تقوی هیأت علمی
مرتضی توکلی
حسین جلائی نوبری سطح چهار حوزه، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد حسین جمشیدی
کیامرث جهانگیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمدرضا جواهری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیروس حاجی زاده دانشگاه امام حسین
روژان حسام قاضی گروه علوم سیاسی، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی
سیدجواد حسینی دانشگاه امام صادق دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
عبداله حسینی زبان وادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه خوارزمی
محمد حقی پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی ص
حمید حکیم هیأت علمی - دانشگاه علامه طباطبایی
سمیه حمیدی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
ماشا الله حیدرپور هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مهدیه حیدری ندارم
زهرا خزاعی راوری بخش زبان های خارجیُ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانُ کرمان ایران
علی راد دانشیار، پردیس فارابی / دانشکده الهیات، قم ، ایران
هما رحمانی استادیار دانشگاه فرهنگیان تبریز- ایران
حسن رحیمی(روشن) عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا
محسن رفعت استادیار دانشگاه حضرت معصومه س
رشید رکابیان عضو هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی
محمدرضا رنجبر دانشگاه پیام نور
غفار زارعی استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.
نسا زاهدی
سیدهادی زرقانی عضو هیات علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب زمانی محجوب استادیار تاریخ و تمدن اسلامی، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ، قم، ایران
سجاد ستاری هیئت علمی/تهران
علی اصغر ستوده مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
سیدابراهیم سرپرست سادات
حمید سعیدی جوادی استادیار دانشگاه آزاد مشهد
محمدعلی سوادی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیدکاظم سیدباقری دانشیار، گروه سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.
سیدمیلاد سیدشمالی دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالرضا سیف دانشگاه تهران
محمد شجاعیان هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مجتبی شریعتی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
مسعود شریفی فر دانشگاه شهید باهنر کرمان
عادل شعبانی مقدم دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه
جواد شعرباف گروه آموزشی فلسطین ، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
حسن شمسینی غیاثوند استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد تاکستان
مرتضی شیرودی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)-قم
ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل
علی صفری گروه آموزشی تفسیر- دانشگاه علوم قران و حدیث شهر ری
صمد ظهیری استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی ، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، ایران
رحمت عباس تبار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مرتضی علویان عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
سیدضیاءالدین علیانسب دانشیار دانشگاه حضرت معصومه س
حسن علی یاری عضو هیات علمی
محمدجواد عنایتی راد عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل غفاری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی فرجی دانشگاه تبریز
آرمان فروهی دکتری تاریخ اسلام و مدرس گروه معارف مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان
محمدرضا قائدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
بهزاد قاسمی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
رعنا قاسمی مدرس دانشگاه ازاد اسلامی، گروه معارف اسلامی
کاوه قدمی جانشین پژوهش
میثم قهرمان هیات علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
نورالله قیصری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
حجت کاظمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود کاظمی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان
داود کریمی پور دانشگاه عالی دفاع ملی
حسین کریمی فرد گروه علوم سیاسی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،ایران
هادی کشاورز
گارینه کشیشیان سیرکی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نجمه کیخا دانشگاه شهید بهشتی تهران
مجتبی گراوند دانشگاه لرستان- گروه تاریخ
علی محسنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
رضا محموداوغلی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدعلی محمودی قهساره دانشگاه پیام نور
محمد محمودی کیا استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
امیرحسین مرادپوردهنوی استادیاردانشکده علوم پزشکی سیرجان
حسین مسعودنیا دانشگاه اصفهان
مسعود مطلبی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
مسعود مطلبی عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، استان گلستان
علی ملکی جامعه المصطفی
مصطفی منتظری هیات علمی دانشگاه گلستان
مجید منهاجی دکتری تاریخ اسلام- دانشگاه تربیت مدرس
حجت مهکویی گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
سیدمحمد رضا موسوی مدرس دانشگاه
سید علی اصغر میرخلیلی استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
علیرضا نائیج مدرس دانشگاه
احمد نادری
علی نجات بخش اصفهانی
مجید نجات پور عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین ع
رضا نصیری حامد موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز
علی اشرف نظری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
محمدجواد نوروزی علوم سیاس، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
سید مهدی نوری کیذقانی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری
جاسب نیکفر عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
سید محمود هاشمی
مهدی هدایتی شهیدانی هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان
رضا وهابی سازمان بسیج اساتید
محمد یوسفی جویباری استاد یار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، ایران