نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات استراتژیک-استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ره، بروجرد،ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ره، بروجرد، ایران

چکیده

خیزش مجدد گفتمان راستافراطی، یکی از مهمترین چالش هایی است که امروزه کشورهای اروپایی با آن مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر خیزش مجدد گفتمان راست افراطی بر زندگی اجتماعی مسلمانان اروپا می باشد. پرسش اصلی مقاله این است که «خیزش مجدد گفتمان راستافراطی در اروپا، چه چالش هایی را می تواند فراروی مسلمانان اروپا قرار دهد؟»(مسئله) در پاسخ به پرسش مذکور، این فرضیه ارائه شده است:« خیزش مجدد گفتمان راست افراطی با مفصل بندی دال مرکزی ناسیونالیسم نژادی و غیریت سازی (بیگانه ستیزی)نسبت به مسلمانان، زمینه های امنیتی شدن اسلام و محدویت حقوق سیاسی و اجتماعی مسلمانان اروپا را فراهم می آورد.» در این مقاله از روش کیفی(توصیفی-تحلیلی) بویژه از روش تحلیلی گفتمان استفاده شده است. (روش) شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات تخصصی و سایتهای معتبر اینترنتی بوده است. یافته اصلی پژوهش این است که بازخیز احزاب راستافراطی بویژه در دهه اخیر، منجر به گسترش تعارضات و تشدید روند محدودسازی مسلمانان از حقوق اجتماعی خود در اروپا شده است. این شرایط می تواند با تعمیق همبستگی مذهبی، زمینه بیداری مسلمانان و تحریک حس هویت طلبی آنها را در برابر ساختار نابرابر اجتماعی فراهم آورد. (یافته ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Resurgence of the Far-Right Discourse in Europe and its Confrontation with Muslims in the Era of Islamic Awakening

نویسندگان [English]

 • Mahdi Mohammad Nia 1
 • Mahmood Alipour Gorji 2

1 PhD in Strategic Studies, Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran

چکیده [English]

