مدیر مسئول


محمدرضا مردانی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه امام حسین ع

دکترای مدیریت منابع انسانی

سردبیر


بهروزی‌لک، غلامرضا استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع)

علوم سیاسی

  • behroozlakgmail.com

اعضای هیات تحریریه


امیری، سروش دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علوم انتظامی امین

روابط بین الملل

  • suroush.jnugmail.com

اعضای هیات تحریریه


بهروزی‌لک، غلامرضا استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم ع

علوم سیاسی

  • behroozlakgmail.com

اعضای هیات تحریریه


جوادی ارجمند، محمدجعفر دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

  • mjjavadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضایی، علیرضا دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

روابط بین الملل

  • iauh67iauh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


لک‌زایی، نجف استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم ع

علوم سیاسی

  • n.lakzaeeisca.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مریجی، شمس الله استاد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

علوم اجتماعی

  • marijibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


هرسیج، حسین استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

علوم سیاسی

مدیر داخلی


سهیلی‌مقدم، سیدمهدی دکترای اقتصاد و مدیریت دانشگاه فدرال جنوبی