نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم سیاسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

یکی از سیاست‌های جهان غرب و متحدانش به منظور ضربه‌زدن بر محور مقاومت تحت رهبری جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و حمایت از گروه تروریستی داعش بوده است. مقالۀ حاضر با بهره گیری از رهیافت محور مقاومت، در پی آن است که به تحلیل نقش ایران در شکست گروه تروریستی داعش بپردازد. برای این منظور تلاش شده است تا از روش ترکیبی استفاده گردد. بر این اساس، در ابتدا با استفاده از مطالعات اکتشافی به بررسی عواملی پرداخته شده است که در نقش ایران جهت شکست این گروه تروریستی مؤثر بوده است و سازوکارهای ایران برای شکست داعش را تحلیل نماید. در مرحله بعد با روش نمونه گیری غیر تصادفی، نمونۀ آماری از خبرگان دانشگاهی به تعداد 30 نفر مورد انتخاب قرار گرفت و یافته های این پژوهش به وسیلۀ پرسشنامه به آنها ارائه و داده‌ها از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، که ایران با اتخاذ راهبردهایی مانند ائتلاف با دولت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی، ارتباط بیشتر با اقلیم کردستان عراق، بهره‌گیری از نیروهای کارآمد نظامی-امنیتی در عراق و سوریه، سامان‌دهی نیروهای مردمی و شبه نظامی شیعه نقشی کلیدی در مقابله با اقدامات داعش داشته است. همچنین در چارچوب رهیافت محور مقاومت، تهدید هویتی و فیزیکی داعش علیه منافع حیاتی ایران در تحلیل چرایی فهم رفتار سیاستگزاران جمهوری اسلامی در اقدام جدی علیه این گروه تروریستی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of the Islamic Republic of Iran in the defeat of the ISIS terrorist group based on the resistance axis approach

نویسندگان [English]

  • Fariba Tarjoman
  • parviz Dalirpoor

Assistant Professor, Department of Political Science, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the policies of the western world and its allies in order to hit the axis of resistance under the leadership of the Islamic Republic of Iran has been the establishment and support of the ISIS terrorist group. The present article, using the approach of the axis of resistance, seeks to analyze the role of the Iran in the defeat of the ISIS terrorist group. For this purpose, it has been tried to use the combined method . Based on this, at the beginning, using exploratory studies, the factors that have been effective in the role of Iran in defeating this terrorist group have been investigated and the mechanisms of the Iran to defeat ISIS have been analyzed. In the next step, a statistical sample of 30 university experts was selected by non-random sampling method and the findings of this research were presented to them through a questionnaire and the data were analyzed through spss software. The findings of the research show that by adopting strategies such as alliances with governments and various political and religious groups, more communication with the Kurdistan region of Iraq, using effective military-security forces in Iraq and Syria, The popular forces and Shiite militias have played a key role in countering the actions of ISIS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • ISIS
  • constructivism
  • identity