دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-144 
5. نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه

صفحه 92-126

احمد جالینوسی؛ یگانه سادات طباطبایی؛ هنگامه البرزی