مدیر مسئول


مردانی، محمدرضا دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.

دکترای مدیریت منابع انسانی

سردبیر


بهروزی‌لک، غلامرضا استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم، ایران.

علوم سیاسی

  • behroozlakgmail.com

اعضای هیات تحریریه


امیری، سروش دانشیار روابط بین الملل، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

روابط بین الملل

  • suroush.jnugmail.com

اعضای هیات تحریریه


بهروزی‌لک، غلامرضا استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم، ایران.

علوم سیاسی

  • behroozlakgmail.com

اعضای هیات تحریریه


جوادی ارجمند، محمدجعفر دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

علوم سیاسی

  • mjjavadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضایی، علیرضا دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

روابط بین الملل

  • iauh67iauh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


لک‌زایی، نجف استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم، ایران.

علوم سیاسی

  • n.lakzaeeisca.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مریجی، شمس الله استاد علوم اجتماعی، گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم، ایران.

علوم اجتماعی

  • marijibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


هرسیج، حسین استاد علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علوم سیاسی

مدیر داخلی


سهیلی‌مقدم، سیدمهدی دکترای اقتصاد و مدیریت، دانشگاه فدرال جنوبی، روستوف، فدراسیون روسیه.