نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

نگارۀ حاضر بر آن است تا به این مهم پاسخ دهد که مبانی نظری بیداری اسلامی از منظر رهبران انقلاب اسلامی با چه پیوستاری بازنمایی شده است و ابتکار و افق جدیدی که در زمینه بسط یافته است، کدام است؟ در این پژوهش کوشیده می شود که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات مبتنی بر کتابخانه ای، ضمن تبیین «بیداری اسلامی»، این مفهوم را در اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی مورد مداقه و کنکاش قرار دهد. انقلاب اسلامی نقطه عطف جریان بیداری اسلامی بود، که این جریان را در جهان و جهان اسلام وارد مرحلۀ نوینی نمود. در این تکامل حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) با رهبری نظام مبتنی بر شریعت و الگووارۀ مترقی ولایت فقیه، در استمرار و تداوم بخشیدن به این جریان نقش ویژه ای در جهان داشته اند. انقلاب اسلامی از موقعیت والایی در جریان بیداری اسلامی برخوردار می باشد. به این دلیل که رسالت انقلاب اسلامی احیای هویت اسلامی بوده است، از این رو بیداری اسلامی در دولت-ملت های مختلف و رستاخیر روح معنویت در اقصاء نقاط جهان را مرهون انقلاب اسلامی و رهبران آن می دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Continuous representation of the concept of "Islamic awakening" in the policy-making thought of Imam Khomeini (RA) and the Supreme Leader (Modzaleh Al-Aali)

نویسنده [English]

  • Saeed Chehrazad

PhD in Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present article intends to answer the important question of what is the theoretical basis of the Islamic Awakening from the perspective of the leaders of the Islamic Revolution and what is the new initiative and horizon that has been developed in the field? In this research, using a descriptive-analytical method and relying on library-based information, while explaining the "Islamic Awakening", it tries to study this concept in the political thought of the leaders of the Islamic Revolution. The Islamic Revolution was the turning point of the Islamic Awakening, which entered a new phase in the world and the Islamic world. In this evolution, Imam Khomeini (RA) and the Supreme Leader (Mudzalah Al-Aali) with the leadership of the system based on Sharia and the progressive model of Velayat-e-Faqih, have played a special role in continuing this trend in the world. The Islamic Revolution has a high position during the Islamic Awakening. Because the mission of the Islamic Revolution has been to revive the Islamic identity, the Islamic awakening in the nation-states and the resurrection of the spirit of spirituality in all parts of the world is due to the Islamic Revolution and its leaders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Awakening
  • Political Thought
  • Islamic Revolution
  • Imam Khomeini
  • Supreme Leader
اخوان کاظمی، بهرام و الله کرم مشتاقی (1392)، «بیداری اسلامی و علل آن با تاکید بر نظرات مقام معظم رهبری»، فصلنامه مطالعات جهان اسلام، دوره اول، شماره اول.
اخوان کاظمی، بهرام (1392)، «بیداری اسلامی و راهبرد شکل گیری امت اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 33.
الفی، محمدرضا (1396)، «تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در پایداری و پویایی فرآیند تکاملی بیداری اسلامی و تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 1، شماره3، زمستان، صص67-43.
برزگر، ابراهیم و علی حسن حیدری (1391)، «برررسی بیداری اسلامی از منظر رهیافت پوزیتیویسم»، دو فصلنامه بیداری اسلامی، سال اول، شماره دوم.
بیانات مقام معظم رهبری.
بی نام (1396)، «چیستی «بیداری اسلامی» و مراحل تاریخی آن»، قابل دسترس از آدرس اینترنتی زیر:
بی نام (1392) «امواج بیداری اسلامی»، قابل دسترس از آدرس اینترنتی زیر:
تلاشان، حسن و الماس نصر دهزیری (1393)، «تاثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی تونس»، فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره 4.
جمالی، جواد و ابراهیم شفیع پور (1392)، «انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی جهان اسلام: چالش ها و فرصت ها»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال 10، شماره 33.
جهانگیری، سعید و زیباکلام، صادق (1398). «واکاوی تاثیر بیداری اسلامی بر تغییر حکومت کشورهای عربی (ابعاد و رویکردها)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 9، تابستان، صص 79-63.
حسینی، محمدتقی (1390)، «بررسی نظریۀ بیداری اسلامی در مورد انقلاب های خاورمیانه»، جستارهای سیاسی معاصر، سال دوم، شماره دوم.
شیرودی، مرتضی (1388)، «انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی(تاثیرگذاری و نمونه ها)»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال 5، شماره 16.
صالحی، جواد و مهدیه شهابی (1391)، «تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی منطقۀ خاورمیانه»، دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال اول، شماره اول.
صدرا، علیرضا (1393)، «امواج بیداری و خیزش انقلابی اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال 11، شماره 39.
عمار، محمد اسماعیل (1390)، «بیداری اسلامی؛ تقابل اسلام سیاسی و سکولاریسم»، فصلنامه معرفت، سال 20، شماره 20.
غفاری، مصطفی (1395)، از نیمه خرداد؛ طرحی از اندیشه و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، تهران: موسسه انقلاب اسلامی.
مظاهری، ابوذر (1393)، «بیداری اسلامی؛ خیزش تمدنی اسلام، تبیین نظریه مقام معظم رهبری در باب بیداری اسلامی»، معرفت سیاسی، سال ششم، شماره اول.
موسوی، سید سراج الدین (1392)، «بیداری تفکر اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)»، قابل دسترس از آدرس اینترنتی زیر:
میرزازاده، فرامرز (1393)، «اندیشه انتقادی و بیداری اسلامی»، فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره 4.
نجفی، محمدصادق و غلامحسین بلندیان (1392)، «تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر شکل گیری بیداری اسلامی در کشور بحرین»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم شماره 33.
ولایتی، علی اکبر (1384)، «بیداری اسلامی در ایران»، شرق، ش 525 و 526.
یوسفی، بتول (1391) مبانی نظری بیداری اسلامی در قرن اخیر، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.