نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و مدیر گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

چکیده

مقاومت علیه سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان از مبانی وحیانی متقنی برخوردار است.یکی از مهمترین این مبانی، آیه ۱۴۱ سوره نساء است که اساس قاعده فقهی نفی سلطه کفار بر مسلمین است.انجام هر اقدامی که منجر به برتری کافران بر مسلمانان شود،حرمت تشریعی دارد.بررسی صورت گرفته در پژوهش حاضر نشان می دهد بیشتر مفسرین معاصر شیعه و سنی،برخلاف اسلاف خود،با توسعه معنایی نفی سلطه کافرین بر مسلمانان به دلالت های سیاسی و اجتماعی این آموزه قرآنی به صورت جدی توجه کرده اند. هدف از پژوهش حاضر تبیین تحول در فهم دلالت های سیاسی و اجتماعی آیه نفی سلطه وبررسی عوامل آن(مساله) با روشی توصیفی تحلیلی(روش) است. می توان دو عامل مهم را برای این تغییر رویکرد بیان کرد.عامل اول سلطه دولت های غربی بر بخش های وسیعی از جهان اسلام است.این مشکل موجب شده است مصلحان و متفکران دینی با تامل در متون اصیل اسلامی تلاش کنند راهی برای برون رفت از آن بیابند.عامل دوم تلاش فقهاء مسلمان به بویژه فقهاء شیعه در شکل دهی به جنبش های اعتراضی علیه سلطه خارجی بر مبنای این اصل قرآنی(یافته ها) به عنوان یکی از مهمترین مبانی دینی نفی سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the Quranic basis of resistance against domination: looking at the evoluation of the concept of domination in shia and sunni interpretation

نویسنده [English]

 • mohammad shojaiyan

Associate Professor of Political Science, Research Institute and University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The resistance against the rule of non-Muslims over Muslims has a valid revelation. One of the most important of these bases is verse 141 of Surah Nisa, which is the basis of the jurisprudential rule of denying the rule of infidels over Muslims. Based on this, doing any action that leads to the superiority of infidels over Muslims , it has legal respect.The investigation carried out in the present research shows that most of the contemporary Shia and Sunni commentators, unlike their predecessors, have seriously paid attention to the political and social implications of this Quranic doctrine by developing the meaning of negating the domination of the infidels over Muslims.The purpose of the current research is to explain the evolution in understanding the political and social implications of the verse of denial of domination and to examine its factors (issue) with a descriptive and analytical method (method). Two important factors can be stated for this change of approach.The first factor is the dominance of Western governments over large parts of the Islamic world.This problem has caused reformers and religious thinkers to try to find a way out of find it.The second factor is the efforts of Muslim jurists, especially Shiite jurists, in forming protest movements against foreign rule based on this Quranic principle (findings) as one of the most important religious bases of negating the rule of non-Muslims over Muslims.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • politics
 • resistance
 • negation of domination
 • foreign relations
 1. قرآن کریم
 2. آل نبی، سید محسن ویوسفی مقدم، محمد صادق (۱۴۰۰). چالش‌های مقاومت از منظر قرآن کریم، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، ۱۰ (۲۲)
 3. ابن بابویه (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن الحسین القمی (۱۳۸۹). عیون اخبار الرضا (ع)، ترجمه حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری. تهران: دار الکتب الاسلامیه
 4. ابن فارس بن زکریا، ابوالحسین (۱۴۲۹). معجم مقاییس اللغه. بیروت: دار الاحیاء التراث العربی
 5. ابن کثیر القرشی الدمشقی، اسماعیل (۱۴۳۶). تفسیر ابن کثیر. بیروت: المکتبه العصریه
 6. آلوسی، محمود بن عبدالله (۱۴۱۵). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی. بیروت: دار الکتب العلمیه
 7. جع‍ف‍ری، ی‍ع‍ق‍وب (۱۳۷۶). تفسیر کوثر. قم: ه‍ج‍رت
 8. حسینی بحرانی، سید هاشم (۱۴۲۹). البرهان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار الاحیاء التراث العربی
 9. راغب اصفهانی، حسین بن ابی‌الفضل (۱۴۰۴). المفردات فی غریب القرآن. تهران: دفتر نشر کتاب
 10. رضا، محمدرشید (۱۴۱۴). تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار. بیروت: دار المعرفه
 11. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر (۱۴۰۴). الدر المنثور فی التفسیر بالماثور. قم: کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی
 12. سیدباقری، سید کاظم (۱۳۹۴). قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 13. شیرخانی، علی (۱۳۹۷). تفسیر سیاسی از آیه نفی سبیل. سیاست متعالیه، ۶ (۲۳)
 14. طباطبایی، سید محمدحسین (۱۴۳۰). المیزان فی التفسیر القرآن. قم: موسسه النشر الاسلامی
 15. طبرسی، امین‌الاسلام ابوعلی الفضل بن الحسن (۱۳۷۹). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی
 16. طبری، محمد بن جریر (۱۴۱۲). جامع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار المعرفه
 17. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن (بی تا). التبیان فی التفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی
 18. طیب، عبدالحسین (۱۳۶۹). اطیب البیان. تهران: نشر اسلام
 19. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه (۱۴۳۴). تفسیر نورالثقلین. قم: انوار المهدی
 20. عسکری، ابی‌هلال (۱۴۲۶). معجم الفروق اللغویه. قم: موسسه النشر الاسلامی
 21. عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۳). فقه سیاسی: نظام سیاسی و رهبری در اسلام. تهران: امیر کبیر
 22. فخررازی، محمد بن عمر (۱۴۳۰). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب). بیروت: دار الاحیاء التراث العربی
 23. فراهیدی، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد (۱۴۲۶). کتاب العین. بیروت: دار الاحیاء الثرات العربی
 24. فضل‌الله، السید محمدحسین (۱۴۱۹). من وحی القرآن، بیروت: دار الملک
 25. فیض کاشانی، محمد بن مرتضی (۱۴۲۶). کتاب الصافی فی التفسیر القرآن. تهران: دار الکتب الاسلامیه
 26. قرشی، علی اکبر (۱۳۷۲). قاموس القرآن، جلد سوم. تهران: دار الکتب الاسلامیه
 27. قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری (بی تا). الجامع الاحکام القرآن. تهران: ناصرخسرو
 28. قطب، سید (۱۴۲۵). فی ظلال القرآن، بیروت: دار الشروق
 29. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا (۱۳۶۸). تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب. تهران: وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 30. قمی، ابوالحسن علی بن ابراهیم (۱۴۳۵). تفسیر القمی. بیروت: موسسه العلمی للمطبوعات
 31. لک زایی، نجف (۱۳۸۶). مستندات قرانی فلسفه سیاسی امام خمینی (ره). قم: بوستان کتاب
 32. مصطفوی، سید حسن (۱۳۶۰). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب
 33. مغنیه، محمد جواد (۱۴۲۴). التفسیر الکاشف. قم: دار الکتب الاسلامی
 34. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیه