نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

تهاجم نظامی عراق به ایران در سپتامبر1980 و در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری کارتر آغاز گردید. نبرد مذکور مهمترین جنگ پس از جنگ دوم جهانی و طولانی‌ترین جنگ در قرن بیستم لقب یافت، که در اوج سال‌های جنگ سرد در منطقه‌ی خلیج فارس به وقوع پیوست که مسلماً با توجه به طرف‌های درگیر درآن، آمریکا نمی‌توانست نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. (روش): این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، مواضع مقامات آمریکایی را در آغاز تهاجم نظامی عراق به ایران مورد ارزیابی قرار داده است. و با بررسی عناصر و متغیرهای متعدد تاثیرگذار در آن مقطع زمانی، (مسأله): به طرح این سئوال می‌پردازدکه، سهم مقامات آمریکایی در این رویکرد عراق چه بود. با رصد اوضاع بین المللی این فرضیه شکل می‌گیرد که روابط پنهانی و پشت پرده امریکا و عراق دلیل اصلی اتخاذ چنین اقدامی بود. (یافته‌ها): نتایج بدست آمده حاکی از آن است که آمریکا درتشویق و ترغیب رژیم عراق به آغاز جنگ با ایران تاثیر زیادی داشت. زیرا آنها بر این باور بودند، که با در تنگنا قرار دادن ایران، راهی جز عدول از مواضع انقلابی، و همگرایی با آمریکا، یا سقوط حکومت، انتخاب دیگری نخواهد داشت. بر این مبنا حمله‌ی نظامی عراق به ایران، سناریویی امریکایی بود که در راستای منافع آن کشور طراحی و اجرا گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of the role of US officials in persuading Saddam to go to war with Iran in September 1980

نویسنده [English]

 • ali shaker

science Committee Payame Noor University

چکیده [English]

