توجه توجه نویسنده/نویسندگان گرانقدر،

امتیاز دهی به مقالات شامل دو بخش محتوا و ساختار است، از این رو عدم رعایت نکات ذیل، باعث کاهش امتیاز و عدم پذیرش مقاله خواهد شد.

از موارد شکلی و ساختاری نکات ذیل است:

  1. چکیده(فارسی و انگلیسی)؛
  2. سمت/سازمان(فارسی و انگلیسی)؛
  3. نام نویسندگان(فارسی و انگلیسی)؛
  4. فایل‌های پیوستی(تعارض، تعهد، مشابه‌یاب)
  5. ارجاع دهی به مقالات پیشین فصلنامه؛
  6. شیوه ارجاع‌دهی؛

رعایت نکات و دستور‌العمل‌های زیر موجب تسریع در داوری و اخذ امتیاز بیشتر خواهد شد همچنین موجب پذیرش و انتشار به موقع خواهد گشت:
در صورتی که در عنوان مقاله به صراحت به «بیداری اسلامی» اشاره نشده است. در عنوان یکی از اهداف و محورهای فصلنامه (بازنویسی شده توسط هیئت تحریریه مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۲۰) آورده شود.

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین شده یاشد باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.
- درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله، در قسمت تشکر و قدردانی منابع مالی تحقیق(در صورت لزوم آورده شود.)

نویسندگان

مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده نگردیده، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.
- مشخصات نویسندگان در قسمت «سمت / سازمان» سامانه وارد شود
و در نهایت این اطلاعات جهت انتشار مدنظر «صفحه آرا» خواهد بود. پس تاکید می‌شود اطلاعات را دقیق با رعایت ویرگول و همچنین ترتیب آن را مشخص نمایید.
مشخصات نویسندگان براساس الگوی ذیل:
مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
برای نمونه:
- دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
- دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

- تمامی موارد فوق الذکر دقیقا به انگلیسی نیز درج شود همچنین ابتدای اسامی از حروف بزرگ استفاده شود.
- حداکثر ورود مشخصات سه نویسنده برای یک مقاله مجاز است. (چهار نویسنده با ارائه مستنداتی دال بر مشارکت ایشان در تحقیق، ممکن است.)
- محدودیت انتشار مقاله از هر نویسنده در یکسال است. از این رو، در صورت داشتن مقاله در فرآیند داوری، مقاله جدید از همان یا دیگر نویسندگان به نشریه ارسال نگردد.
- امکان اضافه نمودن نویسندگان پس از مشخص شدن پذیرش مقاله (به ویژه در مرحله پذیرش جزئی) میسر نیست و این یک تخلف محسوب می گردد. از این رو نویسندگان مسئول به ویژه دانشجویانی که نیاز به ثبت مقاله با اساتید راهنما و مشاور دارند در ثبت مشخصات نویسندگان، حتی در ترتیب آنها، حداکثر دقت لازم را مبذول فرمایند.
- نام نویسندگان به صورت فایل مستقل ارسال نگردد، در صورت ارسال نادیده گرفته می‌شود. تاکید می‌گردد نام نویسندگان و مشخصات ایشان در هیچ یک از فایل‌ها به جز فایل‌های پیوستی ذکر نشود، ثبت در سامانه کافی است.
- کد ارکید : با توجه به ضرورت نمایه شدن این فصلنامه علمی در پایگاه‌ها، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامینویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند. راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر (ORCID)
- ترتیب نویسندگان و همچنین نویسنده مسئول مطابق آنچه در سامانه ثبت شده است، منتشر خواهد شد از این رو، امکان تغییر با محدودیت جدی روبروست. تاریخ فایل‌های پیوستی مستند این امر خواهد بود.
- تاکید می‌گردد نویسندگان مقالات، مسئول محتوا و پاسخگوی نظریات ارائه شده در نوشته‌های خود هستند.

