نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران، پژوهشگر همکار دفتر آینده‌پژوهی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

2 استادیار آینده پژوهی، دفتر آینده‌پژوهی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

ترسیم تصویری قرآن‌بنیان از آینده جریان بیداری اسلامی، در کانون توجه این پژوهش قرار دارد (مسئله)؛ برای این منظور از روش آیه‌پژوهی استفاده شده که در خلال آن با «نگاه آیاتی» به ماجرای طالوت(ع) در سوره بقره، «نگاشت» گذشته به آینده به شکلی قاعده‌مند صورت می‌پذیرد. مطابق با نگاه آیاتی مصادیق گذشتۀ «آیات»، ماکتی از مصادیق آیندۀ آن است که به صورت تکامل یافته‌تر و در پهنۀ وسیع‌تری واقع می‌شوند. از همین رو مفهوم «آیه» در مطالعات آینده‌نگری قرآنی حائز اهمیّت است (روش)؛ با معادل‌سازی ماجرای طالوت(ع) با شرایط عصر کنونی امت اسلامی به عنوان «ذوالآیه»، می‌توان سناریویی برای تحولات آیندۀ امّت اسلام در پنج مقطع پیشنهاد داد؛ یک) ایجاد نیاز به تحوّل ساختاری که در آن به دنبال فشارهای دشمن، نخبگان جامعه به سطح بالاتری از هشیاری و بیداری اسلامی می‌رسند، دو) ایجاد ساختارهای الهی در جبهه حقّ، سه) آماده‌سازی لشکریان تا شکل‌گیری یک ساختار نظامی هماهنگ با بهره‌مندی از توان‌های فرامادّی، چهار) سرکوبی فساد جبهه استکبار با محوریت رژیم صهیونیستی و پنج) ایجاد زمینه‌های جهش تمدنی. این الگوی قرآنی، تصویری از گشایش پس از شدت و افق روشن استقامت در برابر تهدیدها را فراروی بیداری اسلامی می‌گشاید، که تداعی‌گر منطق امیدبخش و برانگیزاننده‌ای برای امت اسلامی است (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Depicting Future of The Islamic Awakening Based on The Story of Talut in Quran

نویسندگان [English]

 • Farhad Ahmadi Ashtiani 1
 • Mahdi Ahmadian 2

1 SNDU Researcher

2 Faculty Member of SNDU

چکیده [English]

The purpose of this paper is to draw a picture of the evolution of Islamic awakening to the foundation of modern Islamic civilization. For this purpose , Ayat research method has been used in which the "Ayat View " to the story of Talut in Al - Baqarah , "Mapping" has been done in a systematic way from past to future . according to the view of verses , the past evidences of Ayat are one of the future evidences that are more fully expanded and in a larger area . By translating the story of Talut with the current era of Islamic nation as "Zu-Al-Ayat". One can suggest a scenario for future developments of the Islamic nation in five sections. 1 ) the need for the structural transformation following the Islamic awakening , 2) creation of divine structures on the right front in which a coordinated military structure is formed using the material powers , 3 ) the preparation of the troops. 4 - suppression of arrogant front corruption with a focus on the Zionist regime and 5) establishment of Civlization. this Qur'anic pattern opens a picture of post - intensity and clear horizons of resistance against threats to Islamic revolution which puts forward and hopeful logic in front of the scientific community .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ayat
 • Ayat Perspective
 • Bani Israel
 • Second Step of the Islamic Revolution
 • Islamic Awakening
 1. قرآن کریم.
 2. ابن فارس، احمد بن فارس(1362). معجم مقاییس اللغة. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
 3. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414). لسان العرب. بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
 4. بابایی، محمد (1396). عصبیت رسانه‌ای در تمدن نوین اسلامی و آینده بدیل رسانه‌ها؛ گذار از رسانه دولت‌محور به رسانه تمدنی. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 2 (3).
 5. بحرانی، سید هاشم بن سلیمان. (1416). البرهان فی تفسیر القرآن. تهران: بنیاد بعثت.
 6. جوهری، اسماعیل بن حماد (1404). الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربیة‌. بیروت: دار العلم للملایین.
 7. حمیدی، شیما (1396). تحلیل شناختی مفهوم آیه در تفسیر تسنیم (با بررسی موردی پدیده‌های طبیعی)، دوفصلنامه معارج، شماره 2، 63 - 84.
 8. دانش‌نیا، فرهاد (1396). چشم‌انداز جایگاه تمدن نوین اسلامی در شکل‌گیری نظم پساهژمون در اقتصاد سیاسی جهانی. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 2 (3).
 9. ذوالفقارزاده، محمدمهدی؛ احمدیان، مهدی و محیط، امیرحسین (1398). مبانی نظری آینده‌نگری آیاتی. تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 10. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1992). مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دار الشامیة.
 11. رنجکش، محمدجواد(1398). بررسی تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در جنبش‌های بیداری اسلامی با تأکید بر مفهوم اشاعه سازه‌انگاری. فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، 8 (15)، 51-74.
 12. زبیدی، محمد بن محمد مرتضی(1415). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالفکر.
 13. سیوطی، جلال الدین (1404). الدر المنثور فی تفسیر المأثور. قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
 14. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1374). تفسیر المیزان. ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعهی مدرسین حوزه علمیه قم.
 15. طبرسی، فضل بن حسن (1360). ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن. تهران: انتشارات فراهانى.
 16. طریحی، فخرالدین بن محمد (1375). مجمع البحرین. تهران: مکتبة المرتضویة.
 17. عارفی گوروان، اسماعیل (1397). زمینه‌های تحقق تمدن نوین اسلامی در جامعه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری. فصلنامه پانزده خرداد، بهار 1397 (55)، 49 - 68.
 18. فراهیدی، خلیل بن احمد (1409). العین. قم: انتشارات موسسه دار الهجره.
 19. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (1415). القاموس المحیط. بیروت: دار الکتب العلمیة.
 20. قاسمی، حاکم (1396). تمدن اسلامی در مرحله گذار، ضرورت آینده‌نگاری و راهبردپردازی برای ساختن تمدن نوین اسلامی. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 2 (3).
 21. قمی، علی بن ابراهیم (1367). تفسیر قمی. قم: دار الکتاب.
 22. کریمی، غلامرضا (1396). واکاوی پیشران‌های خارجی تمدن نوین اسلامی. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 2 (3).
 23. لاجوردی، سیدشهاب و معینی‌پور، مسعود (1399). جایگاه عقلانیت در شکل‌گیری مراحل رسیدن به تمدن نوین اسلامی از دیدگاه امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای. فصلنامه سیاست متعالیه، 8 (28)، 53-70.
 24. مرشدی‌زاد، علی (1396). حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 2 (3).
 25. مصطفوى، حسن (1368). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‌. تهران‌: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 26. معماری، داوود (1396). نگاشت آینده تمدنی اضلاع تمدن نوین اسلامی و راه پایدارسازی و پابرجایی آن. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 2 (3).
 27. موسوی اندرزی، نرجس و آذرنوش، آذرتاش (1389). مفاهیم آیه در دوره پیش از اسلام: تبارشناسی و معناشناسی. مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، 6 (17)، 63 - 105.
 28. مولوی، محمد (1396). گرایش اجتماعی در تفاسیر قرآن، پیشران موثر در شکل‌گیری و شکوفایی تمدن نوین اسلامی. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 2 (3).
 29. نجف‌زاده، رضا (1396). عقلانیت سه گانه و خلق آینده‌ی بدیل مطلوب برای تمدن اسلامی. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران، 2 (3).