نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استاد یار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی ، واحد ایلام ، دانشگاه ازاد اسلامی ، ایلام ، ایران

3 استاد یار و عضو هیات علمی گروه مدیریت ، دانشگاه ایلام ، ایلام ، ایران

چکیده

رژیم صهیونیستی با طرح عادی سازی روابط با کشورهای عرب منطقه در قالب پیمان صلح ابراهیم، در صدد فشار بر رقیب و دشمن خود در منطقه ی خاورمیانه، یعنی ایران است (مسئله)؛ این پژوهش به تحلیل و واکاوی تاثیرات نفوذ خاورمیانه‌ای اسرائیل و تاثیر آن  بر محور نفوذ ایران به عنوان مهمترین رقیب استراتژیک این کشور می پردازد(هدف)؛ پژوهش حاضر از نوع بنیادی - کاربردی، با روش کیفی– تفسیری و رویکرد توصیفی-تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای تدوین شده است. همچنین برای چهارچوب نظری این پژوهش از نظریه ی موازنه ی تهدید استفان والت استفاده شده است (روش)؛ همسویی راهبردی- امنیتی اسرائیل با آمریکا و ائتلاف غربی-عربی و تعارضات هویتی- ایدئولوژیکی ایران با موجودیت اسرائیل، هر گونه افزایش حضور ان در محیط امنیتی- پیرامونی ایران به انحاء مختلف همچون سیاسی، نظامی، امنیتی اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی به معنای کاهش میزانی از نفوذ و قدرت تأثیرگذاری ایران تلقی شده و طبعاً تهدیدی برای امنیت ملی– منطقه ای ایران در منطقه ی نفوذ به حساب می‌آید(یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The consequences of regional influence of the Zionist regime on the axis of influence and the surrounding environment Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • mohsen jamshidi 1
 • sara fallahi 2
 • mohamad aidi 3

1 PhD in Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Assistant professor and member of the academic staff of the political science department, Ilam branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran. arta_tirdad2000@yahoo.com

3 Assistant professor and member of the faculty of management department, Ilam University, Ilam, Iran. M.aidi@ilam.ac.ir.

چکیده [English]

