نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا، مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان

2 استاد گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

تبین نظریه انقلابی کرین برینتون با انقلاب‌های جوامع غیراروپایی به خصوص جهان اسلام اهمیت زیادی دارد. از این رو، برای آزمودن نظریه برینتون به بررسی دوانقلاب لیبی و یمن پرداخته‌ایم که تا چه حد با این نظریه انقلابی قابل تطبیق هستند؟(هدف)؛ روش پژوهش این مقاله با توجه به رویکرد جامعه‌شناختی آن، از نوع توصیفی-تحلیلی داده‌ها و تطبیقی-مقایسه‌ای، در چارچوب ساختاری نظریه برینتون می‌باشد(روش‌تحقیق)؛ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لیبی تمام مراحل پیش از انقلاب مبنی بر رشداقتصادی، تنازعات طبقاتی، تغییر بیعتروشنفکران و.... را طی کرده، ولی یمن مرحله رشداقتصادی را تجربه نکرد. علاوه براین برینتون اشاره‌ای به تاثیر نیروهای خارجی ندارد؛ در حالی که انقلابیون لیبی به واسطه کمک‌های خارجی به پیروزی رسیدند و صالح در یمن به دلیل فشارهای بین‌المللی مجبور به استعفا گردید. هم‌چنین در مرحله دوم نظریه که چارچوب نظری انقلاب است؛ از میان مراحل چهارگانه میانه‌روها، تندروها، عصر وحشت و ترمیدور، لیبی و یمن در مرحله میانه‌روها به دلیل جنگ و آشوب داخلی، مراحل بعدی انقلاب را تجربه نکردند. بنابراین نظریه انقلاب برینتون هم‌خوانی کاملی با دیگر جوامع به خصوص اسلامی ندارد(یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The application of Crane-Brinton's theory in the 2011 revolutions of Arab countries (a case study of Libya and Yemen) (Case study of Libya and Yemen)

نویسندگان [English]

  • peyman bagheritalvajgani 1
  • Mohammad Javad haraty 2

1 Doctoral student of Islamic Revolution of Bu Ali Sina University

2 Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Humanities, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

It is very important to explain the revolutionary theory of Crane Brinton with the revolutions of non-European societies, especially the Islamic world. Therefore, in order to test Brinton's theory, we have investigated the two revolutions of Libya and Yemen, to what extent are they compatible with this revolutionary theory? (Goal); The research method of this article, according to its sociological approach, is descriptive-analytical and comparative-data type, in the structural framework of Brinton's theory (research method); The obtained results indicate that Libya went through all the stages before the revolution based on economic growth, class conflicts, change of intellectuals, etc., but Yemen did not experience the stage of economic growth. In addition, Brinton does not mention the influence of external forces; While the Libyan revolutionaries won because of foreign aid, and Saleh in Yemen was forced to resign due to international pressure. Also, in the second stage of the theory, which is the theoretical framework of the revolution; Among the four stages of moderates, extremists, the era of terror and Thermidor, Libya and Yemen did not experience the next stages of the revolution due to the war and internal chaos in the moderates stage. Therefore, Brinton's theory of revolution is not completely compatible with other societies, especially Islamic ones (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crane Brinton'
  • s theory, periods of revolution, adaptability, Libyan revolution, Yemeni revolution