نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، کهکیلویه و بویراحمد، ایران.

2 دانش آموخته ی تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

      انقلاب اسلامی ایران و خاستگاههای بنیادین آن به عنوان نقطه ی آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم ، نوید بخش دوره ی جدیدی از ظهور اسلام بود. این انقلاب و آموزه های حیات بخش و طراوت ساز آن تأثیرات گسترده ای در سطح منطقه ای و بین المللی و به ویژه در بین مسلمانان جهان داشت . در این میان به دلیل مشترکات اعتقادی و زمینه های مساعدی که بین ایران و شیعیان لبنان وجود داشت این تاثیرگذاری و تأثیر پذیری نمود آشکار تری دارد .عواملی همچون اقدامات روشنگرانه امام موسی صدر، اشغال جنوب لبنان به وسیله  ی اسرائیل و محرومیت شیعیان آنجا ؛ باعث شد تا لبنان به مناسب ترین محل برای رشد و توسعه ی افکار انقلابی شیعه تبدیل شود شیعیان این کشور به واسطة  ی انقلاب اسلامی ایران ، به لحاظ سیاسی  و اجتماعی رشد قابل ملاحظه ای یافته و به تدریج نقش مؤثری را در تحولات سیاسی اجتماعی بر عهده گرفتند ، این مقاله در صدد است تأثیر انقلاب اسلامی ایران و مؤلفه های اساسی آن از قبیل: روحیاتِ  ایثارگری، جهادی، بسیجی، برابری، برادری، شهادت، یکسان نگری، موقعیت سازی، هویت یابی، عدالت باوری، تمایز و برتری نگری را بر بیداری سیاسی  و خیزش بهاری شیعیان لبنان را،  مورد بررسی و مداقه  قرار دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Layer effects of the Islamic Revolution of Iran on the political awakening the Shiite community in Lebanon

نویسندگان [English]

  • Ali Hoseini 1
  • Sosan Ghasemi Heydari 2

1 Assistant professor and faculty at the University of Yasouj, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Iran.

2 History graduate of the University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

 
 
