بدین وسیله اعلام می‌گردد کاندیدای مقالات شماره آینده فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. بدیهی است مقالات پس اخذ تأییدات و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت.

مقالات پذیرش شده زمستان ۱۴۰۰:
1321    خیزش مجدد گفتمان راست افراطی در اروپا و تقابل با مسلمانان در عصربیداری اسلامی
1313    تجلّی بیداری اسلامی در شعر معاصر لبنان (مطالعه موردی: شعر مصطفی غلایینی)
1293    جمهوری اسلامی ایران و لزوم اتخاذ راهبردِ تأمین مذاهب اسلامی در راستای مهار جریان تکفیر و افراط‌گرایی
1322    بررسی معناشناختی «ارتجاع» در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
1330    پیش زمینه های گسترش نظام‌مند دین پژوهی در جهان اسلام
1354    چالش‌های مقاومت از منظر قرآن کریم
1326    آسیب‌شناسی تداوم جنبش‌های دینی در حوزه تعامل امت با امام از منظر قرآن کریم


مقالات پذیرش شده سال ۱۴۰۱:

1307     پارادایم واکنشی و فهم ظهور بنیاد‌گرایی در سوریه(مطالعه موردی: جبهه‌النصره)
1306     بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر افول هژمونی آمریکا
1251     استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای محور تحت نفوذ در جهان اسلام از منظر رئالیسم تدافعی( واکاوی بحران عراق و سوریه )

1336    رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی در حمایت از گروه‌های تکفیری-جهادی (مطالعه بحران سوریه)
1358     نقش و جایگاه آموزه‌های مهدویت در تحقّق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر آموزه عدالت)

 

- هزینه ارزیابی و پذیرش مجموعا مبلغ چهارصد هزارتومان

باتشکر
مدیر داخلی
سیدمهدی سهیلی مقدم
بروز رسانی ۱۴۰۰/۱۱/۱۵