نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکده حقوق و سیاسی، دانشگاه یاسوج،یاسوج، ایران.

چکیده

حوادث و رویدادهای جاری در جهان اسلام، محیط سیاسی جهان اسلام وجامعه جهانی را به شدت تغییر داده است. تحولات بیداری اسلامی، کشورهای متعدد اسلامی از آفریقای غربی تا جنوب فیلیپین ونیز مسلمانانی که در سایر نقاط جهان پراکنده هستند را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش اروپائیان برای تحت کنترل درآوردن و مطیع ساختن خاورمیانه و ایران به دوران حمله بریتانیا، صلیبیون و رومیان بر می گردد. دومین راه برای تصرف سرزمینهای وسیع منطقه، ایجاد تفرقه و آشوب و تجزیه کردن آنها به یکسری قلمروها و کشورهای درحال منازعه و اختلاف بود. یافته های پژوهش نشان می دهد آمریکا و غرب به منظور جلوگیری از اتحاد کشورهای اسلامی و به ثمر رسیدن مبارزات مردم مسلمان از زمان بیداری اسلامی در خاورمیانه تا کنون، از تاکتیک های مختلف از جمله جنگ شیعه و سنی،تشکیل گروههای تروریستی نظیر وهابیت و دعش، پیشبرد صلح اعراب و اسرائیل- جلوگیری از اعمال اراده کشورهای نفت خیز بر قیمت گذاری و عرضه مستقیم نفت- خطرساز جلوه دادن ایران،عراق و سوریه و بهانه جویی برای حضور دائمی در این کشورها و فشار برای تجزیه این کشورها جهت دور نگه داشتن آنها از محور مقاومت و ایران و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران استفاده می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fundamentalism and balkanization policy of America in Middle East after islamic awakening : threats faced Islamic republic of Iran and its allies

نویسنده [English]

 • Reza Eltyami

Assistant Professor of Political Geography, Faculty of Law and Politics, Yasouj University, Yasouj, Iran.

چکیده [English]

Survey of rivals, collides and conflicts of religions and cultures are considered fundamental issues of cultural studies (contrast), and it is suitable geopolitical issues to study. In the contemporary age, conflicts among Islam. Jew and west civilization stemmed from traditions and views of Christianity religion are of very important and many parts of cultural studies have dedicated to it. Europeans attempts to control and overcome Middle East and Iran date back to British attack, crusaders and romans. The west knew that the most way to take and permanent hegemony on a territory is to dwell there.. Findings of the research show that America and west to prevent of unity of Islamic countries and seize of theirs sources use several technics including Yinon plan. Progression of the Arab and Israel peace plan, prevention of exert or apply power of Iraq on the pricing and direct supply of oil, showing Iran. Iraq and Syria as a danger and in result, making excuse to long presence in this countries and imposition pressure to break of these countries to distance them from Iran and resistance countries, prevention of export of Islamic revolution are most important of goals of the west and Yinon plan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balkanization
 • Iran
 • Islamic Awakening
 • Fundamentalism
 • Threats
 1. - نیاکوئی، امیر، بهمنش، حسین (1391) ، بازیگران معارض در بحران سوریه، اهداف و رویکردهاففصلنامه روابط خارجی، شماره 4، زمستان،صص95-135
 2. اتوتایل، ژئاروید و دیگران (1381) اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم، ترجمه محمد رضا حافظ نیا و هاشم نصیری،تهران،انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه.
 3. اخباری، محمد،عبدی،عطا الله، نختاری هشی، حسین(1389) موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و تلاش های آمریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان، فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی ، شماره 75، بهار 1390 ص:3
 4. جمالی،جواد،شفیع پور،ابراهیم(1392) انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی جهان اسلام، چالشها و فرصتها، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم تابستان، شماره 33، 141- 156
 5. هانتر، شیرین، خاستگاه داعش از نگاه تحلیلگران، نقل شده در سایت: http://homayun.org،  JANUARY 7, 2015.
 6. عزتی،عزت الله(1381)،تحلیلی برژئوپلیتیک ایران و عراق، انتشارات وزارات امور خارجه، تهران،صص:50-385
 7. کمپ،جی، هارکاوی(2004) ، اندیشه امریکا در طرح خاورمیانه بزرگ، فصلنامه راهبرد،شماره 35، تهران
 8. یزدانی، عنایت الله و مرتضی شجاع (1386)؛ ژئوپولیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرتها، فصلنامه دانش سیاسی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1386
 9. Berti, Benedetta (٢٠١١b) Can Hezbollah Cope With A Changing Middle.
 10. Blog, George Washington’s (2016) The Yinon Plan: Balkanization for Greater Israel, ProgressivePress.com, San Diego, Calif.
 11. Dalema, f. (2017), the evolution of turkey Syria policy Istituto Affari International
  Via dei  Montecatini, 17 - 00186 Roma 
 12. Esposito,John.L(2002)Unholy War: Terror in the Name of Islam (Oxford: Oxford University Press,  p. 28.
 13. huntington, samual(1993) "clash of civilization" foreign affairs.volume72.no3.
 14. Ruth,Sherlock, (20 January 2014). "Exclusive interview: why I defected from Bashar al-Assad's regime, by former diplomat Nawaf Fares". Telegraph (London). Retrieved 20 January 2014.
 15. fouapon,alassa,(2013),western imperialism and neo-colonial strategy of the clash of civilization in the Muslim world,pp:357-367.
 16. Gunaratna, Rohan (2002), Inside al Qaeda: Global Network of Terror (New York: Cambridge University Press, 2002), p. 3.
 17. Heydemann, steven(2013), Syria’s uprising: sectarianism, pp: 5-7
 18. Hobbs, Joseph J. (2009) World Regional Geography, Brooks/Cole. USA, international.cengage.com
 19. Jürgen, Wagner, (2011), USA and Middle East – the real agenda of the American energy policy: The Balkanization of the Region and the Coming War with Iran, pp: 2-5
 20. Leonard,John-Paul(2016) Ambassadors of Terror,January-February29,2016. ProgressivePress.com, San Diego, Calif.
 21. Mortada, Radwan .(2014) Al Khabar English, “Al-Qaeda leaks: Baghdadi and Golani fight over the Levant Emirate.”, January 10, 2014.
 22. Nazemroaya(2014).Wiping Out the Christians of Syria and Iraq to Remap the Mid-East: Prerequisite to a Clash of Civilizations? pp: 1-5
 23. Nazemroaya, Mahdi Darius(2014), The ISIL or DAISH Caliphate in Iraq and Syria is a US Project, p: 1
 24.  Sepahpour, Soraya,) 2014(, Terror in Iraq: Roots and Motivation, pp: 1-5
 25. Tarpley, Webster (2016) Islamic Fundamentalism: Fostered by US Foreign Policy, Excerpts from 9/11 Synthetic Terror, Ch. XVI... ProgressivePress.com