مدیر مسئول


دکتر مجتبی زارعی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

علوم سیاسی

سردبیر


دکتر علیرضا صدرا دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

جانشین سردبیر


دکتر نواله قیصری استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

دبیر تخصصی


دکتر سید محمدرضا موسوی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی ملکوتیان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر خیراله پروین استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا صدرا استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر فرشاد گوهر دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

مدیر داخلی


سید مهدی سهیلی مقدم دانشجوی دکتری دانشگاه فدرال جنوبی