The resurgence of far-right discourse is one of the most important challenges facing European countries today. The aim of the present article is to study the impact of the resurgence of right-wing discourse on the social life of European Muslims. The main question of the article is that “What challenges can the resurgence of far-right discourse in Europe pose to Muslims in Europe?”(Issue) In response to this question, the hypothesis is that “the resurgence of far-right discourse by articulating the central sign of racial nationalism and xenophobia towards Muslims provides the grounds for the securitization of Islam and the restriction of the political and social rights of European Muslims.” In this article, the qualitative method (descriptive-analytical), especially the analytical method of discourse has been used.(Method) The method of data collection has been library and the use of specialized magazines and reputable Internet sites. The main finding of the study is that the resurgence of far-right parties, especially in the last decade, has led to the spread of conflict and the intensification of restricting Muslims from their social rights in Europe. These conditions can deepen religious solidarity, awaken Muslims and stimulate their sense of identity in the face of unequal social structure.(findings)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radical right discourse"
 • racial nationalism"
 • populism"
 • Muslims"
 • "
 • identity"
 1. ایوبی، حجت اله و نوربخش، سید نادر (۱۳۹۲). گسترش جریان راست افراطی در اروپا، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره ۶، شماره ۲۳، صفحات ۷۷-۱۱۹.
 2. جعفری‌فر، احسان و مجیدی، محمدرضا (۱۳۹۷). بحران امنیتی در غرب آسیا و قدرت‌یابی احزاب راست افراطی، فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی، دوره ۱، شماره ۳، صفحات ۱-۳۴.
 3. جوادی، امین رضا، موسوی زاده، علیرضا و متقی، ابراهیم (۱۳۹۶). تأثیر مهاجرت مسلمانان بر تقویت راست افراطی اروپا، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال ۸، شماره ۴، صفحات ۳۸-۶۱.
 4. خالوزاده، سعید (۱۳۹۴). مهاجرت، بحران جدید اتحادیه اروپا، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، قابل‌دسترسی در: https://tisri.org/?id=a3bwgt6k
 5. دویچه وله (۲۰۱۷). افزایش حملات خشونت‌بار در آلمان، ۸ اکتبر، قابل‌دسترسی در:https://p.dw.com/p/2iRy7
 6. دویچه وله (۲۰۱۳). افزایش خشونت باانگیزه اسلام‌ستیزی در اروپا، ۱۷ اکتبر، قابل‌دسترسی در: https://p.dw.com/p/19RUK
 7. دهشیری، محمدرضا، و قاسمی، روح‌الله (۱۳۹۶). بحران‌های چهارگانه و خیزش راست افراطی در اروپا، فصلنــامه پژوهش‌های روابط‌بین الملل، دوره ۱، شماره ۲۴، صفحات ۴۵-۷۸.
 8. سرل، جان (۱۳۸۷). افعال گفتاری: جســتاری در فلسفه زبان، ترجمه محمدعلی عبداللهی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 9. سوسور، فردینال (۱۳۷۸). دوره زبان‌شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوی، تهران: هرمس.
 10. پوراسماعیلی، نجیمه (۱۳۹۰). ترس اروپا از اسلام به نام دفاع از هویت: پیامدهای منفی برای مسلمانان، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، ۱۹ آذر، قابل‌دسترسی در: https://peace-ipsc.org/fa/ترس-اروپا-از-اسلام-به-نام-دفاع-از-هویت-پ/
 11. فرکلاف، نورمن (۱۳۸۱). نظریه انتقادی گفتمان، تهران: مرکز نشر رسانه‌ها.
 12. قادر زاده، امین و محمد زاده، حسین (۱۳۹۷). مطالعه پیمایشی هویت طلبی قومی و سیاسی شدن قومیت کردهای ایران، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال ۷، شماره ۲، صفحات ۱۹-۴۲.
 13. کاستلز، م. (۱۳۸۰). عصر اطلاعات، قدرت هویت، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: طرح.
 14. مجیدی، محمدرضا و حاتم‌زاده، عزیز ا... (۱۳۹۵). قدرت‌یابی گروه‌های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها، فصلنامه سیاست، دوره ۶، شماره ۲، صفحات ۴۴۱-۴۵۵.
 15. نظری، علی اشرف و سلیمی، برهان (۱۳۹۴). پوپولیسم راستِ افراطی در دموکراسی‌های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه، فصلنامه دولت پژوهی، دوره ۱، شماره ۴، صفحات ۱۵۷-۱۸۵.
 16. نوذری، حسینعلی (۱۳۸۸). صورت‌بندی مدرنیته و پست‌مدرنیته، تهران: نقش‌جهان.
 17. یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز (۱۳۹۱). نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمهٔ هادی جلیلی، تهران: نی.
 18. Alba, R. )2005). Bright vs. Blurred Boundaries: Second-Generation Assimilation and Exclusion in France, Germany and the United States, Ethnic and Racial Studies, 28(1).
 19. Bayrakli, Enes and Feid Hafez (2019), European Islamophobia Report”, SETA | Foundation for Political, Economic and Social Research, available at: https://setav.org/en/assets/uploads/2019/09/EIR_2018.pdf (Accessed 10/01/2021).
 20. Cesari, Jocelyne (2009). The Securitisation of Islam in Europe, CEPS Challenge Paper, No. 15, 9 April, Available at: aei.pitt.edu/10763/1/1826.pdf (Accessed 10/07/2021).
 21. Conrad Hackett (2017). 5 facts about the Muslim population in Europe, Pew Research Center, Available at: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/(Accessed 20/08/2021).
 22. Daily Sabah (2019). Over 1,200 violent far-right attacks reported in eastern Germany, Apr 4, Available at: https://www.dailysabah.com/europe/2019/04/04/over-1200-violent-far-right-attacks-reported-in-eastern-germany(Accessed 10/09/2021).
