نویسنده = سوده کریمی
1. ابعاد حقوقی سیاسی اعتقادی حضور ایران در سوریه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 78-104

سوده کریمی