بازتاب‌های سازه‌انگارانه انقلاب اسلامی ایران بر تحولات انقلابی جهان عرب
1. بازتاب‌های سازه‌انگارانه انقلاب اسلامی ایران بر تحولات انقلابی جهان عرب

مجید عباسی(اشلقی)

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 33-57

چکیده
  یکی از وجوه تمایز انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب های بزرگ جهان وجه مسالمت آمیز بودن آن است که موجب شده وجوه نرم و گفتمانی آن بر سایر وجوه آن ارجحیت یابد. لذا ایجاد گفتمانی جدید در روابط بین الملل و ...  بیشتر
بررسی و تحلیل رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به بیداری اسلامی بحرین
2. بررسی و تحلیل رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به بیداری اسلامی بحرین

حمید درج

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1397

چکیده
  پژوهش حاضر در تلاش است تا به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بیداری اسلامی بحرین بپردازد.بیداری اسلامی در بحرین از اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.بحرین به واسطۀ ...  بیشتر
نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه
3. نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه

احمد جالینوسی؛ یگانه سادات طباطبایی؛ هنگامه البرزی

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 92-126

چکیده
  تحولات اخیر در برخی کشورهای عربی به دنبال خیزش‌های مردمی از سال 2011 حکایت از عمق احساس نیازبه تغییرات عمده درساختارسیاسی،اجتماعی و اقتصادی این کشورها دارد.در میان کشورهای منطقه،قطر به عنوان مدعی بازیگری ...  بیشتر