نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

مساله این پژوهش، مطالعه زمینه های منجر به بیداری دانشی با توجه به ظرفیت های تاملات دین پژوهانه است. بر این اساس نوشتار به چگونگی مواجهه ای موثر و بارور میان علوم دینی و انسانی می پردازد (مسأله). روش نوشتار تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری داده ها در آن کتابخانه ای، بر اساس مراجعه به منابع طراز نخست، است (روش). مطابق فرضیه نوشتار گسترش بیداری دانشی در گرو مراجعه ای ویژه و نظام مند به گنجینه فکری دینی و معاصر است که در آن به زنجیره ای از پیش فرض های روش شناختی و مضمونی پایبندی وجود دارد. لحاظ این پیش فرض های روش شناختی و مضمونی، شرط ضروری و لازم در ارتقاء تاملات دین پژوهانه جامع نظام آگاهی قدیم و جدید است (فرضیه). یافته پژوهش آن است که چنین مراجعه ای، به اقتضای گسترش سامان مند مراتب دانش دینی و بومی میان ما در افق اقتضائات و تضمنات عصری، محل ملاقات سنجیده علوم معاصر و معارف دینی خواهد گردید (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Systematic Promotion of Religious Studies in Islamic World

نویسنده [English]

 • Abdolmajeed Moballeghi

Assistant Professor of Political Science, Research Institute for Political Thought, Revolution and Islamic Civilization, Institute for Humanities and Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate how a group of theoretical possibilities can lead to the expansion of Islamic knowledge (Problem). Its applied method is analytical-descriptive (Method). The research claims that the development of knowledge awareness in its multifaceted spaces of contemporary religious studies depends on a distinctive and systematic reference to both Islamic and Modern intellectual treasures in which a chain of methodological and content-based presuppositions is included. An approach to these methodological and content-based assumptions is essential in promoting a group of time and place oriented theological studies that the society need it today. Such studies will be able to provide the society with an organized understanding of our legacy referring to its both new and old sources of knowledge (Hypothesis). The research finding is such a reference, due to its simultaneous attention to the expansion of religious knowledge in the horizon of the needs of time and place, will lead to a useful and contemporary religious science (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge awakening
 • Theology
 • Humanities
 • Islamic Studies
 • Seminary education
 • Critical attitude
 1. ابن خلدون، عبدالرحمن (1393). مقدمه، (مترجم محمد پروین گنابادی). نشر آگاه.
 2. جلایی پور، حمیدرضا (1385). توانایی‌ها و کاستی‌های مدرسه روشنفکری دینی، مجله آیین، شماره 6، 36-41.
 3.  جوادی آملی، عبدالله (1372). شریعت در آینه معرفت، انتشارات موسسه فرهنگی رجاء.
 4. خسروپناه، عبدالحسین (1388). آسیب‌شناسی دین‌پژوهی معاصر، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 5. خواجه‌نصیرالدین طوسی، ابوجعفر محمد بن محمد (1391). اخلاق ناصری، (مترجم مجتبی مینویی و علیرضا حیدری)، انتشارات خوارزمی.
 6. خواجه نظام الملک طوسی، ابوعلی حسن (1395). سیر الملوک (سیاستنامه)، انتشارات علمی فرهنگی.
 7. رشاد، علی‌اکبر (1385). گسترده کارکرد و کاربرد عقل در تفهیم و تحقیق دین، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 8، 11-38.
 8. سهیلی مقدم، سید مهدی (1400). واکاوی تأثیر عصر اطلاعات بر احیای تمدن اسلامی، سال دهم، شماره سوم (پیاپی 21)، 101-127.
 9. شیرخانی، علی (1383). تحولات حوزه علمیه قم پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر تحولات آموزشی)، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال هشتم، شماره 3- 4، 109-150.
 10. طباطبائی، محمدحسین (1372). المیزان، (ج 8) انتشارات دارالکتب الإسلامیه.
 11. گاوین فلود (1389). به سوی دین‌پژوهی نقادانه، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، (ترجمه نغمه پروان و بهزاد سالکی)، سال پنجم، شماره 10، 8-13.
 12. مبلغی، عبدالمجید (1393). معرفت شناسی پدیدارشناسانه اصطلاحات علوم سیاسی در مطالعات دینی، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره پنجم، 61-82.
 13. محمدی کیا، طیبه (1399). الهیات سیاسی شیعه و تأثیر سیاسی و اجتماعی مفهوم انتظار قدرت غیبت، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، دوره دوازدهم، شماره 1، 153-172
 14. موسوی، سید صدر الدین؛ درودی، مسعود (1394). مطالعات پسا استعماری: عرصه‌ای برای علوم انسانی بومی، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دوره اول، شماره 3، 69-102.
 15. Ashk, P. Dahlén, (2003). Islamic law, Epistemology and Modernity. Rutledge.
 16. Bosworth, Derek L. & Webster, Elizabeth (Eds.). (2006). The Management of Intellectual Property (New Horizons in Intellectual Property). Edward Elgar Publishing.
 17. Brennan, Hill, & Knitter, Paul F., & Madges, William, (1997). Faith, Religion & Theology: A Contemporary Introduction. Twenty-Third Publications.
 18. Corliss, Richard L. (2014). Making Sense of Religion: A Study of World Religions and Theology. Wipf and Stock Publishers.
 19. Hollinger, David A. (Ed.). (2006). The Humanities and the Dynamics of Inclusion since World War II. JHU Press.
 20. Kmita, Jerzy, (2012). Problems in Historical Epistemology. (Trans. Michael Turner), Springer Science & Business Media.
 21. Laurence W. Wood, (2005). Theology as History and Hermeneutics: A Post-critical Conversation with Contemporary Theology. Emeth Press.
 22. Rheinberger, Hans-Jörg, (2010). On Historicizing Epistemology. Stanford University Press.
 23. Sokolowski, Robert, (2000). Introduction to phenomenology. Cambridge University Press.
 24. Stapleton, Timothy, J. (1983). Husserl and Heidegger: The Question of a Phenomenological Beginning. SUNY Press.
 25. Tillich, Paul, (1973). Systematic Theology (Vol.1). University of Chicago Press.
 26. Weidner, Revere Franklin, (1898). Theological Encyclopædia and Methodology: Introduction and exegetical theology (Vol.1). Fleming H. Revell.
 27. Werner, Marx, (1988). Hegel's Phenomenology of Spirit. University of Chicago Press.