نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

شروع حرکت‌های بیداری اسلامی با تاکید بر پارادایم واکنشی باعث بروز بحران‌های سیستمی در نظم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در خاورمیانه گردید. اساساً یکی از کشور‌هایی که به‌واسطه‌ی تحولات اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه منبعث از بیداری اسلامی دچار تغییرات و ظهور بحران گردید سوریه می باشد. در این کشور به-دلیل وجود یکسری از چالش‌ها و مطالبات انباشته شده که در غالب محرومیت نسبی تجلی می‌کند وارد بریک معضله امنیتی فراگیر شد که سیستم تصمیم‌گیری این کشور را با بحران روبه‌رو ساخت. حال، این سوال مطرح است که در بازخوانی پدیده بیداری اسلامی در یک روایت واکنشی با محوریت مسئله محرومیت‌ نسبی این مسئله چگونه به‌عنوان یک کاتالیزور در ظهور گروه‌های بنیاد‌گرا مانند جبهه‌النصره موثر بود؟(مسئله). با روش توصیفی – تحلیلی و بهره‌گیری از تئوری محرومیت نسبی به عنوان زیر مجموعه پارادایم‌های واکنشی(روش)، این فرضیه به بحث گذارده شده که ناتوانی سیستم حکمران به‌عنوان متغییر تصمیم‌گیر در سوریه به‌دلیل ناتوانی در پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی باعث بستر‌سازی گروه‌های بنیاد‌گرا با مشی خشونت‌طلبی شد(فرضیه). سرانجام، با ظهور جبهه‌النصره ساخت سیاسی – اجتماعی سوریه وارد یک بحران امنیتی فراگیر شد که اساساً منجر به امنیت‌زدایی گردید و نظم مسلط این کشور را با چالش روبه‌رو ساخت(یافته).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Reactive paradigm and understanding of the rise of fundamentalism in Syria (Case study: Jabhat al-Nusra

نویسندگان [English]

 • somaye hamidi 1
 • seyed ebrahim sarparast sadat 2
 • ehsan mozdkhah 3

1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University, Birjand, Iran

2 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The beginning of the Islamic Awakening movements with emphasis on the reaction paradigm caused systemic crises in the political, economic, cultural and social order in the Middle East. Basically, one of the countries that has changed and emerged from the crisis due to the recent developments in North Africa and the Middle East due to the Islamic Awakening. In this country, due to a series of accumulated challenges and demands, which is manifested in the form of relative deprivation, it entered into a pervasive security dilemma that left the country's decision-making system in crisis. Now, the question arises that in re-reading the phenomenon of Islamic awakening in a reactionary narrative centered on the issue of relative deprivation, how was this issue effective as a catalyst in the emergence of fundamentalist groups such as Jabhat al-Nusra? (Introduction). Descriptive-analytical method and using the theory of relative deprivation as a subset of reactive paradigms (Method), This hypothesis that the inability of the ruling system as a decision-making variable in Syria due to its inability to respond to social demands has paved the way for fundamentalist groups to pursue a policy of violence. (Hypothesis). Finally, with the rise of the Nusra Front, Syria's socio-political structure entered a pervasive security crisis that essentially led to de-security and challenged the country's dominant order. (Results).

کلیدواژه‌ها [English]

 • reactionary paradigm
 • Syrian crisis
 • Jabhat al-Nusra
 • relative deprivation
 • Islamic awakening
 1. سردارنیا، خلیل‌الله (۱۳۹۲). درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی در خاورمیانه، تهران: نشر میزان.
 2. مصلی‌نژاد، عباس (۱۳۹۵). سیاست‌گذاری امنیتی و الگوی مدیریت بحران در سوریه، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، شماره ۲۳، صص ۱۳۸-۱۰۹.
 3. حکیم، حمید و سعید غلامی (۱۳۹۹). بحران سوریه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (باتاکید بر جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل)، دو فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی، سال نهم، شماره هیجدهم.
 4. مراد پور دهنوی، امیرحسین (۱۳۹۹). درآمدی بر مراحل بیداری اسلامی در جهان اسلام، دو فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی، سال نهم، شماره هجدهم.
 5. التیامی، رضا (۱۳۹۹). سیاست ترویج بنیادگرایی و بالکانیزه‌سازی خاورمیانه پس از بیداری اسلامی: تهدیدات پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه‌ای آن، دو فصلنامهٔ علمی مطالعات بیداری اسلامی، سال نهم، شماره هجدهم.
 6. Amin, Samir (2016). the Reawakening of the Arab World: Challenge and Change in the Aftermath of the Arab Spring, Monthly Review Press.
 7. ‌Benhabib, Seyla. Shapiro, Ian. Petranovic, Danilo, (Eds). (2007). Identities, Affiliations, and Allegiances, Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Dang, Hai and Elana Ianchovichina (2016). Middle-Class dynamic and the Arab Spring. www.brookings.edu/blog/future-development/2016/03/18/middle-class-dynamic-and-the-arab-spring/.
 9. Farooq, Omar and Khondker Aktaruzzaman (2019). Religiosity and Perception about Compatibility of Democracy with Islam: Evidence from the Arab World, International Journal of Public opinion Research, Vol.31. Issue. 2.
 10. Feldman, Noah (2020). the Arab Winter: A Tragedy, Princeton University Press
 11. Frederickson, Bodily and et al (2013). A Multi – Dimensional Analysis of the Escalation of the Syrian Conflict, Roskilde University: Global Studies, autumn.
 12. Khatib, Daina Koleilat (2021). the Syrian Crisis; Effects the Regional and International Relations, Springer.
 13. Levitsky, Steven and Lucan A. Way (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge University Press.
 14. Lilli, Eugenio (2015). foreign actors: A double Edged Sword Hanging over Contentious Politics in The Middle East. Edited by Fawaza. Jorge’s. Palgrave Macmillan.
 15. Lister, Charles R. (2018). the Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency, Oxford University Press.
 16. Lund, A. (2012). Holy Warriors: A Field Guide to Syria’s Jihadi Groups, Argument, October 15.
 17. Matar, Linda and Kadri, Ali (2019). Syria: From National Independence to Proxy War, Palgrave Macmillan.
 18. Pollack, Kenneth. M (2019). Armies of Sand; the Past, Present and Future of Arab Military Effectiveness, Oxford University Press.
 19. Pradhan, Parson ta Kumar (2017). Arab Spring and Sectarian Flutiness in West Asia: Bahrain, Yemen and Syria. Institute for Defense Studies and Analyses, New Delhi.
 20. Rabinovich, Itamar and Valensi, Carmit (2021). Syrian Requiem the Civil War and Its Aftermath, Princeton University Press.
 21. Saleh, Alam (2012). Relative Deprivation Theory, Nationalism, Ethnicity and Identity Conflicts. Geopolitics Quarterly, Vol. 8, No.4