نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه پیام نور، ص. پ. 19359-4697، تهران، ایران

چکیده

بیداری اسلامی به مجموعه تحولات جوامع اسلامی در جهت بازگشت به حاکمیت قرآن برای ساخت تمدن اسلامی اطلاق می‌شود. موج بیداری اسلامی در اثر حرکت مصلحان دینی ابتدا در مصر شکل گرفت، سپس در سایر کشورهای اسلامی گسترش یافت و امروزه تأثیرات آن در سطح بین‌المللی مشاهده می‌شود. مصطفی صادق الرافعی، شاعر و نویسنده متعهدمصری است که همگام با موج بیداری اسلامی در مصر، با پرداختن به مسائل مهمی چون: تهذیب و تربیت جوانان، ضرورت آگاهی بخشی امّت مسلمان، مقاومت و مبارزه در برابر استعمارگران، تبدیل به نماد بیداری اسلامی شد. بیشتر قصاید رافعی در حوزه بیداری اسلامی و در قالب طرح مباحث گوناگون سیاسی و اجتماعی مانند: انتخاب اسلام به‌عنوان ایدئولوژی مبارزه، تلاش برای دست‌یابی به حکومت اسلامی، تأثیر اسلام بر جنبش‌های اسلامی، عشق به وطن و دعوت به آگاهی بخشی است. (مسئله) این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای(روش) به این نتیجه رسیده که شاعر برای گسترش بیداری اسلامی و نهادینه کردن آن به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار برای مقابله با استعمارگران، از مؤلفه‌های مختلف بیداری اسلامی ازجمله تربیت نسل جوان، اعتماد به نفس و ایمان به خدا، جدیت و پشتکار، دانش افزایی و خدمت به وطن و...استفاده می‌کند و طرح چنین اندیشه‌هایی را برای مقابله با استعمارگران ضروری می‌داند. شاعر با پرداختن به این موضوعات که ریشه در دین دارند، تعهد دینی خود را به جامعه اسلامی و بیداریِ آن نشان می‌دهد. (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection of Islamic awakening in the poems of Mustafa Sadegh Rafei

نویسنده [English]

  • qader qaderi

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Payame Noor University, p. P. 19359-4697, Tehran, Iran

چکیده [English]

Islamic awakening refers to the set of intellectual, social and political developments of Islamic societies in the direction of returning to the rule of the Qur'an and Islamic values in political and social life and the building of Islamic civilization, then it spread in other Arab and Islamic countries, and today its effects can be seen at the international level. Mustafa Sadegh Al-Rafi, a committed and revolutionary Egyptian poet and writer, Rafi's poems are in the field of Islamic awakening and in the form of various political and social topics such as: choosing Islam as the ideology of struggle, trying to establish Islamic government, the, opposition dominant groups and calling for promoting awareness. (Question) The present research, conducted with the descriptive-analytical method and using library sources (method), came to the conclusion that the poet, in order to expand and promote the Islamic awakening movement and institutionalize it as an effective factor to deal with tyranny and colonialists and their norm-breaking behaviors, he has taken advantage of the various components of Islamic awakening, including topics such as education and education of the young generation, self-confidence and faith in God, seriousness and perseverance, increasing knowledge and rendering service to the homeland, intelligence. By addressing such new issues that are rooted in religion, the poet shows his religious and political commitment to the Islamic society and its awakening. (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic contemporary poetry
  • Egypt
  • Islamic awakening
  • Mustafa Sadeq al-Rafi