نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

بیداری اسلامی جنبشی اســت که مبتنی برآگاهی و بنیاد اسلام خواهی، شکل گرفته و وقوع انقلاب اسـلامی در ایران بر فرآیند اســلامگرایی و گسترش بیداری اســلامی در جهان اسلام به‌ویژه در کشــورهای عربی تأثیر فزآینده­‌ای داشته است (مسئله) .این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌­ای (روش) به این پرسش می­‌پردازد که مؤلفه­‌های حکمرانی فرهنگی انقلاب اسلامی ایـران که موجب الهام بخشی بیداری اسلامی شده است، چیست؟ (پرسش) در پاسخ باید گفت انقلاب اسلامی بـا تکیـه بـر حکمرانی فرهنگی بـه‌ویـژه ارزش­هـایی نظیر آموزه‌­های اسلامی، مردم سالاری دینی، فرهنگ مقاومت و شهادت، معنویت و ولایت فقیه توانسته به احیای خودباوری دینی و بیداری اسلامی در عرصه منطقه‌­ای و تأثیرگذاری بـر مناسـبات جهـانی بپـردازد و اقتـدار فرهنگی و نـرم­‌افـزاری خـود را در عرصـۀبین‌­المللی به منصۀ ظهور رساند. (یافته)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The cultural governance of Iran's Islamic revolution inspired Islamic awakening

نویسنده [English]

 • Vahid Araei

Assistant Professor, Public Management Department, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Islamic awakening is a movement based on the awareness and foundation of Islamism, and the occurrence of the Islamic revolution in Iran has had an increasing impact on the process of Islamization and the spread of Islamic awakening in the Islamic world, especially in Arab countries. Based on the descriptive-analytical method and using library sources, this research addresses the question of what are the components of the cultural governance of the Islamic Revolution of Iran, which has inspired Islamic awakening in regional and extra-regional countries? In response, it should be said that Iran's Islamic revolution, relying on soft cultural governance, especially values such as Islamic teachings, religious democracy, the culture of resistance and martyrdom, spirituality and religious authority, has been able to revive religious self-belief and Islamic awakening in the regional arena and influence to hold world events and bring his cultural and soft power to the fore in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic revolution
 • soft governance
 • culture
 • Islamic awakening
 1. ابوالفتحی، محمد و سعید پیرمحمدی (1393). تأثیر مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر گسترش بیداری اسلامی خاورمیانه، فصلنامه سیاست دفاعی، سال 22، شماره 86. 
 2. اسلامی، روح‌الله (1393). دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در بیداری اسلامی، فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال 3، شماره 10. 
 3. اطهری، سید اسدالله ؛ عنایتی شبکلاتی، علی ؛ حسینی، سید محمد امین (1393). بررسی تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در عراق و سوریه، اسلام و علوم اجتماعی، شماره 11. 
 4. افتخاری، اصغر و محمد جانی‌پور (1392). منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (تحلیل وصیت نامه شهدای دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 3، شماره 1. 
 5. افضلی، رسول، ذکی، یاشار و محمدحسین دشتی(1397). مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های آن در عرصه بین‌الملل از دید کارشناسان، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال 8، شماره 2. 
 6. افضلی، رسول ؛ ذکی، یاشار ؛ دشتی، محمدحسین (1397). مولفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت های آن در عرصه بین الملل از دید کارشناسان، پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، شماره 27. 
 7. ایزدی، حجت‌الله (1387). مبانی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، مطالعات بسیج، شماره 41. 
 8. بابایی، عباس ؛ باصری، احمد ؛ مرادی، حجت اله (1396). بررسی راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر هیات های مذهبی، مطالعات عملیات روانی، شماره 46. 
 9. بهرامی مقدم، سجاد و مهدیه حیدری (1397). بررسی فرایند بیداری اسلامی در جهان اسلام در پرتو انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال 7، شماره 13. 
 10. پلتکا، دنیل ؛ دابلیو کاگان، فردریک ؛ مترجم : قنبری خانقاه، قاسم (1393). قدرت نرم آمریکا در برابر قدرت نرم ایران؛ رقابت برای آینده خاورمیانه، رصد جنگ نرم، شماره 3. 
 11. جهانگیر، کیامرث و حسن ملکی (1394). بیداری اسلامی؛ ریشه-ها و زمینه‌ها، فصلنامه سیاست، دوره 45، شماره 2. 
 12. خرمشاد، محمدباقر (1390). بازتاب‌های انقلاب اسلامی ایران در رویکرد نظری، تهران: انتشارات سمت.  
 13. ذوالفقاری، مهدی (1391). مقاومت اسلامی در گستره سیاست جهانی، بنیاد فرهنگی صبح قریب. 
 14. ذوالفقاری، مهدی و فرزانه دشتی (1397).مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال 7، شماره 19.  
 15. رشید، غلامعلی؛ پاشایی هولاسو، امین (1398). بررسی نقش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس، مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 75. 
 16. رفیع، حسین؛ قربی، سید محمد جواد؛ دانش، حسین (1393). منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ (مطالعه موردی سند چشم انداز 1404)، مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 38. 
 17. رهبر، عباسعلی، نجات‌پور، مجید و مجتبی موسوی‌نژاد (1394). قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال 4، شماره 14. 
 18. سلیمانی پورلک، فاطمه (۱۳۸۹). نرم افزار گرایی در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 5، شماره 15.
 19. عباسی، مجید (1399). بازتاب‌های سازه انگارانه انقلاب اسلامی ایران بر تحولات انقلابی جهان عرب، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال 9، شماره 17. 
 20. قربی، سیدمحمدجواد و منصور حیدری (1397). فرهنگ و قدرت نرم؛ مطالعه منابع فرهنگی قدرت نرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال 7، شماره 26. 
 21. مایلی، محمدرضا و مریم مطیعی (1395) قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
 22. محمدمیرزایی، حسن (1401). بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر افول هژمونی آمریکا، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال 11، شماره 23. 
 23. محمدی، منوچهر (1387). منابع قدرت نرم، سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران، پانزده خرداد، شماره 16. 
 24. مرادپور دهنوی، امیرحسین (1399). درآمدی بر مراحل بیداری اسلامی در جهان اسلام، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال 9، شماره 18. 
 25. ملک زاده، محمد (1393). مؤلفه‌های دینی و ملی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران، علوم سیاسی، شماره 68. 
 26. منیری، حمید رضا(1396). تبیین پیمایشی فرصتها، موانع و راهکارهای نفوذ قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی در حج، میقات حج، شماره 101. 
 27. میراحمدی، منضور و مهدی جعفری‌پناه (1391). مؤلفه‌های قدرت نرمِ جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی، فصلنامه معرفت سیاسی، سال 4، شماره 2. 
 28. نای، جوزف (1387). قدرت نرم، ابزار موفقیت در سیاست بین الملل، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق. 
 29. نائینی، علی محمد (1385). امنیت فرهنگی، نظریه‌ها و رویکردها، شماره 14. 
 30. وفائی‌نژاد، علیرضا (1395). بررسی نقش فرهنگ و هنر اسلامی در بازتولید قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران، مطالعات قدرت نرم، شماره 14. 
 31. یزدانی، عنایت الله، سلطانی، محمد جواد و مصطفی قاسمی (1394). مردم‌سالاری دینی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره 12. 
 32. Sharp Gene (1973b), The Politics of Nonviolent Action: The Methods of Nonviolent
 33. Action. Boston: Extending Horizons Books.
 34. Nye, joseph (2004), Soft Power, New York: public affairs. - Nye, Joseph (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Carnegie Council of Ethics and International Affair.