 23. Eller, Lori Lynn (2017). Explaining the Rise of Far-Right Political Parties in Europe, University of Tennessee Honors Program, Available at: https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3157&context=utk_chanhonoproj (Accessed 08/03/2021).
 24. Engy, Abdelkader (2017). A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany, Netherlands, and Sweden, Journal of Islamic and Near Eastern Law, 16(1).
 25. Euronews (2019). EU elections 2019: Country-by-country full results, May 28, Available at: https://www.euronews.com/2019/05/25/eu-elections-2019-country-by-country-guide-on-what-to-look-out-for(Accessed 09/02/2021).
 26. EUMC (October 2003). Migrants, Minorities, and Employment, Available at: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/187-CS-Employment-en.pdf(Accessed 20/02/2021).
 27. EUMC (2006). Muslims in the European Union Discrimination and Islamophobia, Available at: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/156-Manifestations_EN.pdf (Accessed 10/08/2021).
 28. Europe Muslim Population (2014). Available at: http://www.muslimpopulation.com/Europe/(Accessed 10/01/2021)
 29. European Commission (2015). The 2015 Ageing Report : Underlying Assumptions and Projection Methodologies”, March, Available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf (Accessed 25/08/2021).
 30. Foner, Nancy and Richard Alba (2008). Immigrant Religion in the U.S. and Western Europe: Bridge or Barrier to Inclusion, International Migration Review, 42(2).
 31. Golder, Matt (2016). Far Right Parties in Europe, Annual Review of Political Science in Europe, Vol.19, Available at: http://mattgolder.com/files/research/arps.pdf (Accessed 25/05/2021).
 32. Howarth, D. Noarval, A. and Stavrakakis, G. (2000). Discours Theory and Political Analysis, Manchester University Press.
 33. Kallis, Aristotle, Sara Zeiger and Öztürk, Bilgehan(2018).Violent Radicalisation & Far-Right Extremism in Europe, Istanbul :SETA, http://www.hedayahcenter.org/Admin/Content/File-1112018103812.pdf (Accessed 25/11/2020).
 34. Karagiannis, Emmanuel (2011), Islamic Activism in Europe: The Role of Converts, CTC Sentinel, 4(8).
 35. -Laclau, E & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politics, London: Verso.
 36. Laurence, J., and Vaisse, J. (2006). Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France, Washington, DC: Brookings Institution Press.
 37. Modood, T. )2005). Multicultural Politics: Racism, Ethnicity and Muslims in Britain, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
 38. Olesen, Thomas (2009). Islamism as Social Movement, Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR), Available at: https://ps.au.dk/fileadmin/site_files/filer_statskundskab/subsites/cir/pdf-filer/Hæfte2final.pdf (Accessed 25/07/2021).
 39. ÖNER, Selcen (2014). Different Manifestation of the Rise of Far Right in European Politics: the Causes of Germany and Austria, Marmara Journal of European Studies, 22(2).
 40. Peschlova, Kristina (April, 2015). Pediga’s Rise and Fall: A Victim of its Own Success?, Cenaa Policy Paper, Available at: http://cenaa.org/wp-content/uploads/2015/04/PP_Pediga.pdf (Accessed 25/03/2021).
 41. Pew Research Center (2015). The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 Apr 2, Available at: http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050 (Accessed 15/03/2021).
 42. Rodríguez-Aguilera, Cesáreo (2014(. The Rise of The Far Right in Europe. Geographical Overview, Available at: https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/anuari-2014/Rodriguez-aguilera-far-right-europe_IEMed_yearbook_2014_EN.pdf (Accessed 10/03/2021).
 43. Rostan, Pierre and Rostan, Alexandra (2019). When will European Muslim population be majority and in which country? PSU Research Review, 3(2), DOI 10.1108/PRR-12-2018-0034.
 44. Samad, Unas and Sen, Kasturi (2007). Islam in the European Union: Transnationalism, Youth and the War on Terror, Oxford University Press.
 45. Schain, Martin A. (2018). Radical-Right Populism and Immigration Policy in Europe and the United States, Washington Migration Policy Institute, Available at:https://www.migrationpolicy.org/research/radical-right-immigration-europe-united-states (Accessed 10/04/2021).
 46. Senocak, Naciye Selin (2017). Cultural Integration of Muslims in Europe: Prevention of Cultural Misunderstanding and Radicalism, Institute for European Studies (IES), Available at: http://aei.pitt.edu/92502/1/EL%2DCSID_WorkingPaper_2017%2D05_CulturalIntegrationOfMuslimsInEurope.pdf (Accessed 15/03/2021).
 47. The Guardian (2008). I don't hate Muslims. I hate Islam, Feb 17, Available at: https://www.theguardian.com/world/2008/feb/17/netherlands.islam (Accessed 12/03/2021).
 48. Triandafyllidou, Anna (2015). European Muslims: Caught between Local Integration Challenges and Global Terrorism Discourses, Istituto Affari Internazionali (IAI), Available at: https://www.osce.org/networks/newmedtrackII/166511 (Accessed 25/03/2021).
 49. Van der Brug, Wouter, Fennema, Meindert and Tillie, Jan (2000). Anti-Immigratn Parties in Europe: Ideological or Protest vote?, European Journal of Political Search, 37(1).
 50. Zuquete, J. P. (2008). The European Extreme-right and Islam: New Directions?”, Journal of Political Ideologies, 13(3).