فایل اصلی مقاله

- مقاله با برنامه وُرد(Word) ارسال گردد ترجیحا از قلم «XB Zar» سایز ۱۲ و یا قلم «B Zar» استفاده گردد. برای متون انگلیسی از فونت(قلم) «تایم» سایز ۱۲ استفاده گردد. دانلود فونت‌(قلم‌)
- محتوای مقاله از ۷۰۰۰ کلمه طبق شمارش برنامه Word بیشتر نباشد.
- تلاش گردد تعداد صفحات مقاله ازحدود ۱۸صفحه چاپی به قطع مجله بیشتر نباشد.
- فایل اصل مقاله، فاقد مشخصات نویسندگان باشد. (اساسا نیاز به ارسال نام نویسندگان به صورت فایل مستقل نیست)
- شکل‌ها و نمودارها فقط در موارد بسیار ضروری و به تعداد محدود با کیفیت خوب (حداقل رزولوشن ۲۰۰ دی پی آی)، با شماره و عنوان در پایین همچنین توضیح و منبع در زیر آن همانند بقیه موارد رفرنس‌دهی در محل مورد نظر در متن آورده شود.
- در صورتی که نویسندگان محترم به مقالات دو سال اخیر فصلنامه ارجاع (رفرنس) دهند امتیاز در داوری‌ها کسب خواهند نمود و در صورت ارجاع به سه مقاله حداکثر امتیاز را در داوری این بخش دریافت خواهند نمود.
- ذکر شماره عکس، شکل و جدول و همچنین ذکر منبع الزامی است.
- در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است و مقاله با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌گردد. مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً می­بایست با امضاء استاد مربوطه به مجله ارسال گردد، در غیر اینصورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

ساختار مقاله

مقاله می‌بایست از ساختار یک مقاله علمی-پژوهشی برخوردار باشد؛ چکیده، مقدمه و بیان مسئله، اهداف و پرسش ( پرسش‌ها ) ، فرضیات ( در صورتی که تحقیق میدانی و فرضیه داشته باشد)، تحقیق، پیشینه، چارچوب نظری/ چارچوب مفهومی، روش تحقیق، معرفی میدان، یافته‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل و یا تفسیر بر اساس پرسش‌های پژوهش، نتیجه‌گیری، منابع، چکیده انگلیسی.
- عنوان مقاله در کوتاه‌ترین و زیباترین شکل ممکن، به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.

- چکیده
چکیده‌ حداکثر ۲۰۰ کلمه و در یک بند (پارگراف) در بردارندۀ مسئله، روش و مهم‌ترین یافته‌ها که عمده چکیده را یافته‌ها تشکیل دهد. لازم به ذکر است بعد از توضیحات هر مورد داخل پرانتز(کمانک) به آن اشاره شود، مطابق با الگوی زیر:
... (مسئله)؛ ... (روش)؛  ... (یافته‌ها
ابتدا جمله نوشته شود بعد (مسئله) سپس جمله بعد (روش) در نهایت جملات بعدی و داخل کمانک (یافته‌ها) را بنویسید.
به طور کلی، چکیده شامل طرح مسأله، روش تـحقیق، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، تکنیک به کار رفته، نـتایج است.
واژگان کلیدی به ترتیب از عام به خاص و حداکثر در 6 کلیدواژه تنظیم شود.

- تاکید می‌گردد که در تمامی مراحل بازنگری و به ویژه قبل از انتشار، چکیده داخل «فایل مقاله» با چکیده وار شده در سامانه یکسان باشد.

- مقدمه و بیان مسئله
مسئله مورد بررسی، تحت عنوان « مقدمه و بیان مسئله» تعریف و به روشنی تبیین شود. لازم به ذکر است که مقدمه و بیان مسأله می‌تواند جدا از هم نوشته شود.

- اهداف و پرسش‌های پژوهش
اهداف و پرسش‌های تحقیق که ناظر به مسئله مورد پژوهش است،

- پیشینه پژوهش
اشاره به کارهای انجام ‌شده در حوزه مورد تحقیق و بیان وجه تمایز تحقیق حاضر با سایر پژوهش‌های انجام شده دارد.
- ملاحظات نظری/ چارچوب نظری / چارچوب مفهومی
هر تحقیقی برای ارزیابی نیازمند یکی از سه عنوان: ملاحظات نظری، چارچوب نظری یا چارچوب مفهومی است.

- روش تحقیق
نویسنده یا نویسندگان محترم بایستی توضیح دهند در انجام این تحقیق از چه روش کمی یا کیفی و سطوح متفاوت هریک استفاده کرده‌اند. در ضمن نویسنده یا نویسندگان بایستی در انتهای روش تحقیق مشخص کنند که تحقیق چه مراحلی را پشت سرمی گذارد تا به نتیجه برسد. به عبارتی روش‌تر، مسیر پاسخگویی به سؤال‌های مطرح شده بیان شود.

- یافته‌های پژوهش
یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شود.

- بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله مطرح شود.
- فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود.

- فهرست منابع (روش ارجاع دهی)

- ارجاع متون در این فصلنامه به سبک (7 APA) American Psychological Association 7 است.
- منابعی که در پایان مقاله ذکر می‌شود باید در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد همچنین از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.
- در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی، عربی(باهم و بدون تفکیک) و لاتین (مرتب‌سازی براساس حروف الفبا)
- راهنمای سریع یا مراجعه به منبع اصلی که کتاب Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition (2020) را به نویسندگان توصیه می‌نماییم.

