بسم الله الرحمن الرحیم

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد، کاندیدای مقالات شماره فصل بهار سال 1402فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. بدیهی است مقالات پس اخذ تأییدات از هیئت داوران و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت. تاکید می‌گردد  هیچ الزامی برای پذیرش نهایی مقالات لیست شده در این خبر وجود نخواهد داشت، پذیرش مشروط به تکمیل فرآیند انتشار از جمله هزینه ارزیابی و پذیرش که مبلغ ششصد هزارتومان خواهد بود.

کد مقاله    عنوان مقاله

IABAJ-2205-1386 (R2)     واکاوی نقش مقامات آمریکایی در ترغیب صدام به جنگ با ایران در شهریور1359.
IABAJ-2206-1392 (R3)     مفهوم شناسی و مؤلفه‌های تعلیم و تربیت اسلامی از منظر بیدارگر اسلام؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی
IABAJ-2209-1413 (R3)     راهبردهای تصویرسازی رسانه ای از جنبش های مقاومت در جهان اسلام؛ موردپژوهی حشدالشعبی عراق
IABAJ-2208-1411 (R4)     نوعثمانی گری به مثابه جریان معارض مقاومت اسلامی: مطالعه موردی داعش
IABAJ-2210-1435 (R4)     مقاومت اسلامی و نسبت آن با فلسفه تاریخ از منظر نهج البلاغه؟
IABAJ-2303-1474 (R2)     تحلیل اثرگداری نظریه ولایت فقیه بر اندیشه مقاومت در خاورمیانه

IABAJ-2211-1442 (R2)     مبنای قرآنی مقاومت علیه سلطه ( با نگاهی به تحول مفهوم سلطه در تفاسیر شیعه و اهل سنت)
IABAJ-2303-1471 (R3)     بررسی تاثیر شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی برافول هژمونی آمریکا در منطقه غرب آسیا

مقالاتی که نویسنده پاسخ نداد:
IABAJ-2205-1384 (R2)     تسری بیداری اسلامی در شمال آفریقا از تونس به مصر و لیبی؛ با تأکید بر نظریه پخش

باتشکر
مدیر داخلی
سیدمهدی سهیلی مقدم