مدیر مسئول


مردانی، محمدرضا دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.

دکترای مدیریت منابع انسانی

سردبیر


زارعی، مجتبی دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


امیری، سروش دانشیار روابط بین الملل، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

روابط بین الملل

  • suroush.jnugmail.com

اعضای هیات تحریریه


جوادی ارجمند، محمدجعفر دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

علوم سیاسی

  • mjjavadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضایی، علیرضا دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

روابط بین الملل

  • iauh67iauh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زارعی، مجتبی دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


لک‌زایی، نجف استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم، ایران.

علوم سیاسی

  • n.lakzaeeisca.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مریجی، شمس الله استاد علوم اجتماعی، گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم، ایران.

علوم اجتماعی

  • marijibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


هراتی، محمدجواد استاد گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


هرسیج، حسین استاد علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علوم سیاسی

مدیر داخلی


سهیلی‌مقدم، سیدمهدی دکترای اقتصاد و مدیریت، دانشگاه فدرال جنوبی، روستوف، فدراسیون روسیه.