نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

بیداری اسلامی در جهان، نقطه عطف نظم نوین جهانی و تغییر در معادلات بین المللی است. مقام معظم رهبری به عنوان بیدارگر جهان اسلام، افق بیداری اسلامی را در سخنان خود تبیین کرده اند. هدف این نوشتار بررسی اندیشه مقام معظم رهبری در موضوع بیداری اسلامی با استفاده از " تحلیل انتقادی گفتمان " است. این روش در تحلیل ساختار زبان گفتاری مانند: گفت وگوها، مصاحبه ها وسخنرانی ها و... کاربرد دارد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که واژگان اسلام با 162 بار تکرار، بیگانگان با 156 بار تکرار، مردم با 113 بار تکرار و انقلاب با 41 با تکرار از بیشترین فراروانی در موضوع بیداری اسلامی برخوردار است. احیاء و تجدید عزت و کرامت ملی و اسلامی، بر افراشتن پرچم توحید و اسلام، ایستادگی در برابر نفوذ و سلطه آمریکا، صهیونیسم و اروپا، مبارزه با رژیم غاصب و دولت جعلی صهیونیست، حضور همیشگی مردم در صحنه مبارزه، سرنگونی حکام مستبد و عمال استکبار مولفه های اصلی بیداری اسلامی در گفتمان مقام معظم رهبری است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of the Islamic awakening in the thought of Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Hosein Amanlou

PhD student in political thought Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Islamic awakening in the world cause to the new world order and the turning point in international equations. As leader of the Islamic world, the Islamic awakening in his speech explained the horizon. The purpose of this article is to examine the thought leader on the subject
of Islamic awakening by using the “critical discourse analysis”. This method analyze the structure of spoken language such as: talks, lectures and interviews applications. The findings show that words Islam 162 times, 156 times with aliens, people with repeated 113 times and the revolution 41 on the subject of Islamic Awakening is the most frequently. Islamic revival and national dignity, the flag of monotheism and Islam stand against the influence and domination of America, Zionism and Europe, the fight against the usurper regime and fake Zionist state have permanent presence of people in the struggle to overthrow rulers and agents arrogance is the main component of Islamic awakening in the discourse of the Supreme Leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • Critical Discourse Analysis
  • Linguistics
  • Islamic Movement and people
منابع فارسی:
1- آقاگل زاده،فردوس(1390)،تحلیل گفتمان انتقادی؛تکوین تحلیل گفتمان در زبان شناسی،تهران،علمی و فرهنگی،چاپ دوم
2- بهرامپور،شعبانعلی(1378)،"درآمدی به تحلیل گفتمان"؛ در گفتمان و تحلیل گفتمانی،به اهتمام محمدرضاتاجیک، تهران، فرهنگ گفتمان
3- بلور،مریل و بلور،توماس(1390)،مقدمه ای بر روند تحلیل گفتمان انتقادی،ترجمه علی رحیمی و امیرحسین شاه بالا، تهران، جنگل، چاپ اول
4- حسینی،محمدضیاء(1391)،سخن کاوی:گفتمان شناسی(انتقادی)تجزیه و تحلیل کلام،تهران،رهنما،چاپ اول
5- خامنه ای،سید علی(26/06/1390) ،بیانات در اجلاس بین المللی بیداری اسلامی،تهران،سالن اجلاس سران
6- -----------  (۱۳۹۰/۱۱/۱۷)،بیانات در کنگره بین المللی شعر بیداری اسلامی،تهران،حسینیه امام خمینی
7- -----------  (۱۳۸۹/۱۲/۰۲)،بیانات در دیدار کارگزاران نظام و سفیران کشورهای اسلامی،تهران،حسینیه امام خمینی
8- -----------  (۱۳۹۱/۰۵/۲۹)،بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی به مناسبت عید فطر،تهران، حسینیه امام خمینی(ره)
9- -----------  (۱۳۹۱/۰۵/۲۲)،بیانات در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها،تهران،حسینیه امام خمینی
10- -----------  (۱۳۹۰/۱۱/۱۰)،بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانى‌ جوانان و بیدارى اسلامى،تهران،حسینیه امام خمینی
11- -----------  (۱۳۹۱/۰۴/۲۱)،بیانات در دیدار زنان شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی زنان و بیدارى اسلامى،تهران، حسینیه امام خمینی
12- فرقانی،محمدمهدی(1382)،راه دراز گذار؛تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران،تهران،فرهنگ و اندیشه،چاپ اول
13- فرکلاف،نورمن(1379)،تحلیل انتقادی گفتمان،تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،چاپ اول
14- قجری،حسینعلی و نظری،جواد(1392)،کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی،تهران،جامعه شناسان،چاپ اول
15- لطفی پورساعدی،کاظم(1372)،درآمدی بر سخن کاوی،مجله زبان شناسی
16- میرفخرایی،تژا(1383)،فرآیند تحلیل گفتمان،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،چاپ اول
17- ون دایک،تئون ای(1389)،مطالعاتی در تحلیل گفتمان؛ ازدستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی،گروه مترجمان، تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها،چاپ سوم
18- یورگنسن،ماریان و لوئیز،فیلیپس(1389)،نظریه و روش در تحلیل گفتمان،ترجمه هادی جلیلی،تهران،نشرنی،چاپ اول
19-Norman fairclough(1991),language and power,londan and newyork,longman
20-Norman fairclough(1995),media discourse,londan, Edward arnold
21- van dijk,t.a.(1985),handbookof discourse analysis,4 vols,London,academic press
-22the shorter oxford English dictionary