شاخص‌های ارزیابی داوری‌های فصلنامه از قرار ذیل است:

 • توضیح برای نویسنده
 • توضیح برای سردبیر
 • نظرات داور بر روی فایل مقاله (کامنت)
 • آشنایی با ضوابط و شرایط فصلنامه
 • تقریب نظرات با بقیه داوران
 • تعداد مقالات منتشر شده خود داور در پایگاه علوم انسانی
 • همگونی مقالات داور
 • علاقه‌مندی پژوهشی داور
 • رتبه علمی
 • توجه به معیارهای مقالات
  • اصالت،Originality
  • نوآوری،Novelty
  • کیفیت،Quality
  • سودمندی،Usefulness
  • اثربخشی،Effectiveness
 • آشنایی داور و نویسندگان با معیارها
  • معیارهای کمیسیون نشریات
  • معیارهای مجله ها
  • معیارهای پایگاههای استنادی
  • معیارهای داوران
  • معیارهای خوانندگان
 • سوالات از داوران:
  • تجربه داوری
  • دانش و تخصص
  • وقت کافی برای داوری
  • بموقع داوری
  • غرض ورزی و یاتبانی
  • رعایت محرمانگی داوری
 • آگاهی داوران
  • آگاهی از انواع رویکردها و معیارهای ارزیابی مقاله های علمی
  • آگاهی از رویکردها و الزامات مجله های مورد نظر(داخلی و خارجی)
  • تحلیل برخی مقاله های انتشار یافته در مجله های معتبر و با کیفیت
  • حفظ بی طرفی و صداقت در ارزیابی
  • داشتن نگاه مثبت در ارزیابی با هدف افزایش کیفیت مجله ها و مقاله ها
  • تمایل به یادگیری از دیگران

فرم‌های نظر سنجی:

 • نظرسنجی نویسندگان
 • نظرسنجی داوران
 • نظرسنجی کارکنان