Iraq's military invasion of Iran took place in September 1980 and in the last months of Carter's presidency. The said battle was called the most important war after World War II and the longest war in the 20th century, which took place at the height of the Cold War in the Persian Gulf region.And certainly considering the parties involved in it, America could not be indifferent to it.(Method): Using analytical-descriptive methods, this research has evaluated the positions of American officials at the beginning of Iraq's military invasion of Iran. And by examining the many influencing elements and variables at that point in time, (Issue): It raises the question, what was the role of the American authorities in this action of Iraq? By observing the international situation, this hypothesis is formed that the secret and behind-the-scene relations between America and Iraq was the main reason. (Findings): The obtained results indicate that America had a great influence in encouraging and persuading the Iraqi regime to start a war with Iran. Because they believed that by putting Iran in a tight spot, it will have no other choice but to deviate from revolutionary positions and converge with America, or the fall of the government. On this basis, Iraq's military attack on Iran was an American scenario that was designed and executed in line with the interests of that country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • War
 • Iraq
 • Iran
 • America
 • provocation
 • Saddam
 1. آذری، محمدمهدی (1392). تغییر مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا پس از یازده سپتامبر 2001، اصفهان: پارس‌ایلیا.
 2. آنتونی، کردزمن و ابراهام واگنر (۱۳۹۰). درس‌های جنگ مدرن، مترجم حسین یکتا، تهران: مرز و بوم.
 3. اردستانی، حسین (۱۳۸۸). جنگ ایران و عراق، رویارویی استراتژی‌ها، تهران، دوره عالی جنگ.
 4. ب‍رژی‍ن‍س‍کی، زب‍ی‍گ‍نی‍و (۱۳۶۹). در ج‍ست‍ج‍وی امنیّت م‍ل‍ی، م‍ت‍رجم آب‍راهٔ‍م خ‍ل‍ی‍ل‍ی، ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر س‍فی‍ر.
 5. بیگلری، محمد و عراقی، عبدالله (1393). بررسی نقش آمریکا در شروع و تداوم جنگ عراق علیه ایران و راههای اجتناب از غافلگیری، فصلنامه مدیریت و پژوهشهای دفاعی، سال سیزدهم، شماره 77.
 6. خبرگزاری پارس.
 7. خبرگزاری جمهوری اسلامی.
 8. خبرگزاری دانشجویان ایران.
 9.  درودیان، محمد (1378). جنگ، بازیابی ثبات، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
 10.  درودیان، محمد (۱۳۸۲). پرسش‌های اساسی جنگ، جلد 3، تهران: مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ.
 11. درودیان، محمد، (1375). علل تهاجم و توقف اولیه عراق: مجله سیاست دفاعی، سال چهارم، شماره 3 و 4.
 12. دفتر سیاسی سپاه پاسداران (1361). گذری بر دو سال جنگ، تهران: سازمان تحقیقات و آموزش.
 13. دهقانی، سیدجلال (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تهران: انتشارات سمت.
 14. رمضانی، روح الله (۱۳۸۰). چارچوب تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب نیا، تهران: نشر نی.
 15. روزنامه السفیر.
 16. روزنامه انقلاب اسلامی.
 17. روزنامه کیهان.
 18. روزنامه جمهوری اسلامی.
 19. س‍ادات‍ی‌ن‍ژاد، م‍ه‍دی (۱۳۷۷). علل و انگیزه‌های آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، قم، مجمع گروه‌های معارف اسلامی.
 20. علومی، ابراهیم (1387). بحران گروگان گیری و تحریم ایران، تهران: فصلنامهٔ راهبرد، سال 1387، شماره 47.
 21. کردزمن، آ و ابراهام (۱۳۹۰). درس‌های جنگ مدرن، ترجمه، حسین یکتا، تهران: انتشارات مرز و بوم.
 22. کنت آر، تیمرمن (1376). سوداگری مرگ، ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه فرهنگی رسا، چاپ دوم.
 23. روز شمار جنگ ایران و عراق (1372). هجوم سراسری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
 24. معرفت‌جو. علی (1369). منطق جنگ خلیج فارس اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال 1369، شماره 41 و 42 بهمن و اسفند.
 25. مقدسی، محمود (1363). خلیج فارس و تاریخچه سیاسی- اقتصادی آن، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
 26.  موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی (۱۳۶۷). انقلاب اسلامی و توطئه در دهه نخستین، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
 27. هالیدی، فرد (1364). دومین جنگ سرد جهانی، ترجمه هرمز همایون پور، تهران: انتشارات آگاه.
 28.  
 29. Aburish, S. (2000). Saddam Hussein: The Politics of Revenge. New York: Bloombury.
 30. Brands, H. (2012). Saddam Hussein, the United States, and the Invasion of Iran: Was there a Green Light? Cold War History.
 31. Crist, D. B. (1998). Operation Earnest Will. Retrieved December 11, 2020, from PhD Dissertations, The Florida State University.
 32. Entessar, N. (1984). External Involvement in the Persian Gulf. Conflict Quarterly.
 33. Falk, R. (1980). America’s Pro-Iraqi Neutrality. The Nation, vol. 231(Oct 25).
 34. Farhang, M. (1985). Iran – Iraq War: The Feud, The Tragedy, The Spoils. World Policy Journal.
 35. Fayazmanesh, S. (2008). The United States and Iran, Sanctions, Wars and the Policy of Dual Containment. London and New York: Routledge. Falk, R. (1980). America’s Pro-Iraqi Neutrality. The Nation, vol.
 36. Hiro, D. (1991). The Longest War, The Iran – Iraq Military Conflict. New York:Routledge.
 37. Hitchens, C. (2003). "Realpolitik in the Gulf: A Game Gone Tilt" in The Iraq War Reader: History, Documents, Opinions: 47-58. Edited by M. Sifry and C. Cerf. New York: Touchstone Books
 38. the observer new service, 11/4/1980.
 39. the journal stret. 20/9/1980.
 40. the strange war in the gulf. m erip, reports, 14, 6/7.
 41. Khadduri, M. (1978). socialist iraq, a study in iraqi politics, since.
 42. Palmer, M. A. (1999). Guardians of the Gulf: A History of America’s Expanding Role in the Persian Gulf, 1983 – 1992. New York: The Free Press.
 43.  Timmerman, K. R. (1991). The Death Lobby, How the West Armed Iraq. Boston:Houghton Mifflin Company.
 44. united press, News Agency15/10/1980.
 45. Yazdani, E., & Hussein, R. (2006). United States Policy Towards Iran after the Islamic Revolution: An Iranian Perspective. International Studies.