نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار علوم سیاسی، گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین ع، تهران، ایران

3 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقاله حاضر به دنبال این پرسش اساسی است که نسبت "مفهوم مقاومت اسلامی" با توجه به تحولات معاصر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، با دهه پنجم انقلاب اسلامی چگونه است؟ به تعبیری آیا تحولات در دو سطح به صورت هم‌افزا و همگرا است و یا اینکه تحولات در قالب دیگری قابل تحلیل و ارزیابی است؟ (مسئله) تحقیق حاضر از نوع مطالعات کیفی و روش پژوهش، روش آینده پژوهی-سناریوپردازی است. گردآوری اطلاعات در این مقاله با بهره گیری از منابع اسنادی، کتابخانه‌ای اعم از کتب، مقالات و داده‌های اینترنتی انجام شده است. (روش) با توجه به نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق می توان نسبت ایده مقاومت اسلامی با تحولات دهه پنجم انقلاب اسلامی را بدین گونه صورت‌بندی نمود: نخست، گذار از رویکرد تاثیر خطی انقلاب اسلامی بر ایده مقاومت و نمایان شدن ارتباط متقابل و غیرخطی دو گفتمان بر یکدیگر، دوم، ایجاد پایداری نسبی در روابط به جای فراز و فرودهای ناپایدار پیشین، سوم، گذار از روابط ساده پیشین و ورود به نوعی از پیچیدگی در سطح و عمق ارتباطات دو گفتمان و چهارم، همسو نمودن دیپلماسی رسمی و غیررسمی جهت نیل به اهداف مشخص در هر دو گفتمان. (یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The fifth decade of the Islamic revolution and the future image of the resistance front

نویسندگان [English]

  • Saeed Mohammadi 1
  • majid nejatpour 2
  • mojtaba norouzi 3

1 Researcher aAssistant Professor of Political Science, Department of Islamic Revolution and Sacred Defense, Faculty of Social and Cultural Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Irant Imam Hossein University

2 Assistant Professor of Political Science, Department of Islamic Revolution and Holy Defense, Faculty of Social and Cultural Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

The current article is looking for the basic question, what is the relationship between the "concept of Islamic resistance" and the fifth decade of the Islamic revolution, considering the contemporary developments in West Asia and North Africa? In other words, are the developments at two levels synergistic and converging, or can the developments be analyzed in another format.(question) The current research is a qualitative study type and the research method is the future research-scenario method. The collection of information in this article has been done by using documentary and library sources including books, articles and internet data.(method)
According to the results obtained from the research findings, the relationship between the idea of Islamic resistance and the developments of the fifth decade of the Islamic Revolution can be formulated as follows: First, the transition from the approach of the linear impact of the Islamic Revolution on the idea of resistance and the emergence of mutual and non-linear relationships. two discourses on each other, secondly, creating relative stability in relations instead of previous unstable ups and downs, thirdly, transitioning from previous simple relations and entering a kind of complexity in the level and depth of communication between the two discourses and fourthly, aligning formal and informal diplomacy to Achieving specific goals in both discourses. It seems that the Islamic revolution in the fifth decade, due to the fact that the ideal of the Islamic revolution is a divine and human-building ideal and in fact global, will be in a serious confrontation with the modern western civilization in the trans-regional arena, in a way that Strengthening the resistance front in the West Asia region, the foundations for the extension of this axis in the world arena will be provided under the two indicators of "revival of human identity through the negation of the domination system" and "waiting for the emergence of a savior (perfect human being)".(findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance
  • cores of resistance
  • Islamic identity
  • axis of resistance
  • Islamic revolution