نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی،سوادکوه، ایران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

جنبش بیداری اسلامی طی سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۱، زنگ خطر را برای حکومت های جهان عرب که اغلب به دلیل اقتدارگرایی رژیم حاکم برآن دچار ایستایی سیاسی بودند و همواره از هرگونه تغییرگسترده در محیط پیرامونی خویش به ویژه تغییر از بالا و قیام مردمی بسیار هراسان بودند، به صدا درآورد. اگرچه این تحولات درکوتاه مدت نتوانست به طور یکسان در همه کشورها تغییرات عمیق و ساختاری ایجادکند، اما توانست زمینه‌­های سقوط حکومت در مصر، تونس و لیبی که تحولات نوظهور را نادیده می گرفتند، فراهم آورد و در بعضی کشورها تجمعات اعتراضی موجی از تغییرات از بالا را توسط حکومت ها به همراه داشته و منجر به بازبینی ساختاری در سیاست های اعمالی بر شهروندان شد. مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی (روش) به طرح این سوال پرداخت که دلایل شکل گیری جنبش بیداری اسلامی چه بوده و چه پیامدهایی در کشورهای عربی بدنبال داشته است؟ (مساله) در پاسخ این فرضیه مطرح شد که وخامت اوضاع اقتصادی، رسانه­ ها و ساختار حکومت نقش زیادی در شکل گیری جنبش داشته و پیامدهایی چون تقویت محور مقاومت، دمیدن روح جسارت و امید در جوانان، شکل گیری نظم منطقه­ای و بازتولید قدرت شیعی در منطقه داشته است(یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Islamic awakening, roots and consequences

نویسندگان [English]

 • AbbasAli Talebi 1
 • - - 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Swadkoh Branch, Islamic Azad University, Sawadkoh, Iran

