نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مترجمی زبان انگلیسی, بخش زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مترجمی زبان انگلیسی؛ بخش زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

3 بخش زبان های خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران .

چکیده

بررسی ادبیات پایداری در حقیقت بررسی دلاوریها و ظلم ستیزی یک ملت است. دانستن این موضوع که آیا مترجم به درستی مفاهیم پایداری را دریافته یا تنها به انتقال کلمات بسنده کرده و اینکه موفق شده اصول فکری شاعر را همانگونه که در جامعه مبدأ ملموس است در جامعه مقصد نیز فراهم سازد ، تنها با بررسی تطبیقی آنها ممکن میشود. مقاله پیش رو در تلاش برای بررسی ترجمه انگلیسی اشعار پایداری امین پور توسط سعیدپوردر مدل ترجمه هاوس بوده است. پژوهشگران با بررسی این اشعار و ترجمه آنها در پی یافتن شیوه مترجم برای انتقال این مفاهیم عمیق بوده اند. درنتیجه این پژوهش مشخص شد مترجم تنها آثاری را ترجمه کرده که با ترجمه تحت اللفظی قادر به انتقال آنها به زبان مقصد بوده و در ترجمه آثاری که چند سطحی بوده و در لایه های زیرین خود ، مفاهیم پایداری را دربرداشته اند، نتوانسته روح پایداری مستتر در اشعار را انتقال دهد و تنها به انتقال لایه‌های ظاهری شعر بسنده کرده است. در نتیجه مترجم باید در ترجمه این نوع ادبی به عوامل متعددی توجه کند که مطالعه تاریخچه و آثار پایداری جامعه مقصد و توجه به بار معنایی متفاوت کلمات در دو جامعه از جمله آنها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating elements of resistance literature in the process of translation: a case study of Gheysar Aminpour's poems and their English translations by Saeid Saeidpour

نویسندگان [English]

 • Mina Zandrahimi 1
 • Hoda Hadipour 2
 • Hamideh Kamali moghaddam 3

1 a faculty member, department of foreign languages, faculty of literature and humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 a faculty member, department of foreign languages, faculty of literature and humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 department of foreign languages, faculty of literature and humanities, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Today, investigating a nation's Resistance Literature means digging into that nation's history of bravery, courage and fight against oppression. Therefore, the reflection of this division of literature in the other societies is of great importance. To know if the translator has been successful in transferring the concepts, i.e. elements of resistance or s/he has just replaced the words with the target equivalents is only possible when the source and target texts are compared and contrasted. The present study included a comparison of Gheysar Aminpour's poems and their English translations by Saeid Daeidpour according the Translation Quality Assessment model of Julianne House. After analyzing the data, it was revealed that the translator has chosen to translate only those poems that gave way to a literal translation. In rendering multi-layered poems that included resistance elements and concepts in their depth, the translator has not been successful. This obviously represented the necessity of translator's acquaintance with literary genres, their requirements and specifications, both in the source and the target literature, since non-acquaintance could deeply affect the quality of translation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Poetry
 • Gheysar Aminpour
 • Resistance Literature
 • Translation
 • Translation Quality Assessment. House
 1. امین پور، قیصر (۱۳۹۰)، گزیده شعرهای قیصر امین پور، ترجمه سعید سعیدپور، چاپ اول، تهران: انجمن شاعران ایران.
 2. باقری دولت‌آبادی، علی (۱۳۸۹)، ادبیات پایداری، سلاح مبارزه با جنگ نرم فرهنگی دشمن ، مجموعه مقالات سومین کنگره ادبیات پایداری، به کوشش دکتر امیری خراسانی، کرمان: مرکز حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 3. حسینی، سید حسن. (۱۳۸۱)، گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس، تهران: سوره مهر.
 4. خدیور، هادی. موسایی پرند، سکینه (۱۳۸۹)، ادبیات پایداری در اشعار طاهره صفار زاده و موسوی گرمارودی، مجموعه مقالات سومین کنگره ادبیات پایداری، به کوشش دکتر امیری خراسانی، کرمان: مرکز حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 5. دارابی، شکوفه (1395)، تحلیلی بر مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار قیصر امین‌پور، فصلنامه علوم و فنون نظامی، شماره 38: 117-132
 6. زرکوب، منصوره. صدیقی، عاطفه (۱۳۹۲)، تعدیل و تغییر در ترجمه، چالش‌ها و راهکارها با تکیه‌بر ترجمه کتاب التّرجمة و أدواتها. فصلنامه پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دوره ۳، شماره ۸: ۵۴ -۳۵.
 7. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. (1395). کتاب فارسی 1 سال دهم. دوره متوسطه دوم. تهران: شرکت نشر کتاب‌های درسی ایران.
 8. سعیدان، اسماعیل (۱۳۸۷)، اصول و روش کاربردی ترجمه، تهران: رهنما.
 9. شریعتی، احمد (۱۳۸۷)، ادبیات پایداری و مبانی علمی تحلیل و طبقه‌بندی آن. مجموعه مقالات دومین کنگره ادبیات پایداری، به کوشش دکتر امیری خراسانی، کرمان: مرکز حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 10. صلح‌جو، علی (۱۳۸۵)، گفتمان و ترجمه، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.
 11. طاهری، علی. اسلامی پور، محبوبه (۱۳۸۷)، جلوه‌هایی از ادبیات پایداری ایران و فلسطین در آثار قیصر امین پور و محمود درویش. مجموعه مقالات دومین کنگره ادبیات پایداری، به کوشش دکتر امیری خراسانی، کرمان، مرکز حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ۱۳۸۷.
 12. فرخ نیا، میهن دخت. نارجی، مژگان (۱۳۹۲)، بررسی شعر مقاومت افریقای جنوبی با تکیه‌بر دیدگاه پسا‌استعمارگرایی، ادبیات پایداری، سال پنجم، شماره نهم.
 13. لطفی پور ساعدی، کاظم (۱۳۷۱)، درآمدی به اصول روش ترجمه، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 14.  میثمی، ژولی. اکبری، لیلا. حری، ابوالفضل (۱۳۸۰)، تأثیر ترجمه بر زبان و ادبیات فارسی، انجمن ادبی شفیقی و نشریه ایران، شماره ۲۲.
 15. ممتحن، مهدی، لک، ایران (1392)، نقش ترجمه در ادبیات تطبیقی و داستان‌نویسی معاصر، پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال سوم، شماره نهم.
 16. هادی پور، هدی. بهرامی نظرآبادی، نجمه (۱۳۹۴)، جلوه‌های از ادبیات پایداری در شعر جیوکوندا بلی، شاعر برجسته نیکاراگوئه، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ادبیات پایداری، به کوشش دکتر امیری خراسانی، کرمان، مرکز حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 17.  Catford, John Cunnison )1965), A linguistic theory of translation. Oxford University Press 
 18.  House. Julian (2001) “Translation quality assessment: linguistic description versus social evaluation”, Meta, Vol.46, No.2.
 19.  House. Julian. Translation (2009), Oxford and New York: Oxford University Press.
 20. Newmark. Peter (1988), A textbook of translation.UK: Prentice Hall, 1988