نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این مقاله،تحلیل جامعه شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن است.یمن به لحاظ وجود جنبش های ریشه دار اجتماعی - اسلامی بالاخص شیعیان(زیدیان) حائز اهمیت است. شیعیان زیدی و جنبش وابسته به آن یعنی الحوثی(انصار الله) مهمترین جناح مخالف دولت یمن محسوب می شوند که در پی فعالیت این جنبش، همراه با گسترش اعتراضات عمومی در جریان بیداری اسلامی، دولت علی عبدالله صالح در 23 نوامبر 2011 سقوط کرد و به دلیل تجاوز نظامی عربستان سعودی، مداخلات شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل و عدم توافق جناحهای معترض داخلی تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است در رأس قدرت قرار گرفته و ثبات سیاسی را در یمن برقرار سازد.سوال اصلی پژوهش این است که تاثیر پذیری جنبش انصار الله یمن از انقلاب اسلامی ایران و نقش جنبش الحوثی (انصار الله)در دگرگونی اوضاع یمن و آینده سیاسی این کشور چیست؟در این مقاله با استفاده ازروش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی مفهومی جنبشهای اسلامی بعنوان عامل محرک جنبش الحوثی یمن جهت مقابله با استبداد و تهاجم همه جانبه غرب و عربستان خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تحلیل جامعه شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن

نویسنده [English]

 • Seyed Mohammad Mosavi

Associate Professor of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to predict the future of Ansarullah movement and Yemeni revolution. Reviewing Geopolitical situation of Yemen, finding the root of Ansarallah movement, the impact of this movement and its progress on the relationship between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, making its power and system and ultimately, the vision on the future of Yemeni revolution and the Ansarallah movement, are the most important issue that has been addressed in this article.Undoubtedly, Yemeni revolution, with the outstanding and prominent role of Ansarallah movement, is rooted from the factors that could be the source of dynamic Islamic movement. In accordance with the findings of this research, given the high political capacity and the power of making system of Ansarallah, the future of Yemen will be drawn up as a coalition government with the similarities of the government of Lebanon, by removing its weaknesses., by removing its weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Yemeni revolution"
 • "Ansarallah movement"
 • "Power of making system"
 • " Iran`s Islamic Revolution"
 • "future of Yemen"
 1. اسداللهی، مسعود(1382)، جنبش حزب الله لبنان، گذشته و حال، تهران: پژوهشکده، مطالعات راهبردی.
 2. اشمیتر، چارلز، (2016) "انصارالله یمن، علل و معلول های اقتدار آن"، 2016، موسسه خاورمیانه.
 3. آردمگتی، آلنورا، (2016) "جنگ در یمن: شجره نامه، تغییر دهندگان بازی و پیامدهای منطقه ای"، 2016، موسسه آنالیز رویدادهای سیاسی.
 4. امام خمینی(1361)،صحیفه نور ج 5،انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 5. امرایی،حمزه(1383) انقلاب اسلامی ایران و جنبشهای اسلامی معاصر،تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 6. بحرانی،مرتضی (1380)جنشبهای اسلامی و انقلاب اسلامی،اندیشه صادق ،تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ش1.
 7. بیات، مرتضی، (1395) "تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر پیدایش جنبش الحوثی یمن"، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1395.
 8. جعفری ولدانی، اصغر، (1395) "عربستان و معمای یمن"، (1395)، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره (3060)
 9. جوکار، مهدی (1397) "نگاهی به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی – زیدی های یمنی رسمی و انقلاب یمن"، سایت پرسمان سیاسی.
 10. خضیر احمدی، حسن(1380)، «دولت زیدیه در یمن»، ترجمه احمد باد کوبه، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 11. درایسدل، آلاسدیدر و بلیک ، جرالد اچ،(1386)، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال َآفریقا ، ترجمه دره میر حیدر، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 12. دکمجیان، هرایر (۱۳77)؛ جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب؛ ترجمه حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان.
 13.  ذولفقاری، امیر علی(1393)، تحولات یمن؛ ریشه ها و روندها ، تهران : معاونت پژوهشها ی سیاسی واجتماعی.
 14. سجادی،عبدالقیوم (1375)"امام خمینی و جنبشهای اسلامی "،مجله علوم سیاسی شماره  5.
 15. سید قطب (۱۳۷۸)، نشانه های راه، ترجمه محمود محمودی، تهران: انتشارات احسان.