2 PhD student in political science and lecturer at Zanjan University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The Islamic awakening movements during the years 2010 and 2011 raised alarm bells for some governments of the Arab world, which often suffered from political stagnation due to the authoritarianism of the ruling regime and were always afraid of any large-scale changes in their surroundings, especially changes from above and uprisings. People were very scared, he shouted. Although these developments in the short term could not create deep and structural changes equally and fundamentally in all countries, but they were able to provide the grounds for the fall of the government in Tunisia, Egypt and Libya, which ignored the emerging developments, and in some countries The protest gatherings brought a wave of changes from above by the governments and led to a structural review of the policies applied to the citizens. Using the descriptive-analytical method, this article addressed the question of what reasons for the formation of the Islamic Awakening Movement and what consequences did it have in Arab countries? (Issue) In response to this hypothesis, it was proposed that the deterioration of the economic situation, the Islamic nature of the movement, the role of the media and the structure of the government played a large role in the formation of the movement, and so far there have been consequences strengthening the resistance front, There has been a new region and the reproduction of Shiite power in the region (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Islamic awakening
 • media
 • axis of resistance
 • youth
 1. آجرلو، حسین (1395). دورنمای بحران داخلی عراق و تأثیر آن بر نظم منطقه‌ای غرب آسیا، مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران: نظم امنیتی در غرب آسیا (جلد اول)، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر: 55.
 2. افتخاری، علی اصغر (1391). بیداری اسلامی در نظریه و عمل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول:28-29.
 3. السید، رضوان (1383). اسلام سیاسی در کشاکش هویت و تجدد، مترجم، مجید مرادی رودپشتی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چاپ اول.
 4. امرایی، حمزه (1383). انقلاب اسلامی ایران و جنبش‌های اسلامی معاصر، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 5. امیدی، علی و رشیدی علویچه، مهرداد (1391). نقش رسانه‌های جدید در انقلاب‌های جهان عرب 2011-2021، فصلنامه مطالعات فرهنگی ارتباطات،13(17): 49-96
 6. نباتیان، محمد اسماعیل (1400). گفتمان انقلاب اسلامی و مواجه باچالش بدیل سازی. فصلنامه بیداری اسلامی،10(19).: 7-29.
 7. جمشیدی، محسن، فتاحی، شهرام و صدیق، میر ابراهیم (1401). استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای محور تحت نفوذ در جهان اسلام از منظر رئالیسم تدافعی ) واکاوی بحران عراق و سوریه (، فصلنامه بیداری اسلامی،11(23): 77-99.
 8. طالبی، عباسعلی (1401). راهبردهای دفاعی عربستان در قبال بیداری اسلامی، فصلنامه سیاست خارجی، 36(10): 107-132.
 9. طالبی، عباسعلی و موسوی زاده، سید ابوالفضل (1401). بررسی تأثیر جنگ نرم بر امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.12(4):160-141.
 10. محمدی فر، نجات (1401). نقش روحانیت شیعه در بیداری اسلامی در تاریخ سیاسی معاصر ایران، فصلنامه بیداری اسلامی،11(24): 29-54.
 11. نصر اصفهانی، محسن (1401). تأثیر نقش مفهومی انقلاب اسلامی بر هویت خواهی شعیان یمن با تاکید بر جنبش الحوثی، فصلنامه بیداری اسلامی،10(23):75-55.
 12. نورعلی وند، یاسر (1396). عربستان سعودی و تلاش برای موازنه سازی مجدد در برابر ایران، فصلنامه راهبردی، 20(75):95-75.
 13. هفته نامه تجارت فردا، آناتومی اعتراضات: انگیزه اقتصادی انقلاب مصر چه بود، شنبه 18 فروردین 1389.
 14. Anderson, N; Technica, a (2011), “Tweeting Tyrants out of Tunisia: Global Internet at Its Best”, Threat Level/ Wired. January 14, Retrieved from: Ihttp://www.wired.com/threatlevel/2011/01/tunisia/.
 15. Al Hussein, Amira, (7 February 2011). "Weal Ghonim Released?", Global Voices, vol.1. Angrist, M. P. (Ed.) (2010). Politics and Society in the Contemporary Middle East.
 16. Ansani, A. & Daniele, V. (2012). About a revolution. The economic motivations of the Arab Spring. International Journal of Development and Conflict, 3.3.
 17. Barany, z. (2012, September). the "Arab spring" in the kingdoms. the "Arab spring" in the kingdoms. Doha, Qatar: Arab center for research and policy studies.
 18. Cole, Ben, (18 April 2011). “The web as a spotlight: an alternative look at technology in the
 19. Arab Spring”, The Huffington Post, [Accessed on 26February 2012] at: http://www.huffingtonpost.com/ben-cole/the-web-as-a-spotlight-an_b_850679.html.
 20. Furtig, Henner (2014), "Regional powers in the Middle East: New Constellations after the Arab revolts", Palgrave Macmillan publications, pp 209-221.
 21. Howard, Philip N. (2011), “The Arab Uprising’s Cascading Effects”, Miller- McCune. February 23. Retrieved from: http://www.millermccune.com/politics/the-cascading-effects-of-the-arab-spring-28575
 22. Kamal Elden Osman Salah (2018) The Roots and Causes of the 2011 Arab Uprisings, Arab Studies, Vol. 1, No. 1. Quarterly, Vol. 35, No. 2 (Spring 2013), pp. 184-2.
 23. Kirkpatrick, David D. (2011), “Wired and Shrewd, Young Egyptians Guide Revolt”, The New York Times, February 9, Retrieved from: http://www.nytimes.com/2011/02/10/world/middleeast/10youth.html.
 24. Lutterbeck, D. 2012. “Arab Uprisings, Armed Forces, and Civil Relations” Armed Forces & Society, Vol. 1, No. 1.22
 25. Muhammed Kursad ozekin, Hasan Hüseyin Akas)2017),Alternatives Turkish Journal of Internationals www.alternetivesjournal.net.
 26. maurice Ogbonnaya, Ufiem (2013), "Arab Spring in Tunisia, Egypt and Libya: A Comparative Analysis of Causes and Determinants", Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 12(3), pp. 4-16.
 27. Maurice Ogbonnaya, Ufiem (2013), "Arab Spring in Tunisia, Egypt and Libya: A Comparative Analysis of Causes and Determinants", Alternatives: Turkish.
 28. The Arab Media Outlook, 2008-2012. https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/pdf/arabmediaoutlook.pdf
 29. Wolman, David, (April 2011). “The Instigators”, the Atavist, Issue no. 4.
 30. Zuckerman, Ethan, (2008). “The Cute Cat Theory Talk at E Tech”, [Accessed on 22 April 2012] at: www.ethanzuckerman.com/blog/2008/03/08/the-cute-cat-theory-talk-atetech at-etch/:6.