در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

سمت / سازمان

- خواهشمند است مشخصات در قسمت «سمت / سازمان» براساس الگوی ذیل تنظیم گردد:
مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
برای نمونه:
- دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
- دانشیار مدیریت فناوری، گروه مدیرت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

کد ارکید

ثبت شناسه رایگان از سایت ORCID اقدام گردد. راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر (ORCID)