 16. صادقی، حسین و حسن احمدیان (1389)، «دگرگونی جایگاه منطقه ای یمن »، فصلنامه راهبرد، سال 19، شماره 56.
 17. شیرودی،مرتضی "انقلاب اسلامی و تجدید جنبشهای معاصر"،هفته نامه پگاه حوزه،شماره71.
 18. طاهری، ابراهیم، (1396) "آینده پژوهی نظام سیاسی در یمن؛ از احتمال تجزیه کامل ساخت سیاسی تا احتمال شکل گیری نوعی دمکراسی مشارکتی"، تهران: سایت موسسه آینده پژوهی جهان اسلام.
 19. عراقچی، سید عباس (۱۳۷۸). «اندیشه های سیاسی مودودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ش 19.
 20. فرمانیان، مهدی، (1395) "مطالعات و محذورات ا نصارالله در آینده سیاسی یمن"، تهران: انتشارات ادیان،1395.
 21. کاظمی دینان، سیدمرتضی، (1393) "افزایش نقش انصارالله در پرتو تحولات اخیر یمن"، سایت پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 18 اسفند 1393.
 22. کریملو داوود (۱۳۷۴)، جمهوری یمن،  تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
 23. موسوی، سیدمحمد و باقری فر، محسن، "نظریه سازه انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن"، نشریه پژوهش انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 14، ص ص207-229.
 24. موسوی، سیدمحمد، (1391) "گونه شناسی جنبش های اسلامی در قرن بیستم"، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 25. میراحمدی، منصور و احمدوند، ولی محمد، (1394) "هویت و مبانی فکری جنش انصارالله"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 3-2-1، تهران: زمستان 1393و تابستان 1394.
 26. نجات، سیدعلی، موسوی، راضیه و صارمی، محمدرضا، (1395) "راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن"، تهران: بهار سال 1395.
 27. نجفی سیار، رحمان، (1391) "نگاهی به جنبش های جنوب یمن"، سایت اندیشکده راهبردی تبیین، تهران، 1394.   
 28. نقیب زاده، احمد (۱۳۸۶)؛ سیمای اسلام و مسلمان در ادبیات فرانسه پس از حادثه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱، تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی .
 29. نیکو، حمید (1391)، «بیداری اسلامی و چشم انداز اسلامگرایی دریمن»، 15 خرداد، دوره سوم،سال دهم ، شماره 33.
 30. هانی زاده، حسین، (1394) "وضعیت نظامی، سیاسی و امنیتی انصارالله و سناریوی آینده"، تهران، مرکز بین المللی مطالعات صلح.
 31. هراتی، محمدجواد، (1393) پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره نخست، زمستان 1393.
 32. Gazali Abdus Sattar, (13 April 2015), the U.S. Geostrategic objectives behind the war in Yemen, Aljazeera.
 33. Jeremy M. Sharp (2010), “Yemen: Background and U.S. Relations” Specialist in Middle Eastern Affairs, November .
 34. Jeremy Sharp, " Yemen: Background and U.S Relations " March 3, CRS Report  to Congress , 2011.
 35. http://www.etemadnewspaper.ir 
 36.  UN News Centre, (16 April 2015), as Yemen crisis deepens; UN Food relief agency calls on warring factions to allow supply restock.اسداللهی، مسعود(1382)، جنبش حزب الله لبنان، گذشته و حال، تهران: پژوهشکده، مطالعات راهبردی.
 37. اشمیتر، چارلز، (2016) "انصارالله یمن، علل و معلول های اقتدار آن"، 2016، موسسه خاورمیانه.
 38. آردمگتی، آلنورا، (2016) "جنگ در یمن: شجره نامه، تغییر دهندگان بازی و پیامدهای منطقه ای"، 2016، موسسه آنالیز رویدادهای سیاسی.
 39. امام خمینی(1361)،صحیفه نور ج 5،انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 40. امرایی،حمزه(1383) انقلاب اسلامی ایران و جنبشهای اسلامی معاصر،تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 41. بحرانی،مرتضی (1380)جنشبهای اسلامی و انقلاب اسلامی،اندیشه صادق ،تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ش1.
 42. بیات، مرتضی، (1395) "تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر پیدایش جنبش الحوثی یمن"، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1395.