By planning to normalize relations with the Arab countries of the region in the form of the Abraham Peace Treaty, the Zionist regime is trying to put pressure on its rival and enemy in the Middle East region, i.e. Iran (issue). The above research analyzes the effects of Israel's influence in the Middle East and its effect on Iran's axis of influence as the most important strategic competitor of this country (goal). It seems that Israel's attempt to normalize relations with the Arabs and expand its influence in the Middle East region (Iran's peripheral environment) is based on the balance of threats, prevention of regional influence and confrontation and reduction of Iran's strategic strength and depth in its national-regional environment. (Hypothesis). The current research is of a fundamental-applied type, with a qualitative-interpretive method and a descriptive-analytical approach and compiled in a library manner. Also, for the theoretical framework of this research, Stephen Walt's threat balance theory has been used (method, framework). Israel's strategic-security alignment with America and the Western-Arab alliance and Iran's identity-ideological conflicts with the existence of Israel, any increase in its presence in Iran's security environment in various ways such as political, military, economic security, cultural-social and technical and Technological is considered as a reduction of Iran's influence and influencing power, and it is naturally considered a threat to Iran's national-regional security in the area of influence (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic management security
 • peripheral environment
 • zone of influence
 • threat balance
 • Ibrahim peace treaty
 1. الوندی ،زهرا و ذاکریان امیری ،مهدی و قوام ، سید عبدالعلی و احمدی ، حمید( 1400) . تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا ، با تاکید بر برنامه هسته ای ایران ، فصلنامه ژئوپلتیک ، سال هفدهم ، شماره دوم ، تابستان .
 2. بیات ، محسن و طاهری ، ابراهیم ( 1400) . اینده پژوهی معامله ی قرن ، دو دولت با یک حاکمیت و مشروعیت بخشی به طرح اسرائیل بزرگ ، فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام ، سال یازدهم ، شماره سوم ، پاییز .
 3. جمشیدی ، محسن و فلاحی ، سارا و ایدی ، محمد ( 1401) . راهبرد کلان ایالات متحده امریکا ( جو بایدن 2020 – 2024 ) و تاثیر ان بر مدیریت راهبردی ( سیاسی – دفاعی ) جمهوری اسلامی ایران در محور تحت نفوذ ، فصلنامه سیاست پژوهی جهان اسلام ، سال نهم ، شماره 3 ( 26) ، پاییز .
 4. جمشیدی ، محسن و فتاحی ، شهرام و صدیق ، میر ابراهیم (1401) . استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای محور تحت نفوذ در جهان اسلام از منظر رئالیسم تدافعی ( واکاوی بحران عراق و سوریه ، فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی ، سال یازدهم ، شماره یکم ( پیاپی 23) ، بهار .
 5. جمشیدی ، محسن و صدیق ، میر ابراهیم و بسطامی ، محمود ( 1400) . استراتژی دو قدرت بزرگ منطقه ای ( جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ) در حوزه سیاست گذاری خارجی و تروریسم در منطقه ی تحت نفوذ خود ، فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی ، سال دهم ، شماره اول ( پیاپی 19)، بهار .
 6. عسکری کرمانی ، محمد و معین ابادی بیگدلی ، حسین ( 1400) . بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتلافها و تهدیدها با تاکید بر نقش ائتلاف محور مقاومت در مناسبات ان مجموعه ،فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی ، سال دهم ، شماره دوم ، پیاپی ( 20) ، تابستان .
 7. علیشاهی ، عبدالرضا و فروزان ، یونس و سلیمانی سوچلمائی ، حمید (1399) . تاثیر ائتلاف راهبردی امارات و رژیم صهیونیستی بر امنیت خلیج فارس ، نشریه علمی افاق امنیت ، سال سیزدهم ، شماره چهل و نهم ، زمستان .
 8. ضرغامی خسروی ، سمیرا و ذاکریان ، مهدی و برزگر ، کیهان و کاظمی وند، سید علی اصغر ( 1399) . تاثیر پروژه ایران هراسی درراهبرد منطقه ای جدید اسرائیل ، فصلنامه مطالعات بین المللی ، سال شانزدهم ، شماره چهار ( 64) ، بهار .
 9. صالحی ، مختار و زارع ، رحمان ( 1396) . خلاء قدرت و تاثیر ان بر امنیت منطقه خاورمیانه ، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ، سال دهم ، شماره چهل ، زمستان . 
 10. ذوالفقاری ، مهدی و امامی ، اسماء ( 1401) . سیاست خارجی عربستان در قبال ایران در دوره پسا برجام ، فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام ، سال چهارم ، شماره دوازدهم ، تابستان.
 11. کامران دستجردی ، حسن و متقی ، افشین و رشیدی ، مصطفی (1390) . حضور اسرائیل در قفقاز و تاثیر ان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیای ایران – دوره جدید ، ، سال نهم ، شماره بیست و هشت ، بهار .
 12. قادری حاجت ، مصطفی و جودی ، حسین و حیدریان ، سجاد ( 1399) . تبیین ژئوپلتیکی بازساخت ریملند در چارچوب صلح ابراهیم ، فصلنامه امایش سیاسی فضا ، دوره سوم ، شماره یک ، زمستان .
 13. مظاهری ، محمد مهدی ( 1398) . نقش و جایگاه ایران در سیستم امنیتی خلیج فارس ، فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام ، سال نهم ، شماره اول ، بهار .
 14. ملکی ، محمد رضا و محمدزاده ابراهیمی ، فرزاد ( 1399) . چشم انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی سازی روابط اسرائیل و جهان عرب ، فصلنامه مطالعات بین المللی ، سال هفدهم ، شماره3 ( 67) ، زمستان .
 15. موسوی زاده ، علیرضا و جاودانی مقدم ، مهدی ( 1388) . جایگاه استراتژیک کردستان عراق در سیاست خارجی اسرائیل و الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، دانش نامه حقوق و سیاست ، شماره یازدهم ، بهار و تابستان .
 16. Reinstein, Josh. (2020). Titus, Trump and the Triumph of Israel: The Power of Faith Based Diplomacy, Jerusalem: Gefen Publishing House.
 17. Thrall, Nathan. (2017). The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Israel and Palestine, NewYork: Metropolitan Books.
 18. The Times of Israel (2019). At UN, Abbas Threatens to Nix Agreements with Israel If West Bank land Annexed. September 26, at: https://www.timesofisrael.com/at-un-abbasthreatens-to-nix-agreements-with-israel-if-west-bank-land-annexed/.
 19. Mohammadzadeh Ebrahimi, F., Maleki, M. R., Emamjomeh Zadeh, S. J. (2018). Obama's Middle Eastern Strategy in Theory and Practice, Tabriz: Author/SelfPublisher. (In Persian).
 20. Navon, Emmanuel. (2020). The Star and the Scepter: A Diplomatic History of Israel, Philadelphia: The Jewish Publication Society.
 21. Yan, (2019). Leadership and the Rise of Great Powers, New Jersey: Princeton University Press.
 22. Yaalon , Moshe and Friedman, leeche ( 2018). “A Historic Oppourtunity for Normalize”, Foreign=Affairs, 23 June, athttps://www.researchgate.net/publication/337812665_Israel_and_the_Arab_States_A_Hist oric_Opportunity_to_Normalize_Relations.