نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران

چکیده

از نظر تاریخ زن قبل از اسلام در محرومیت فراوان بوده و از جایگاه مناسب اجتماعى برخوردار نبوده است؛ چرا که نگاه به زن، نگاه ابزارى و کالائى بوده یعنى زن در ردیف یکى از کالاهایى بوده است که در اختیار مردان بوده، تا لذت بیشترى از زندگى ببرند ولی اسلام با نداى آسمانى خود تحول بزرگى در زن ایجاد نمود. سو ال ؛ جایگاه زنان درانقلاب اسلامی وتاثیر آن بر بیداری اسلامی با رویکرد تمدنی چگونه هست؟(سوال اصلی) درجواب باید گفت ؛ نسبت به زنان سه رویکرد وجود دارد. درعصر بیداری اسلامی ، ما شاهده آنیم که نگاه زن از حالت رویکرد منفعلانه ومدرن سازی غربی به رویکرد تمدن سازی براساس ارزشهای اسلامی تبدیل شده است.( فرضیه) وحاصل آن ،حرکت زن به سوی کمال را سرعت بخشید و زن مسلمان متحول وهمین امرباعث تاثیرات مهمی دربیداری اسلامی زنان مسلمان شده است .لذا، جهان دریافته که زن مسلمان خانه‏نشین و منفعل نیست وبا استقبال از حجاب اسلامى آنرا به نماد مخالفت با دولت‏ها، اعلام کرده وتلاش نمودنده اعلام کند که اولا؛ پوشش اسلامى به‌عنوان اظهار وجود فردى یا مذهبى به کار مى‏رود. ثانیا ؛ توجه به حجاب، پاسخى به جنبش فمینیسم است ودلیل تشرف به دین اسلام است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of women in the Islamic Revolution and its effect on the Islamic awakening with the approach of civilization

نویسنده [English]

  • Ali Akhtarshahr

Assistant Professor of Islamic Azad University, Lahijan Branch

چکیده [English]

In terms of pre-Islamic history, women have been in great deprivation and have not had a proper social status; Because looking at women is a tool and a commodity, that is, a woman has been one of the commodities available to men to enjoy life more, but Islam, with its heavenly voice, created a great change in women. Question ; What is the position of women in the Islamic Revolution and its effect on the Islamic Awakening with a civilized approach? (The main question) The answer should be; There are three approaches to women. In the age of Islamic awakening, we see that women's view has changed from a passive approach and Western modernization to a civilization-based approach based on Islamic values. In the Islamic awakening, women have become Muslims. Therefore, the world has realized that Muslim women are not housewives and passive, and by welcoming the Islamic hijab, it has declared it as a symbol of opposition to governments, and has tried to declare that, first; Islamic dress is used as an expression of individual or religious existence. Secondly; Paying attention to the hijab is a response to the feminist movement and is the reason for converting to Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Islamic Hijab
  • Islamic Revolution
  • Islamic Awakening
  • Civilization
امام خمینی، تبیان، جایگاه زن دراندیشه امام خمینی (ره) سخنرانی 20/7/1357
باقری، علی (1374)، خاطرات 15 خرداد، انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ج1، تبریز.
بشیریه، حسین (1376)، جامعه‏ شناسی سیاسی، چ سوم، تهران: نشر نی.
راغبی، معصومه (1384)، «چهره زن ایرانی در مطبوعات بیگانه»، ویژه‌نامه ماهنامه پیام زن، دفتر سوم.
طغرانگار، حسن (1388)، حقوق سیاسی اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
طهماسبی کهیانی، ساسان (1385)، نقش زنان در نهضت امام خمینی (ره)، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
عظیمی، مژگان و قاضی طباطبایی، محمود و هدایتی، علی اصغر (1394)، «مشارکت سیاسی زنان در ایران و عوامل موثر بر آن»، فصلنامه زن وجامعه، دوره 6، شماره 24.
عیوضی، محمد رحیم (1385)، «انقلاب برای زنان»، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال پنجم ، شماره 480، شهریور.
عیوضی، محمد رحیم (1385)، «انقلاب برای زنان»، ماهنامه اندیشه وتاریخ سیاسی ایران معاصر، سال پنجم، شماره 480، شهریور.
قوام، عبدالعلی (1384)، روابط بین الملل، نظریه ها و رویکردها، تهران: سمت.
قوی، نیره (1391)، «حضور زنان در انقلاب اسلامی ایران وتاثیرآن بربیداری اسلامی»، فصلنامه علمی وتخصصی سازمان بسیج اساتید کشور، شماره اول، بهار.
کمالوند، فریده (1381)، یادهای ماندگار، تهران: نشراشاره.
کولایی، الهه (1395)، «نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱»، فصلنامه مطالعات بین الملل، شماره 50.
مطهری، مرتضی (1377)، نهضت های صد ساله اخیر،تهران: انتشارات صدرا.
موحد، مجید (1382)، «مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن مطالعه موردی شهرستان بندرعباس»، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی، شماره 3.
میرباقری، محمد مهدی. «تحلیل بیداری اسلام و تبیین نقش زنان مسلمان»، mirbaqeri.ir
نوربخش، سیدحسین (1369)، یادواره نهضت اسلام تا 22 بهمن 57، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.