نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در تلاش است تا به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بیداری اسلامی بحرین بپردازد.بیداری اسلامی در بحرین از اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.بحرین به واسطۀ حدود 75 درصد جمعیت شیعی،بیشترین قرابت را با ابعاد قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در طول سه دهۀ گذشته برقرار کرده است. مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی و ارزش‌های منبعث از آن،تأثیرات به سزایی بر وقوع جنبش‌های مردمی در بحرین داشته است.در این میان،جمهوری اسلامی ایران در راستای نقش‌آفرینی هر چه بیشتر شیعیان این کشور و احقاق حقوق آن‌ها، سازوکارها و اقدامات مؤثری را دنبال کرده است.این پژوهش در تلاش برای پاسخ به این سؤال اصلی است که: جمهوری اسلامی ایران در قبال بیداری اسلامی بحرین چه سیاستی را دنبال می‌کند؟فرضیه پژوهش این است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی اعتقادی و انقلابی خود، ضمن مخالفت با سیاست سرکوب و ارعاب مقامات بحرینی،در جهت احقاق حقوق شیعیان بحرین و تأمین اهداف و سیاست‌های آن‌ها مبادرت می‌ورزد.یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد؛بر مبنای آموزه‌های مطروحه در نظریۀ سازه انگاری، جمهوری اسلامی ایران بر اساس هویتی که از خود و همچنین رژیم های آل‌سعود عربستان و آل‌خلیفه تعریف کرده و تحولات بحرین را مصداقی بارز از بیداری اسلامی می‌داند،سیاست خارجی خود را در قبال تحولات بحرین پیگیری می‌کند.برای تحلیل داده‌های این پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the Islamic Republic of Iran's approach to the Islamic Awakening of Bahrain

نویسنده [English]

  • Hamid Dorj

Graduate of Political Science, University of Isfahan, Iran

چکیده [English]

The present study seeks to analyze the foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards the Islamic Awakening of Bahrain.The Islamic Awakening in Bahrain is of particular importance to the Islamic Republic of Iran.Bahrain, with about 75 percent of the Shiite population, has been most closely aligned with the soft power of the Islamic Revolution in Iran over the past three decades.The components of the soft power of the Islamic Revolution and the values derived from it have had a profound effect on the emergence of popular movements in Bahrain.Meanwhile, the Islamic Republic of Iran has pursued effective mechanisms and measures in order to play a greater role in the Shiites of this country and to realize their rights.This study seeks to answer the main question:What is the policy of the Islamic Republic of Iran towards the Islamic Awakening of Bahrain?The hypothesis of the research is that the Islamic Republic of Iran, based on its doctrinal and revolutionary principles, opposes the policy of repression and intimidation of Bahraini officials in order to realize the rights of Bahraini Shiites and achieve their goals and policies.The findings of this article show;Based on the teachings proposed in the theory of structuralism, the Islamic Republic of Iran based its identity on itself, as well as the regimes of Al-Saud, Saudi Arabia and the Caliphate, and considers the developments in Bahrain as a clear example of Islamic awakening.Pursues the developments in Bahrain.Qualitative analysis method has been used to analyze the data of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Bahrain
  • Islamic awakening
  • Soft power
  • Structuralism