نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مکتب حاج قاسم ضرورت امروز کشور است و از آن می توان به عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی کشور بهره برد. هدف مقاله بررسی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت(ع) است.سئوال اصلی پژوهش حاضر را اینگونه می توان مطرح کرد،که مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی از چه ویژگی های برخوردار است که آن را به یک مکتب و الگوی عملی مطلوب در بخش های مدیریتی و اجرایی کشوربلکه جهان اسلام تبدیل کرده است؟روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعت از شیوه کتابخانه ای وفیش برداری از کتاب ها و مقالات و سایت های اینترنتی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکتب حاج قاسم از منش و رفتار سرداری می گوید که نمونه یک انسان مومن عاشق است ،سرداری که خالصانه عاشق شهادت و ولایت بود ، خود را سرباز ولایت می دانست و تمام زندگی اش را وقف خدا و خدمت به مردم کرده بود . نتیجه آنکه، شهید سپهبد قاسم سلیمانی امروز فقط یک فرمانده نیست که یک اسطوره بزرگ است؛ اسطوره مقاومت در برابر ظلم و ظالم، اسوه اخلاص و کار بی‌منت برای خدا، سرمشق تلاش، ساده‌زیستی، شجاعت، مجاهدت و خدمتگزاری به مردم و قهرمان مبارزه در راه آرمان، بی آنکه از «غیر خدا» ترسی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The school of Martyr Haj Qasem Soleimani in defense of the sanctity of the Ahl al-Bayt

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Mosavi

Associate Professor of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Haj Qasim's school says about the character and behavior of Sardari that he is an example of a believing man who loves, Sardari who sincerely loved martyrdom and guardianship, considered himself a soldier of the guardianship and had dedicated his whole life to God and serving the people. Haj Qasem school is a necessity of the country today and it can be used as a practical model for the administrative and executive sectors of the country.
In this article, an attempt is made to examine the character, behavior and personality traits of the martyrs of the defenders of the shrine of Haj Qasem Soleimani, Let's get to know the educational model of Sardar Delha better in the cohesion and authority of the Resistance Front and the defenders of the shrine, and according to the Supreme Leader of the Revolution, let's look at this martyr Sardar as a school, a way and a school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مکتب سردار شهید قاسم سلیمانی
  • مدافعین حرم
  • جبهه مقاومت
  • بیداری اسلامی
  • الگوی مطلوب مدیریتی