– چکیده انگلیسی

در انتهای فایل مقاله آورده شود. شامل (۱۵۰- ۲۵۰ واژه)، فونت متن چکیده انگلیسی با قلم «تایم نیو رومن»، کلید واژگان انگلیسی (حداکثر چهار تا شش واژه). (مشخصات نویسندگان نباید درج شود)
- تاکید می‌گردد که در تمامی مراحل بازنگری و قبل از انتشار، ترجمه انگلیسی ناظر بر محتوای فارسی در سامانه مدنظر باشد.

فایل‌های ضمیمه فایل اصلی

هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع، فرم تعهد اخلاقی و فایل مشابه یاب  را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. 

- فرم تعارض منافع را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

- فرم تعهد نویسندگان را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید. (دقت فرمایید که این فایل تا انتهای مراحل، بروزرسانی یا تغییر ننماید در غیر این صورت تخلف محسوب می‌گردد و مقاله پذیرش نخواهد شد.)

- فایل مربوط به گزارش یکی از سامانه مشابه یاب «سمیم نور» به همراه مقاله در سامانه ارسال گردد.(حداکثر مجاز مشابهت بیست درصد است.)

ویراستاری توسط نویسنده

- نویسندگان ملزم به رعایت ویراستاری و حسن تعبیر در مقاله هستند:
-- در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد،می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد.
-- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح بوده و در انتخاب واژه‌ها دقت لازم مبذول گردد.
-- واژگانی که جهت گیری می دهند(تکلف، الفاظ طفره‌آمیز، برچسب‌های مناقشه‌برانگیز، مترادف‌های گفت)
-- اصطلاحات فاقد دقت(حسن تعبیر، نوواژه‌ها، احتمال دارد، به نظر می‌رسد، احساس می شود، جاها یا وقایع نامشخص)
-- واژگان از نظر دستوری نادرست(گاها و خواهشا، نمودن، گفتنی است، لازم است ذکر گردد)
-- نویسندگان گرانقدر توجه داشته باشند از کلماتی همچون رژیم مجعول «اسرائیل» و بهار عربی و ... فقط در زمان ضرورت استفاده نمایند.

داوران پیشنهادی

- شرایط داوران پیشنهادی در زمان ارسال مقاله:
-- سطح تحصیلات داوران پیشنهادی حداقل دکتری با ۱۰ مقاله منتشر شده در پایگاه علوم انسانی و یا با رتبه دانشیاری معرفی گردد.
-- بیان علت و ارتباط موضوعی استاد پیشنهادی با مقاله به درستی بیان گردد.
-- وارد نمودن شماره تماس استاد داور، موجب پیگیری و داوری سریع‌تر خواهد شد.
-- ابتدا ایمیل داور وارد شود تا در صورتی که اطلاعات ایشان در سامانه موجود است به صورت خودکار نمایش داده شود.
-- در صورتی که نویسنده/نویسندگان به نکات ویراستاری و ذکر شده توجه لازم را مبذول نداشته باشد به تشخیص هیأت داوران مقاله به ویراستاری ارجاع داده خواهد شد و هزینه های آن بر عهده نویسنده، مازاد بر هزینه داوری و انتشار خواهد بود.
-- رایانامه(ایمیل) داوران پیشنهادی سازمانی ثبت نمایید.

هزینه

- پذیرش نهایی مقالات مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. بدیهی است رسید بانکی در سامانه توسط نویسنده بارگذاری گردد.

شماره حساب: ۵۷۸۰۰۱۳۳۲۰۹
صاحب حساب: سازمان بسیج اساتید (ودجا)
بانک: سپه
شناسه شبا: IR890150000000057800133209
این شماره حساب سازمان بسیج است و شماره کارت در اختیار فصلنامه قرار نداده‌اند.
درج کد مقاله (چهار عدد سمت راست) بر روی فیش بانکی الزامی است.

ارسال مقاله

نویسندگان محترم!!! مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و میزکار شخصی(صفحه شخصی) خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

در صورت نیاز به راهنمایی برای کار با این سامانه به پیوند زیر مراجعه فرمایید:
راهنمای سامانه مدیریت نشریات علمی 

اختیارات هیات تحریریه و داوران

- سردبیر محترم، هیأت تحریریه و داوران در انتخاب نوع مقاله(پژوهشی، ترویجی و مروری)، ویراستاری، رد یا قبول مقالات رسیده در هر مرحله‌ای مجاز هستند. همچنین اختیار ویرایش مقالات دریافتی یا عدم پذیرش قبل از انتشار یا در صورت مشاهده تخلف پس از انتشار مقاله را دارا هستند.

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