فهرست داوران، دوره 9، شماره 2(پیاپی 18)، پاییز و زمستان 1399

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر مسلم پیری زمانه: دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سعیده بیرجندی: دکتری زبان و ادبیات عربی و مدرس دانشگاه دامغان
دکتر مسعود شریفی فر: دانشیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر زهرا خزاعی راوری: استادیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سمیه حمیدی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
دکتر محمدعلی سوادی: استادیار جامعه المصطفی العالمیه
دکتر حسن شمسینی غیاثوند: استادیار علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان
دکتر محمدجواد نوروزی: دانشیار علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
دکتر جواد شعرباف: استادیار تاریخ و تمدن دانشگاه تهران
دکتر مهدیه حیدری: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد
دکتر رضا نصیری حامد: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز
دکتر محمد یوسفی جویباری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر علیرضا نائیج: دکتری روابط بین الملل
دکتر سید محمد علی تقوی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیدابراهیم سرپرست سادات: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عسکر بابازاده اقدم: استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دکتر علی محسنی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
دکتر جاسب نیکفر: استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
دکتر مجتبی شریعتی: استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
دکتر مسعود بهرامیان: دکتری تاریخ اسلام
دکتر آرمان فروهی: دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان
دکتر مجتبی گراوند: استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
دکتر محمد حقی: دکتری پژوهشگاه بین المللی المصطفی
دکتر سید علی اصغر میرخلیلی: استادیار معارف دانشگاه علوم پزشکی البرز

فهرست داوران، دوره 9، شماره 1(پیاپی 17)، بهار و تابستان 1399


دکترحسن شمسینی غیاثوند: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
دکترمحمدرضا رنجبر: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه پیام نور
دکترمهدی فرجی:
دکترمرتضی شیرودی:
دکترسیدمحمد رضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان
دکترمهدیه حیدری: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد
دکترحسن رحیمی(روشن): استادیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
دکترعلیرضا نائیج:
دکترسروش امیری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
دکترمسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترروژان حسام قاضی: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
دکترمحمدجواد نوروزی: دانشیارعلوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
دکتررضا نصیری حامد: استادیارعلوم سیاسی دانشگاه تبریز
دکترمجید نجات پور: استادیار روابط بین الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکترضیاءالدین صبوری: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه خوارزمی
دکتربهناز اژدری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
دکترمحمدرضا قائدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

فهرست داوران، دوره 8، شماره 2(پیاپی 16)، پاییز و زمستان 1398


دکترحمید حکیم:
دکترمحمدجواد نوروزی:
دکترجواد شعرباف:
دکترعلی نجات بخش اصفهانی:
دکترسیدمحمد رضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان
دکترمصطفی منتظری:
دکتربیژن پیروز:
دکترکیامرث جهانگیر:
دکترمحمدجواد عنایتی راد:
دکترهما رحمانی

فهرست داوران، دوره 8، شماره 1(پیاپی 15)، بهار و تابستان 1398


دکترکاوه قدمی:
دکترمسلم پیری زمانه:
دکترمحمد بصیری صدر:
دکترنورالله قیصری:
دکترعلی صفری:
دکترمحمدجواد نوروزی:
دکترجواد شعرباف:
دکترمحمد یوسفی جویباری:
دکتررضا نصیری حامد:
دکترسیدمحمد رضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان
دکترعسکر بابازاده اقدم:

فهرست داوران، دوره 7، شماره 2(پیاپی 14)، پاییز و زمستان 1397


دکترمسلم پیری زمانه:
دکترعلی آدمی:
دکترمحمد مهدی اسماعیلی:
دکترمحمد بصیری صدر:
دکترکاوه قدمی:
دکترمحمد حسین جمشیدی:
دکترجواد شعرباف:
دکترنورالله قیصری:
دکترسجاد ستاری:
دکترخلیل غفاری:
دکترمحمد یوسفی جویباری:
دکترصمد ظهیری:

فهرست داوران، دوره 7، شماره 1(پیاپی 13)، بهار و تابستان 1397


دکترمسلم پیری زمانه:
دکترمحمد بصیری صدر:
دکترسینا احمدی:
دکترحبیب زمانی محجوب:
دکترحمید حکیم:
دکترعسکر بابازاده اقدم:
دکترعلی اصغر ستوده:
دکترمحمد حسین جمشیدی:

فهرست داوران، دوره 6، شماره 2(پیاپی 12)، پاییز و زمستان 1396

دکترقاسم شبان نیا:
دکترکاوه قدمی:
دکترمسلم پیری زمانه:
دکترمحمد بصیری صدر:
دکترمحمد مهدی اسماعیلی:
دکترعبدالرضا سیف:
دکترسید مهدی نوری کیذقانی:
دکترنورالله قیصری:
دکترنسا زاهدی: