استمرار رتبه علمی فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی برای سه سال پیاپی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، 

فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی با صاحب امتیازی سازمان بسیج اساتید کشور برای سال سوم موفق به حفظ رتبه علمی خود شده است. این فصلنامه از سال 1399 موفق به اخذ رتبه علمی «ب» از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران شده است. امید است این نشریه بتواند سهم بسزایی در گسترش مرزهای دانش و ارتقای کیفی و کمی جایگاه علمی کشور داشته باشد.

شایان ذکر است این نشریه از ابتدا در سال 1391 موفق به اخذ رتبه علمی ترویجی شده بود، که در ادامه با سردبیری دکتر علیرضا صدرا توانست به رتبه علمی «ب» وزارت عتف ارتقاء یابد.

با احترام،
مدیر داخلی فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی
سهیلی مقدم