نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،ایران

چکیده

شبه نظامیان حماس در 7 اکتبر 2023 در پاسخ به بیش از هفت دهه اشغال‌گری و تحمل آسیب ها و دردهای فراوان به رژیم صهیونیستی حمله کردند.این رژیم در پاسخ، با زیرپاگذاشتن تمام قواعد حقوق بشردوستانه و حمله به غیرنظامیان، مدارس و بیمارستان ها، چندین هزار زن و کودک را کشت و باعث آواره شدن غیرنظامیان شد. کشورهای مختلف از جمله ترکیه به منازعه حماس_ رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند. نگارنده در این مقاله درصدد بررسی سیاست خارجی این کشور در قبال این منازعه می باشد.بنابراین سوال مقاله عبارتست از: ترکیه چه سیاستی در قبال منازعه حماس و رژیم صهیونیستی 2023 اتخاذ نمود؟(مسئله) پژوهش حاضر با کاربست رویکرد عملگرایی و با روش کیفی از نوع توصیفی و تحلیلی انجام شده است.(روش) فرضیه مقاله عبارتست از: سیاست خارجی ترکیه در قبال منازعه حماس و رژیم صهیونیستی در سال 2023 بر رویکرد عملگرایی و کنش سیاسی منفعت جویانه ابتناء یافته است. بدین صورت از یک طرف خواهان تداوم روابط با رژیم صهیونیستی در عرصه های سیاسی،اقتصادی و امنیتی است و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست اعلانی و لفاظی‌های حمایت گرایانه از فلسطین درصدد کسب محبوبیت و رهبری جهان اسلام می باشد.لفاظی‌های اردوغان جهت دستیابی به آرزوهای هژمونیک در جهان اسلام،افزایش قدرت چانه زنی با غرب به خصوص آمریکا و استتار سیاست های عملی ترکیه از جمله مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی با رژیم صهیونیستی می باشد.(یافته ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining Turkey's foreign policy with Toward Hamas-Zionist regime conflict(2023)

نویسنده [English]

  • hossein karimifard

Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

Hamas attacked Israel on October 7, 2023 in response to more than seven decades of occupation and enduring many injuries and pains. Israel responded to the invasion by trampling all the rules of humanitarian law and attacking civilians, schools and hospitals, several thousand killed women and children and displaced civilians in Gaza.(problem)Various countries, including Turkey, reacted to this conflict. The purpose of writing this article is to explain Erdogan's foreign policy towards this conflict. Therefore, the question of the article is: What is Turkey? Has he adopted a policy regarding the conflict between Hamas and Israel in 2023? The hypothesis of this research, which is tried to be proven with descriptive and analytical (methodology,) is: Turkey's foreign policy towards the conflict between Hamas and Israel in 2023 is based on pragmatism and self-interested political action. In this way, on the one hand, it wants the continuation of relations with Israel in the political, economic and security fields, and on the other hand, it is trying to gain popularity and leadership in the Islamic world by adopting a declaratory policy and supporting rhetoric towards Palestine. The (findings) of this research indicate that It is that despite the tension-causing rhetoric and conflicts such as the Palestinian issue, in practice the relations between Turkey and Israel have maintained relative stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamas
  • Zionist regime
  • Turkey
  • foreign policy
  • Erdogan