مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن: از صدر اسلام تا عصر حاضر
مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن: از صدر اسلام تا عصر حاضر

محمد جواد نجفی؛ بهزاد قاسمی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 101-123

چکیده
  شناخت و بررسی زمینه ‏های تاریخی بیداری مردم یمن و ارائه مصادیقِ مقاومت ملت یمن علاوه بر اینکه از نظر پژوهشی بدیع و نو است، در اینجا به صورت مسئله اصلی مقاله مورد توجه قرار گرفته است.(مسئله) هدف پژوهش ...  بیشتر