نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، اندیشه های سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تبریز، ایران.

2 استادیار فلسفه دانشگاه پیام نور تبریز، استادیار دانشگاه آزاد فلسفه دانشگاه آزاد واحد تبریز، ایران.

چکیده

برای ترسیم چشم‌انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تاثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه لازم است مؤلفه‌ها، متغیرها و عناصر مهم آن از جمله اسلام سیاسی مورد واکاوی قرارگیرد چرا که؛ اسلام سیاسی از عمده‌ترین جریان‌ها و گفتمان‌های اثرگذار در تحولات اخیر در ترکیه بوده است. از این رو مقاله حاضر با هدف چشم‌انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تأثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه نگاشته شده است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، موضوع اسلام سیاسی و تاثیرات امنیتی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه‌ای می‌باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده‌های تحقیق گردآوری‌شده و با استفاده از روش تحلیل متون سیاسی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که: اسلام سیاسی در ترکیه بر تحولات امنیتی منطقه در توانایی ترکیه در حل بحران‌های منطقه‌ای، توانایی یا عدم توانایی دولت ترکیه در ایجاد نوعی موازنه قدرت در منطقه و حل تعارضات موجود در سیاست خارجی این کشور مؤثر می‌باشد.


 


 

 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prospect of political Islam in Turkey and its impact on regional security developments

نویسندگان [English]

 • SEYYED MOHAMMAD MOHAMMADI 1
 • Michael Jamalpour 2

1 PhD student, Political Thoughts, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 PhD, Political Thoughts, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

To delineate the prospect of political Islam in Turkey and its impact on regional security developments, it is necessary to analyze its components, variables, and important elements, including political Islam, as political Islam has been one of the major influential currents and discourses in recent developments in Turkey. Therefore, this article aims to analyze the political Islam in Turkey and its impact on regional security developments. After expanding the concepts of the research topic, the issue of political Islam and its security impacts will be examined. According to the subject documentation presented in this paper, the research method is descriptive-analytical and the data gathering method is library research which is described using the political text analysis method. The findings of the study indicate that: Political Islam in Turkey is influencing regional security developments, Turkey's ability to resolve regional crises, the ability or inability of Turkey’s government to create a balance of power in the region and to resolve conflicts in its foreign policy.


 


 

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Turkey
 • political Islam
 • security developments
 • region
 1. ایزدی، جهانبخش و اکبری، حمید رضا (1395)، اسلام سیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره35، صص 45-67.
 2. بهروزلک، غلامرضا (1386)، اسلام سیاسی و اسلام‌گرایی معاصر، پگاه حوزه، شماره‌ی 209.
 3. پور احمدی میبدی، حسین و ذالفقاری، عباس(1394)،  انواع مدل‌های اسلام سیاسی و تعامل آنها با سیاست جهانی، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، سال ششم، شماره14، صص9-35 .
 4. تاجیک، هادی و سعادتی، ابوالفضل (1395)، بررسی سیاست خارجی ترکیه در دوره اسلام‌گرایان در قبال سوریه و تأثیر آن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مجله سیاست دفاعی، دوره 24، شماره 95، صص109-143.
 5. رشیدی، مصطفی (1395)، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی ترکیه به عنوان بازیگری کوچک در بازی بزرگ خاورمیانه، انجمن ژئوپلیتیک ایران، از: http://www.iag.ir/the-community/43-iag/968-2017-01-06-10-28-12
 6. سعید، بابی (1379)، هراس بنیادین اروپامداری و ظهور اسلام‌گرایی، ترجمه‌ی غلام‌رضا جمشیدی‌ها و موسی عنبری، تهران، دانشگاه تهران.
 7. متقی، ابراهیم (1394)، نقش ترکیه در روند تحولات سیاسی- امنیتی عراق، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره.
 8. مشیرزاده، حمیرا (1395)  تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت. 
 9. مفیدی نژاد، سید مرتضی (1388)، انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر اسلام سیاسی در ترکیه، فصلنامه رهاورد سیاسی، سال هفتم، شماره 26، صص 27-52.
 10. موثقی، سید احمد و اعتمادی فر، امین (1392)، زمینه‌های اجتماعی اسلام‌گرایی ایران و پسا اسلامگرایی ترکیه، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دوره سوم، شماره چهارم، صص 157-181.
 11. نوری تل زالی، مسعود و فلاحت پیشه، حشمت‌الله (1396)، روند اسلامگرایی در ترکیه و آینده اسلام سیاسی، فصلنامه علمی رهیافت های انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره40، صص 25-44.
 12. هزاوه‌ای، سیدمرتضی (1391)، انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و آینده اسلام سیاسی در منطقه، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 2، شماره 4، صص 113-143. 
 13. استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی، http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1985417
 14. Atasoy, Seymen (2011), “The Turkish Example: A Model for Change in the Middle East” Middle East Policy, Vol 18, No 3, 86-100.
 15. Cagaptay, S. (2018), “In long-secular Turkey, sharia is gradually taking over”. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/02/16/in-long-secular-turkey-sharia-is-gradually-taking-over/
 16. Kumar, Deepak. (2011), Political Islam: A Marxist Analysis, international Socialist Review, retrieved from: https://isreview.org/issue/78/political-islam-marxist-analysis
 17. Olga, Bellou (2017), Political Islam & Neo-Ottomanism in Turkey's Foreign Policy: The Case of Recep Tayyip Erdoğan, Graduate Institute of Political and International Studies. 
 18. Soage, Ana B. (2009) Introduction to Political Islam, Religion Compass, Vol 3, No 5, 887-896.
 19. Yarmohammadian, Hussein, Omidi, Ali and Ebrahimi, Shahrooz (2017) Turkish - Iranian Relations: Prospects and Uncertainty, the Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World Vol.6, NO.1, 33-17.
 20. MAHMUT KARAAHMETOĞLU(2016), ROLE OF ISLAM IN FOREIGN POLICY OF “AKP”, PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW, POLAND.
 21. Tank, P. (2005). “Political Islam in Turkey: A state of controlled secularity”. Turkish Studies,6(1), pp. 3-19. doi:10.1080/1468384042000339294
 22. Waltz, Kenneth (1979). Theory of International Politics. New York: Random House, pp. 144-45. 
  Middle East", Middle East Policy, vol 18, No 3, pp 86-100.