Islamic Republic of Iran and its radical origins as a starting point the rise of Islamic awakening in the second half of the twentieth century,promising new era was the rise of Islam. The revolution and the teachings of life and freshness making it a major impact in the international and regional level and particularly in the Muslim world. The belief in a common cause and favorable environment that existed betweenIran and the Shiites in Lebanon had such an influence and influence is more obvious. Factors such as the enlightened of Imam Musa Sadr, the Shiite occupation of southern Lebanon by Israel and deprivation,caused Lebanon to the suitable place for the growth and developmentof the country through the revolutionary ideas of the Shia-Shia Islamic revolution, in terms of has gained remarkable political and social growth and gradually assumed an important role in political and social developments, this paper is the impact of the Iranian revolutionand its basic components such as: a spirit sacrifice, Jihad, mobilization,equality, fraternity, testimony, identification of the position of ,identity, justice, faith, differentiation and excellence focusing on political awakening and uprising spring Lebanese Shia, will be reviewed and scrutinized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layers
  • The Islamic Republic of Iran
  • Shiites in Lebanon
  • Islamic awakening
  • Political and social growth
- احمدی ، بهزاد( ۱۳۸۵) شیعیان لبنان و توسعه نفوذ اجتماعی ، پگاه حوزه .
- اسداللهی، مسعود ( ۱۳۷۹)، از مقاومت تا پیروزی ، ، انتشارات مؤسسه مطالعات و محقیقات اندیشه سازان نور  تهران.
- العاملی، شیخ محمد بن الحسن الحر ، (بی تا) امل آلام ، تحقیق السید احمدالحسین،  مکتبه الاندلس، بغداد.
- المهاجر، جعفر( ۱۹۹۲) التأسیس لتاریخ الشیعه فی لبنان و سوریه، دارالملاک، بیروت .
- جرجیس، فواز. ای.(۱۳۸۵)، آمریکا و اسلام سیاسی، ترجمه سیدمحمدکمال مسروریان، ؛ پژوهشکده . مطالعات راهبردی، تهران
- چمران، مصطفی،( ۱۳۶۲ ) لبنان، بنیاد شهید چمران. تهران.
- حشمت زاده، محمد باقر، 1386، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای اسلامی،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.تهران.
- حنفی، حسن(۱۳۷۶ ) اسلام سیاسی، ترجمه محمد حسن معصومی ، مجله یحکومت اسلامی، سال دو م،شماره اول، بهار ، شماره پیاپى ۳
- حیدر ، عاکف ( ۱۹۹۵ ) الاشیاء باسمائها من اجل لبنان افضل ، شرکت المطبوعات للتوزیع و النشر بیروت .
- خشان، هلال،(۱۹۹۸ ) ، الاسلام والعصر الحدیث، بیروت؛ مرکز الاستشارات و البحوث،
- دعوتی ، میر ابوالفتح( ۱۳۵۲ ) مسلمین شیعه در لبنان،  انتشارات آثار بعثت ؛تهران.
- رابینوویچ، ایتامار ( ۱۳۶۸ ) جنگ برای لبنان، ترجمه جواد صفایی و غلامعلی رجبی یزدی، نشر سفیر، تهران.
- روره ، الیویه ،( ١٩٩٥ ) شکست اسلام سیاسی ، ترجمه عبدالکریم خرم ، ؛ نشر مصطفی سحر، پیشاور.
- سازمان فرهنگ وارشاد اسلامی، سند شماره 679 به نقل از روزنامه لیبراسیون فرانسه، 19/3/1985)
- سوید ، محمود ،( ۱۳۷۹ ) ؛ جنوب لبنان در رویاروی با صهیونیست ها، پنجاه سال پایداری و مقاومت ترجمه مرکز تحقیقات و بررسی ها ، بیروت ، تهران ، آمن.
- سند شماره 736،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،به نقل از بولتن وزارت امور خارجه.
- شراره ؛ وضاح ( ۱۹۹۸ ) دولت حزب الله ، لبنان ، مجتمعا اسلامیا ، بیروت ، دارالنهار ، الطبعة الثالثه
- علیزاده ، ه ( ۱۳۶۸ ) فرهنگ سیاسی لبنان ، ترجمه محمد رضا گلسرخی و محمدرضا معماری ، تهران : نشر سفیر
- غریب، امل سعد ( ۱۳۸۴ )؛ دین و سیاست در حزب الله، ترجمه غلامرضا تهامی، اندیشه سازان نور، تهران.
- فضل الله ، حسن ( ۱۹۹۸ )الخیار الآخر ، دارالهادی ، الطبعة الثانیه، بیروت،.
- کمالین ، محسن و علی اکبر رنجبر کرمانی( ۱۳۸۶ )، عزت شیعه ، ، صحیفة خرد، تهران.
- گلى زواره، غلامرضا ، ( ۱۳۸۱ ) سیرى در تاریخ و جغرافیاى لبنان ، مجله ی  مکتب اسلام، شماره ۶ و ۱۰
- مرادی ، فرشته ، ( ۱۳۷۴ ) نگاهی به زندگی و مبارزات امام موسی صدر ، کتاب دانشجویی، تهران.
- میرباقری، یزدان ( ۱۳۸۲ ) ؛ حماسة مقاومت اسلامی در جنوب لبنان ، (پیروزی حز ب الله بر ارتش اسطوره ای)، اندیشه سازان نور تهران.
- نورتون، آگستوس ریچارد ( ۱۳۸۲ ) ، لبنان جدال داخلی و ارتباط با ایران ،انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن ، ترجمه محسن مدیر شانه چی ، تهران مرکز باز شناسی اسلام و ایران .
-نواب،محمد،1385، امت در حرکت(جهان معاصر و بیداری اسلامی) برگرفته از پایگاه مجلات تخصصی نور،مجله سوره،شماره 27.
- هوبر؛ احمد (۱۳۷۰)دست آورد های انقلاب اسلامی در جهان امروز، مجله ی  حضور ، شماره ۱ ، خردادماه.
-پیام انقلاب، 2/12/1358،ص8
-شکویی، حسین، 1364، جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
 
-Associated Press, “World,” Jan. 1, 2000 and “Supreme Leader: Iran Will
Always Support Palestinian Nation, Resistance,” Al Manar, Feb. 12, 2012,
http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?
-Buheiri, M.R. (1981)” Intellectual Life in the Arab-east 1890-1939”, Beirut
.
-Fawaz, Leila Tazari. (1983)” Merchants and Migrants in Nineteenth-
Century Beirut”, Cambridge.
-Olmert, Joseph. (1987)” The Shiites Of Lebanon” In Martin Kramer,
Shiism Resistance and Revolution”, Londan : Menasell Publication.
-Palloni, Alberto 2007, “Theories and Models of Diffusion in Sociology”;
Center for Demography and Ecology University of Wisconsin, USA
- Wright, robin, 2000, “The last great revolution: Turmoil and Transformation
in Iran”; Knopf, New York