 43. جعفری ولدانی، اصغر، (1395) "عربستان و معمای یمن"، (1395)، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره (3060)
 44. جوکار، مهدی (1397) "نگاهی به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی – زیدی های یمنی رسمی و انقلاب یمن"، سایت پرسمان سیاسی.
 45. خضیر احمدی، حسن(1380)، «دولت زیدیه در یمن»، ترجمه احمد باد کوبه، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 46. درایسدل، آلاسدیدر و بلیک ، جرالد اچ،(1386)، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال َآفریقا ، ترجمه دره میر حیدر، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 47. دکمجیان، هرایر (۱۳77)؛ جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب؛ ترجمه حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان.
 48.  ذولفقاری، امیر علی(1393)، تحولات یمن؛ ریشه ها و روندها ، تهران : معاونت پژوهشها ی سیاسی واجتماعی.
 49. سجادی،عبدالقیوم (1375)"امام خمینی و جنبشهای اسلامی "،مجله علوم سیاسی شماره  5.
 50. سید قطب (۱۳۷۸)، نشانه های راه، ترجمه محمود محمودی، تهران: انتشارات احسان.
 51. صادقی، حسین و حسن احمدیان (1389)، «دگرگونی جایگاه منطقه ای یمن »، فصلنامه راهبرد، سال 19، شماره 56.
 52. شیرودی،مرتضی "انقلاب اسلامی و تجدید جنبشهای معاصر"،هفته نامه پگاه حوزه،شماره71.
 53. طاهری، ابراهیم، (1396) "آینده پژوهی نظام سیاسی در یمن؛ از احتمال تجزیه کامل ساخت سیاسی تا احتمال شکل گیری نوعی دمکراسی مشارکتی"، تهران: سایت موسسه آینده پژوهی جهان اسلام.
 54. عراقچی، سید عباس (۱۳۷۸). «اندیشه های سیاسی مودودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ش 19.
 55. فرمانیان، مهدی، (1395) "مطالعات و محذورات ا نصارالله در آینده سیاسی یمن"، تهران: انتشارات ادیان،1395.
 56. کاظمی دینان، سیدمرتضی، (1393) "افزایش نقش انصارالله در پرتو تحولات اخیر یمن"، سایت پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 18 اسفند 1393.
 57. کریملو داوود (۱۳۷۴)، جمهوری یمن،  تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
 58. موسوی، سیدمحمد و باقری فر، محسن، "نظریه سازه انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن"، نشریه پژوهش انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 14، ص ص207-229.
 59. موسوی، سیدمحمد، (1391) "گونه شناسی جنبش های اسلامی در قرن بیستم"، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 60. میراحمدی، منصور و احمدوند، ولی محمد، (1394) "هویت و مبانی فکری جنش انصارالله"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 3-2-1، تهران: زمستان 1393و تابستان 1394.
 61. نجات، سیدعلی، موسوی، راضیه و صارمی، محمدرضا، (1395) "راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن"، تهران: بهار سال 1395.
 62. نجفی سیار، رحمان، (1391) "نگاهی به جنبش های جنوب یمن"، سایت اندیشکده راهبردی تبیین، تهران، 1394.   
 63. نقیب زاده، احمد (۱۳۸۶)؛ سیمای اسلام و مسلمان در ادبیات فرانسه پس از حادثه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱، تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی .
 64. نیکو، حمید (1391)، «بیداری اسلامی و چشم انداز اسلامگرایی دریمن»، 15 خرداد، دوره سوم،سال دهم ، شماره 33.
 65. هانی زاده، حسین، (1394) "وضعیت نظامی، سیاسی و امنیتی انصارالله و سناریوی آینده"، تهران، مرکز بین المللی مطالعات صلح.
 66. هراتی، محمدجواد، (1393) پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره نخست، زمستان 1393.
 67. Gazali Abdus Sattar, (13 April 2015), the U.S. Geostrategic objectives behind the war in Yemen, Aljazeera.
 68. Jeremy M. Sharp (2010), “Yemen: Background and U.S. Relations” Specialist in Middle Eastern Affairs, November .
 69. Jeremy Sharp, " Yemen: Background and U.S Relations " March 3, CRS Report  to Congress , 2011.
 70. http://www.etemadnewspaper.ir 
 71.  UN News Centre, (16 April 2015), as Yemen crisis deepens; UN Food relief agency calls on warring factions to allow supply restock.