نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور استان تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 دانشیار ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور ،تهران، ایران.

چکیده

مصطفی غلایینی از شخصیت‌های برجسته‌ی معاصر در قرن بیستم است که علاوه بر پژوهش در مسائل زبانشناسی و علم نحو، اشعار زیبایی را هم به رشته نظم کشیده که به روشنی، اندیشه‌ها و آراء سیاسی- اجتماعی وی را بازتاب می‌دهد. او توجه ویژه‌ای به جوانان داشته به طوری که بیشتر قصائد خود را با خطاب قرار دادن جوانان و فرزندان وطن آغاز کرده است. غلایینی آنان را به فراگیری دانش، بینش درست سیاسی، استعمارستیزی و تلاش برای آزادی وطن و رسیدن به عزت و کمال انسانی تشویق کرده است.(مساله) این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است(روش) به این نتیجه رسیده که شاعر برای گسترش و پویایی جنبش بیداری اسلامی و نهادینه کردن آن به عنوان یک عامل تاثیر گذار برای مقابله با استبداد و استعمارگران و رفتارهای هنجارشکنانه آنان, مولفه های مختلف بیداری اسلامی از جمله شهادت طلبی, وحدت اسلامی, مقاومت در برار مشکلات, تقویت روحیه پایداری, تقویت معرفت دینی و خودباوری و ظلم ستیزی, اعتماد به نفس در جوانان و عمق بخشیدن به آگاهی آنان وپرهیز از تفرقه نژادی را در دیوان خود به تصویر کشیده است(یافته ها و نتیجه).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Manifestation of Islamic Awakening in Contemporary Lebanese Poetry (Case study: Poetry of Mostafa Ghalaini)

نویسندگان [English]

 • esmaeel naderi 1
 • mohammadmahdi roshanchesli 2
 • faroogh nemati 3

1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Payame Noor University، tehran, iran

2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Payame Noor University، tehran, iran

3 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Mustafa Ghalaini is one of the prominent contemporary figures in the twentieth century who, in addition to researching linguistics and syntax, has also arranged beautiful poems that clearly reflect his socio-political ideas and opinions. Give. He paid special attention to the youth, so that he started most of his poems by addressing the youth and children of the homeland. Ghalaini has encouraged them to learn knowledge, correct political insight, anti-colonialism, and strive for the freedom of the homeland and the attainment of human dignity and perfection. (Problem) Method) It has been concluded that the poet for the expansion and dynamism of the Islamic Awakening movement and institutionalizing it as an effective factor in confronting tyranny and colonialists and their norm-breaking behaviors, various components of the Islamic Awakening such as martyrdom, Islamic unity, resistance He has portrayed the problems of strengthening the spirit of stability, strengthening religious knowledge and self-belief and anti-oppression, self-confidence in the youth and deepening their awareness and avoiding racial division in his divan(findings and results ).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contemporary Poetry
 • Islamic Awakening
 • Political Awakening
 • Mostafa Ghalaini
 1. قرآن کریم.
 2. آذرشب، محمدعلی (۱۳۸۱). اصالت و وابستگی در ادبیات معاصر عرب، نامهٔ علوم انسانی، صص ۲۳-۴۳.
 3. التیامی، رضا (۱۳۹۹). سیاست ترویج بنیادگرایی و بالکانیزهسازی خاورمیانه پس از بیداری اسلامی: تهدیدات پیش روی جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه‌ای آن، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال نهم، شماره هجدهم، صص ۱۳۹-۱۶۳.
 4. باغچه‌وان، سعید (۱۳۸۳). بیداری اسلامی و اندیشه‌های سید جمال‌الدین اسدآبادی، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، شماره ۱۰، صص ۲۲۷-۲۴۲.
 5. توانا، محمدعلی. (۱۳۸۵). اسلام و مدرنیته در اندیشهٔ سید جمال‌الدین اسدآبادی، پژوهش علوم سیاسی، شماره ۳، صص ۹۷- ۱۱۳.
 6. جهانگیر، کیومرث و ملکی، حسن (۱۳۹۴). بیداری اسلامی: ریشه‌ها و زمینه‌ها، فصلنامه سیاست، دوره ۴۵ شماره ۲، صص ۳۱۰ _۲۸۹.
 7. دارابی، علی (۱۳۹۹). النهضه و فرایند بیداری اسلامی در تونس، از اسلام‌گرایی در مبارزه تا تجربه عملی حکومت‌داری، دوره نهم، شماره اول، صص ۱۱۱-۱۳۹.
 8. داغر، یوسف أسعد (۱۹۵۶ م). مصادر الدراسة الأدبیة، لبنان: منشورات جمعیة أهل القلم.
 9. داغله سکینه و نادری، بهرام (۱۳۹۳). بازتاب لفظی و معنوی مفاهیم دینی در شعر مصطفی غلایینی، کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان.
 10. الدسوقی، منی حسین (۱۹۹۹). الشیخ مصطفی الغلایینی فی مفاهیمه الإصلاحیة، ط ۱، صیدا- بیروت: المکتبة العصریة.
 11. رمضانی، عباس (۱۳۸۳). سید جمال‌الدین اسدآبادی، تهران: ترفند.
 12. الزرکلی، خیرالدین (۲۰۰۷ م). الأعلام، ط ۱۷، بیروت- لبنان: دارالعلم للملایین.
 13. شرابی، هشام (۱۳۶۸ ش). روشنفکران عرب و غرب، ترجمهٔ عبدالرحمن عالم، تهران: وزارت امور خارجه.
 14. شیرودی، مرتضی (۱۳۸۸). انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی (تأثیرگذاری و نمونه‌ها)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۶، صص ۱۱-۴۲.
 15. الغلایینی، مصطفی (۱۹۹۳ م). دیوان الغلایینی، ط ۱، صیدا- بیروت: المکتبة العصریة.
 16. الغلایینی، مصطفی (۱۹۱۱ م). أریج الزهر، بیروت: مکتبة الأهلیة.
 17. کرامتی، زهرا (۱۳۹۵). تحلیل شواهد قرانی جامع الدروس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و معارف قرانی میبد.
 18. کشکولی، جعفر (۱۳۹۹). روش غلایینی در جامع الدروس العربیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 19. مرادپور دهنوی، امیرحسین (۱۳۹۹). درآمدی برمراحل بیداری اسلامی در جهان اسلام، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال نهم، شماره هجدهم، صص ۸۵- ۱۱۰.
 20. میرآقایی، سید جلال (تابستان ۱۳۸۳ ش). بیداری اسلامی و مظاهر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، شماره ۱۰، صص ۴۸-۶۳.
 21. میرزایی، مهدی (۱۴۰۰). تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به ابعاد و مؤلفه‌های بیداری اسلامی، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال دهم، شماره اول، صص ۱۵۰-۱۶۷.
 22. ولایتی، علی اکبر (۱۳۸۴ ش). فرهنگ و تمدن اسلامی، قم: نشر معارف.
 23. نوری زاده، آمینه (۱۳۹۱). مضامین اخلاقی در شعر مصطفی الغلایینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان.