مدیر مسئول


مجتبی زارعی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

علوم سیاسی

سردبیر


غلامرضا بهروزی لک استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع)

علوم سیاسی

  • behroozlakgmail.com

جانشین سردبیر


نواله قیصری استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

دبیر تخصصی


سید محمدرضا موسوی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


نجف لک زایی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم ع

علوم سیاسی

  • jjjjjgmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا بهروزی لک استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم ع

علوم سیاسی

  • behroozlakgmail.com

اعضای هیات تحریریه


شمس الله مریجی استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

علوم اجتماعی

  • marijibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین هرسیج استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


محمدجعفر جوادی ارجمند دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

  • mjjavadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا رضایی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

روابط بین الملل

  • iauh67iauh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سروش امیری دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علوم انتظامی امین

روابط بین الملل

  • suroush.jnugmail.com

مدیر داخلی


سید مهدی سهیلی مقدم دانشجوی دکتری دانشگاه فدرال جنوبی