نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، اصفهان، ایران.

2 دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم، ایران.

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، اصفهان، ایران.

چکیده

گسترش اندیشه سلفی آن در دهه های گذشته آغاز شده و در 2011 به اوج خود رسیده است و فرقه هایی همچون طالبان و داعش هم از رحِم آن بیرون آمده اند.در این پژوهش، مقایسه این دو نوع اندیشه مد نظر می باشد لذا، با این رویکرد، هدف از مطالعه حاضر، بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی طالبان با داعش می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی می باشد که با استفاده از تکنیک هرمونیتک فلسفی به تحلیل سئوالات پژوهش پرداخته است. با توجه به یافته های پژوهش و به صورت کلی، می توان گفت که هر دو گروهگ داعش و طالبان در برخی از اصول سیاسی و اجتماعی با یکدیگر مشابهت دارند با این تفاوت که طالبان در این اندیشه است که در افغانستان قدرت را به دست گیرد و اسلام را آنطور که خود تفسیر می کند،اجرا نماید؛ اما داعش بر این باور است که یک حکومت جهانی تشکیل دهد و همه کسانی که با آنها نیست را کافر می داند و معتقد است که یا باید از بین بروند و یا اینکه تفکر و حکومت داعش را بپذیرند، در نتیجه می توان گفت: طالبان گروهی سلفی ولی داعش گروهی سلفی تکفیری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Taliban's Socio-Political Thoughts on ISIS in the Face of Islamic Community Building

نویسندگان [English]

  • Farzad Nazari 1
  • Morteza Shirody 2
  • Alireza Golshani 3

1 PhD in Political Science, Islamic Azad University of Shahreza, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor of the Research Center for Islamic Civilization and Religion of the Holy Prophet (PBUH), Qom, Iran.

3 Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University of Shahreza, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The spread of Salafi thought began in the past decades and reached its peak in 2011 and sects such as the Taliban and ISIS have also emerged from its womb. In this study, a comparison of these two types of ideas is considered. Approach The purpose of the present study is to examine the political and social views of the Taliban with ISIL. This research is a kind of analytical-documentary research that has analyzed the research questions using philosophical hermeneutic technique. According to the findings of the study and in general, it can be said that both ISIS and the Taliban are similar in some political and social principles, with the difference that the Taliban is thinking of taking power in Afghanistan and To practice Islam as he interprets it; But ISIL believes in forming a world government and considers all those who are not with them as infidels and believes that they must either be eliminated or accept ISIL's thinking and rule, so we can say that the Taliban are a group. Salafi but ISIS is a takfiri Salafi group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS
  • Taliban
  • Salafism
  • Political Thinking
  • Social Thinking