سمت / سازمان

- خواهشمند است مشخصات در قسمت «سمت / سازمان» براساس الگوی ذیل تنظیم گردد:
مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
برای نمونه:
- دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
- دانشیار مدیریت فناوری، گروه مدیرت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

کد ارکید

ثبت شناسه رایگان از سایت ORCID اقدام گردد. راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر (ORCID)


لطفا به جای وارد کردن کد امنیتی به صورت کامل؛ پاسخ را بر اساس دستورالعمل زیر وارد کنید.
فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image