نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری قرآن و علوم سیاسی، مدرسه عالی قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

تداوم و بقای حکومت ها، با چالش ظهور آسیب ها مواجه است. یکی از مشکلات، عارض شدن آسیب از ناحیه مردم است. آسیب های نشات گرفته از امت در حکومت های الهی، جنبه های متعددی دارد که جنبه تعامل آنان با رهبر از اهمیت فراوانی برخوردار است که شناخت آن ها ضروری است. مقاله موجود با طرح این سؤال که آسیب های تداوم جنبش های دینی در حوزه تعامل امت با امام از منظر قرآن چیست؟(مساله) با رویکرد امت به مثابه انسان، در مقام تحلیل امت به سه لایه وجودی بینش، گرایش و کنش برآمده و با عرضه سؤال به قرآن و بهره گیری از شیوه استنطاقی در تفسیر موضوعی(روش)، پاسخ را از قرآن جویا شده است.در لایه دانشی-بینشی، آسیب هایی چون فقدان معرفت به جایگاه امام، فقدان معرفت به ویژگی های امام و فقدان معرفت به اهداف امام، مشاهده می شود؛ در لایه گرایشی، آسیب هایی چون حب دنیا در مقابل حب امام، حب به دشمنان امام، بغض به دوستان امام و بی اعتمادی به امام(وعده ها و تدابیر) دیده می شود؛ در لایه کنشی نیز آسیب هایی چون قداست شکنی از رهبر دینی، استقامت نکردن در راه رهبر دینی، نافرمانی از رهبر دینی ....ملاحظه می شود.(یافته ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of the continuation of religious movements in the field of interaction of the ummah with the Imam from the perspective of the Holy Quran

نویسنده [English]

 • Mojtaba Mahdavi mehr

PhD in Quran and Political Science, Higher School of Quran and Hadith, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The perpetuity and continuance of governments is challenged by the emergence of harm. One of the problems is the injury from the people. The harms originating from the ummah in the divine governments have several aspects, the aspect of their interaction with the leader is of great importance, and it is necessary to know them. The present article raises the question of what are the harms of the continuation of religious movements in the field of interaction of the ummah with the Imam from the perspective of the Quraan? Presenting a question to the Quraan and using the interrogative method in thematic interpretation (method), the answer has been sought from the Quraan. The characteristics of the Imam and the lack of knowledge about the goals of the Imam are observed; In the tendency layer, harms such as the love of the life instead of the love of the Imam, love for the enemies of the Imam, hatred for the friends of the Imam and distrust of the Imam (promises and measures) are seen; In the Behavior layer, harms such as desecration of the religious leader, not enduring in the way of the religious leader, disobedience to the religious leader are observed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holy Quran
 • pathology
 • religious movement
 • ummah
 • Imam
 1. قرآن کریم (ابوالفضل بهرام پور، ترجمه). (۱۳۹۰). نشر آوای قرآن کریم، چاپ اول
 2. ابوالحمد، عبدالحمید (۱۳۸۴). مبانی سیاست. تهران: انتشارات توس، چاپ دهم
 3.  ابوالفتوح رازی، حسین بن علی (۱۴۰۸ ق). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ: ۱
 4. امین، نصرت‌بیگم، تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن. ۱۵ جلد، [بی نا] - [بی جا] - [بی جا]، چاپ: ۱.
 5. آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو (۱۳۷۹). فرهنگ علوم سیاسی. نشر چاپار
 6. جعفری، یعقوب (۱۳۷۶). تفسیر کوثر. (۶ جلد)، قم: موسسه انتشارات هجرت، چاپ: ۱
 7. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹). تسنیم. قم: نشر اسراء، چاپ دوم
 8. حاجی، محمدعلی (۱۳۸۷). آسیب‌شناسی تربیت دینی. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
 9. حر عاملی، محمدبن حسن (۱۴۱۴ ق). وسائل الشیعه. آل البیت
 10. حوی، سعید (۱۴۲۴ ق). الاساس فی التفسیر. (۱۱ جلد)، قاهره: دار السلام، چاپ: ۶
 11. رضایی اصفهانی، محمدعلی (۱۳۸۷). تفسیر قرآن مهر. (۲۴ جلد)، قم: پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، چاپ: ۱
 12.  رضی، نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی (۱۳۸۶). نشر بکاء، چاپ دوم
 13.  زحیلی، وهبه (۱۴۲۲ ق). التفسیر الوسیط (زحیلی). (۳ جلد)، دمشق: دار الفکر، چاپ: ۱
 14.  زمخشری، محمود بن عمر (۱۴۰۷ ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل. (۴ ج)، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ: ۳
 15. شحاته، عبدالله محمود (۱۴۲۱ ق). تفسیر القرآن الکریم (عبد الله شحاته). (۱۵ ج)، قاهره: دار غریب، چاپ: ۱
 16. شفیعی، احمد (۱۳۹۹). تربیت و تعالی دینی ۲. پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق، چاپ اول
 17. صابونی، محمدعلی (۱۴۲۱ ق). صفوة التفاسیر. (۳ ج)، بیروت: دار الفکر، چاپ: ۱
 18. صدر، سیدمحمدباقر (۱۴۲۱ ق). المدرسه القرانیه. قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصیصیه للشهید صدر
 19. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن. (۱۰ ج)، تهران: ناصرخسرو، چاپ: ۳
 20.  طبری، محمد بن جریر (۱۴۱۲ ق). جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر الطبری). (۳۰ ج)، بیروت: دار المعرفة، چاپ: ۱
 21. عالم، عبدالرحمن (۱۳۷۳). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی
 22. عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۴). مبانی اندیشه سیاسی اسلام. سازمان انتشارات پژوهشگاه، فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم
 23.  عمید، حسن (۱۳۷۱). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم
 24. فخر رازی، محمد بن عمر (۱۴۲۰ ق). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب). (۳۲ ج)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ: ۳
 25.  فضل‌الله، محمدحسین (۱۴۱۹ ق). من وحی القرآن. (۲۵ ج)، بیروت: دار الملاک، چاپ: ۱
 26. قرائتی، محسن (۱۳۸۸). تفسیر نور. (۱۰ ج)، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چاپ: ۱
 27. قمی، علی بن ابراهیم (۱۳۶۳). تفسیر القمی. (۲ ج)، قم: دار الکتاب، چاپ: ۳
 28. کاشانی، مجید (۱۳۷۶). جامعه‌شناسی انقلاب. چاپ دانشگاه پیام نور
 29. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۶). انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن. قم: انتشارات موسسه امام خمینی
 30. معرفت، محمدهادی (۱۳۷۳). تفسیر و مفسران. قم: التمهید
 31. مقاتل بن سلیمان (۱۴۲۳ ق). تفسیر مقاتل بن سلیمان. (۵ ج)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ: ۱
 32.  مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱). تفسیر نمونه. (۲۸ ج)، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ: ۱۰
 33. نووی، محمد (۱۴۱۷ ق). مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید. (۲ ج)، دار الکتب العلمیة، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون، چاپ: ۱
 34.  نهاوندی، محمد (۱۳۸۶). نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن. (۶ ج)، موسسه البعثة، قم: مرکز الطباعة و النشر، چاپ: ۱