نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش های بیداری اسلامی فهم بیشتر مبانی اسلامی با هدف بهبود وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع اسلامی است. از این رو بیداری اسلامی به ایجاد فرهنگی استوار جهت مدیریت جامعه نیازمند است و مدیریت ولایی می تواند یکی از اهداف آن باشد(مسئله). این پژوهش از نوع ترکیبی است. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته خبرگان و روش تحلیل مضمون، چهار مولفه اصلی از 11 مولفه شناسایی شده از قرآن کریم، احادیث و کتب جهت شناسایی راهبردهای مدیریت ولایی استخراج گردید. در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شد، برای بررسی ضرایب همبستگی میان شاخص های راهبردهای مدیریت ولایی و پیشرفت منابع انسانی استفاده گردید. جهت تحقق این امر پرسشنامه محقق ساخته میان معلمان دبیرستان های منطقه 5 تهران که بصورت خوشه ای ساده انتخاب شدند توزیع گشت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی، آزمون کولموگروف اسمیرونف، تی تک نمونه ای، رگرسیون و آزمون سوبل در مورد متغیرهای میانجی بکار گرفته شده است(روش). در مطالعه راهبردهای مدیریت ولایی جهت پیشرفت منابع انسانی چهار راهبرد استبداد ستیزی، مردم سالاری دینی، تامین مصلحت عمومی و مشارکت سیاسی فعال به ترتیب دارای بیشترین اوزان بوده و متغیر مسئولیت پذیری، بیش از عملکرد نقش تاثیرگذاری را به عنوان متغیر میانجی نشان داده است(یافته ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Axial guardianship management strategies in Islamic awakening for the development of human resources with the approach of responsibility and performance improvement

نویسنده [English]

 • Peymaneh Asgari

Assistant Professor of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the challenges of Islamic awakening is to understand more Islamic basics with the aim of improving the social, political and cultural situation of Islamic societies. Therefore, Islamic awakening requires the creation of a solid culture for the management of society, and provincial management can be one of its goals (problem). This research is of a mixed type. In the qualitative part, using semi-structured interviews of experts and thematic analysis method, four main components out of 11 components identified from the Holy Quran, hadiths and books were extracted to identify provincial management strategies. In the quantitative part, using a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed, it was used to check the correlation coefficients between the indicators of provincial management strategies and human resources development. In order to achieve this, a researcher-made questionnaire was distributed among high school teachers. To analyze data from spss software and tables of frequency, mean and standard deviation and at the level of inferential statistics, Kolmogorov Smironov test, one-sample t-test, regression and Sobel test were used for mediating variables (method). In the study of provincial management strategies for the development of human resources, the four strategies of anti-authoritarianism, religious democracy, provision of public interest and active political participation have the highest weights, respectively, and the variable of responsibility has shown an influential role as a mediating variable more than performance(findings).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Axial guardianship management
 • Islamic awakening
 • Strategy
 • Human resources development
 1. قرآن کریم
 2. امام خمینی، روح الله. (۱۳۶۸). صحیفه امام ج 21، ص 98. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 3. مقام معظم رهبری (1396). ولایت فقیه (مجموعه موضوعی بیانات). انتشارات حدیث راه عشق. ص 85 تا 87.
 4. امیری، علی نقی و عابدی، حسن. (1394). مدیریت اسلامی. ص 58. تهران: سازمان سمت.
 5. پناهیان، علیرضا. (1400). پرورش نخبگان معنوی. انتشارات بیان معنوی. صفحات 53 تا 65.
 6. جوادی آملی، عبدالله (1388). ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء.
 7. دینوری، احمد ابن داوود (1391). اخباار الطوال. ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
 8. طباطبایی، محمدحسین. (1367). ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 194. ترجمه مکارم شیرازی، ناصر. (1386). قم: بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی
 9. قربانی، مهدی (1393). تبیین نظری کارآمدی سیاسی نظام ولایت فقیه. حکومت اسلامی، 19(2). (پیاپی 72). Available from: https://sid.ir/paper/99663/fa
 10. مرتب، ی؛ کشافی‌نیا، و؛ واثقی، م.(1384). رهبری خلاق در سازمان، مشهد: بیان هدایت نور، ص
 11. مصباح، محمد تقی (1392). مدیریتاسلامی و ضرورت توجه به آن در نظام اسلامی (مقاله ترویجی حوزه). اسلام و پژوهش‌های مدیریتی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲. ص 54.
 12. " جایگاه ولایت پذیری و ولایت مداری در اسلام و عوامل مؤثر بر تحکیم آن مبتنی بر قرآن کریم و روایات معصـومین (ع)" از اسماعیل خارستانی و فاطمه سیفی، فصلنامه سراج منیر، دوره پنجم، شمارە 17، زمستان 1393، صفحات 85 تا 105.
 13. " شاخص ولایت مداری در نظام اسلامی" از محمدجواد نوروزی، در دو فصلنامه معرفت سیاسی. سال چهارم، شمارە دوم، پاییز و زمستان 1391 صفحات 5 تا 24.
 14. مقاله بازشناسی و تحلیل ابعاد ولایت مداری از منظر قرآن و روایات (1400). اسدالله کرد فیروزجائی. دو فصلنامه پژوهش‌های راهنما شناسی. سال دوم، شماره سوم. پاییز و زمستان 1400.
 15. (محمدحسین طباطبایی، 1972 م، ج 2، ص 111، ذیل آیه 213 سوره بقره).
 16. "حکمرانی فرهنگی انقلاب اسلامی ایران الهام بخش بیداری اسلامی"(1401). وحید آرایی. نشریه علمی بیداری اسلامی. دوره 11، شماره 4، اسفند 1401 صفحات 131 تا 133.
 17. " واکاوی تأثیر عصر اطلاعات بر احیای تمدن اسلامی". سید مهدی سهیلی مقدم (1400). فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی. سال دهم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 21) ص 112.
 18. Wang, Y., Chen, Y., & Benitez-Amado, J. (2015). How information technology influences environmental performance: Empirical evidence from China. International Journal of Information Management, 35(2), 160-170.
 19. Yukl, G. (2002). Leadership in Organization.Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.WWW. SID. iranagement review, 27(4): 55. Abdullah Nima, Mohammad Ibn Ali Karajki (1985). Kunzalfawid, vol. 1, p. 212. Beirut: Dar Al-Azwa