بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرم ارزیابی مقاله - 25 امتیاز
نظرات (کامنت‌ها) بر روی فایل مقاله - 30 امتیاز
میانگین زمان داوری مقاله - 20 امتیاز
داوری تکمیلی - 25 امتیاز
انتقاد به فرم ارزیابی - 20+ امتیاز

 

با تشکر
مدیر داخلی فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی
سیدمهدی سهیلی مقدم