نویسندگان

1 دانشجوی دکترای قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

تاریخ اندیشه سیاسی در تمدن اسلامی، بیانگر تغییر و تحول در میزان اقتدارگرایی حکومت هاست. و از آن جایی که اسلام به اقتدارگرایی امت ها و جوامع اسلامی اهمیت فراوان داده است؛ لذا اتخاذ موضع معرفت شناختی نسبت به مبانی آن در قرآن، ضروری و اساسی است. تا بتوان از ورای تنوعات ملموس در جریان های مختلف سیاسی، به بنیاد روش شناختی مکنون در اندیشه های سیاسی اسلامی دست یافته و بر برخی مشکلات ناشی از سیطره ی دیدگاههای مستبدانه و خودکامه فائق آید. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل مطالب، به بررسی و بیان مبانی اقتدار گرایی در اسلام پرداخته، سپس با در نظر گرفتن این مهمّ که بیداری اسلامی در ایران، به این کشور اقتدار ویژه ای در سطح منطقه ای و جهانی بخشیده است، به واکاوی و بازشناسی دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران درباره اقتدارگرایی امت ها از طریق بیداری اسلامی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical Foundations of Authoritarianism in the Quran with an Approach to Imam Khomeini's Perspectives on Islamic Awakening in Iran

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

1 PhD student in Quran and Hadith, Ilam University, Ilam, Iran

2 Assistant Professor Ilam University, Ilam, Iran.

چکیده [English]

The history of political thought in Islamic civilization represents the transformation of the level of authoritarianism of the state. And since Islam has given great importance to the authoritarianism of the Islamic nations and societies, the adoption of an epistemological position in relation to its foundations in the Quran is essential and fundamental. In order to be able to overcome the tangible variations in various political movements to the methodological foundation of Islamic political thought and overcome some problems arising from the dominance of authoritarian and authoritarian views. This research seeks to investigate and express the principles of authoritarianism in Islam using the library method and analysis of the material. Then, considering that the Islamic awakening in Iran has given this country a special authority on the regional and global levels, it is to examine and recognize the viewpoint of Imam Khomeini (RA) as the founder of the Islamic Republic of Iran about the authoritarianism of the Gentiles. We will go through the Islamic Awakening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authority
  • Islamic awakening
  • beliefs
  • Tradition
  • legal rationales
القرآن کریم 
ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۹۸)، التوحید، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول.
ابن بابویه، محمد بن علی(۱۳۷۷). الخصال ، ترجمه کمره‌ای، تهران: کتابچی ، چاپ اول.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (۱۳۷۶). تحف العقول ، ترجمه کمره‌ای، تهران: کتابچی ، چاپ ششم.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی(۱۳۹۴). تحف العقول عن آل الرسول، بیروت: مسسه اعلمی، چاپ پنجم.
افتخاری، اصفر(۱۳۸۰). اقتدار ملی؛ جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی، تهران:سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، چاپ اول.
انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
بابایی، احمدعلى(۱۳۸۲). برگزیده تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم.
بوردو، ژرژ(۱۳۷۸). لیبرالیسم مترجم: عبدالوهاب احمدی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
چاپ اول.
حسینی زبیدی، محمدمرتضی(۱۴۱۴). تاج العروس من جواهر القاموس، محقق و مصحح: علی سیری و 
حسینی شاه‌عبدالعظیمی، حسین بن احمد(۱۳۶۳). تفسیرائناعشری تهران: انتشارات میقات، چاپ اول.
خمینی، روح الله (بی‌تا). ولایت فقیه و جهاد اکبر، الست فقیه.
خمینی، روح الله(۱۳۷۸). صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم :و نشر آثار امام خمینی: چاپ اول.
دال، رابرت (۱۳۶۴). تجزیه و تحلیل جدید سیاست، مترجم: حسین ظفریان، تهران: نشر مترجم.
ذوعلم، علی(۱۳۸۶). تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. چاپ چهارم
راغب اصفهانی، حسین بن محمد(۱۳۷۴). ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، تهران: مرتضوی، چاپ دوم.
ستوده تهران: انتشارات فراهانی.
سریع‌القلم، محمود(۱۳۹۱). اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، تهران: نشر فرزان روز، چاپ دوم.
شجاعی زند، علیرضا(۱۳۷۶). مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ اول. 
طباطبایی، محمدحسین(۱۳۷۴). ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر 
طبرسی، فضل بن حسن(۱۳۶۰). ترجمه مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، مترجمان: گروهی، محقق: رضا 
عالم، عبدالرحمن(۱۳۸۵) بنیادهای علم سیاست، تهران: نشرنی، چاپ چهاردهم.
على هلالى، بیروت: دارالفکر: چاپ اول. 
عمید زنجانی، عباسعلی(۱۳۸۸). مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ هفته. 
کوئینتن، آنتونی(۱۳۷۱). فلسفه سیاسی، مترجم: مرتضی اسدی، تهران: انتشارات الهدی، چاپ اول.
کواکبیان، مصطفی(۱۳۷۸). مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران: انتشارات عروج، چاپ دوم.
لاریجانی، محمدجواد (۱۳۷۳). حکومت مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، چاپ اول.
لاریجانی، محمدجواد(۱۳۷۷). تدین حکومت و توسعه، بی جا: موسسه فرهنگی اندیشه معاصر چاپ اول.
لمبتون، آن، کى، اس(۱۳۸۰). دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق: عباس صالحی و محمدمهدی فقیهی، تهران:عروج، چاپ دوم.
مترجمان(۱۳۷۷). ترجمه تفسیر جوامع الجامع. تحقیق: با مقدمه آیت الله واعظ زاده خراسانی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. مشهد. چاپ دوم. 
محمدی, حیدر(۱۳۸۰). قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی، قم: دفتر نشر و پخش معارف چاپ اول.
مرکز فرهنگ و معارف قرآن(۱۳۸۶). دائره المعارف قرآن کریم. قم: بوستان کتاب. چاپ سوم.
مصطفوی، حسن(۱۳۶۸). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - تهران:
مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۸۱). پیام قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
نعمانى، ابن أبى زینب محمد بن ابراهیم(۱۳۷۶). الغیبة، ترجمه غفاری، تهران: نشر صدوق، چاپ دوم.
ولایى، عیسی(۱۳۷۷).مبانى سیاست در اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
وینسنت، اندرو(۱۳۷۱). نظریه‌های دولت، مترجم: حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ اول.
Lzeitin(1981). Ideaigy The Deveopment of socioogica Theory, permtice Ha, New Jersey.
Nordland, Rod & David D. Kirkpatrick (2011). Islamists Growing Sway Raises Questions For Libya, New York Times.