نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

خیزش و بیداری اسلامی بحر‌ین بیش از هر جنبش دیگری در جهان معاصر عرب، از آموزه-های اسلامی نهضت حسینی و حادثۀ ماندگار عاشورا تاثیر پذیرفته‌است؛ چرا که در میان این ملت، شورش امام حسین (ع) علیه بیدادگری، وجدان‌های خفته را بیدار کرد، جامعه را تشنۀ فرمانروایی صالحان نمود و به سرمشقی بی بدیل برای جنبش‌های آزادی بخش جهان به ویژه جهان تشیع شد. شاعران انقلابی و شیعی بحر‌ین در اشعار خود با الهام از این حادثۀ شورانگیز دینی و قهرمانان الهام‌‌بخش آن، اهداف والای انسانی و اسلامی قیام مردم بحر‌ین علیه ستمگری حاکمان مستبد و خودکامه را به تصویر کشیده‌‌اند. در اشعار انقلابی، مضا‌مینی چون ستم‌ستیزی و خوار‌ستیزی غریبانه، مرگ سرخ در کنار ولایت‌پذیری، شکیبایی در هنگامۀ غیبت مهد‌ى (عج(، روح پایداری و بیداری و احیاء عزت و کرامت، برگرفته از پیام عاشورا موج می‌زند. از این‌رو، چگونگی ظهور مضامین حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین، به عنوان مسئلۀ تحقیق حاضر مطرح است و پژوهش حاضر در تلاش است تا با روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش‌ پاسخ دهد: مهمترین مضامین قیام امام حسین (ع) در شعر بیداری اسلامی بحرین کدام‌اند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hussein Passion based on Islamic acknowledgment In Bahrain as a poem

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Zoodranj 1
  • zahra kochaki niyat 2

1 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 PhD Student in Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Islamic acknowledgment and movement in Bahrain is influenced by the Islamic teachings of Ashura as compared with the other movements within all Arabic countries. Because such people have affected by Imam Hussein’s revolution against injustices and their hidden consciousness got aroused. This could govern truth and control the society. At last, it became unique sample in point of the freedom movements all over the world, especially among Shias. Revolutionary and Shia poets in Bahrain are drawn their deep and revolutionary goals in concerning to Bahrainian revolution against the cruelties of governs. There are concepts as anti-oppression, objection-fighting lonely,consisting on struggle against oppression and colonizing, pay attention to Islamic and Shied thoughts as well as contents of Quran and of traditions, rising and acknowledgment, inventing to Islamic uniformity and collocation and reject of split (result of being the whole people), patriotism, the Red Death with leadership, be patient in absentia of Imam Mahdi, resistance and acknowledgment and humanity and Islamic munificence taken by Ashura message. Here, we can expose how to emerge the Hussein concepts in Islamic acknowledged poems as an investigative method. Therefore, we will try to answer questions by analytic- descriptive method. The most changeable concepts in concerning to Imam Hussein (peace be upon him) within the Islamic – acknowledged poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic acknowledgment
  • Resistance
  • Bahrainian revolution
  • Shias and revolutionary poets
قرآن کریم.
بیگ‌زاده، خلیل، الماسی، عطا (۱۳۹۵). «جلوه‌های مقاومت در شعر یدالله بهزاد کرمانشاهی»، نشریه ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال هشتم، شماره ۰۱۵ صص ۱۲۵- ۱۰۴ 
خداوردی، علی (۱۳۹۴). بیداری اسلامی در بحرین فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات بیداری اسلامى، سال دوازدهم، شماره ۴۰، ‏ صص ۱۸۴ -۱۶۵ 
دکمیجان، هرایر (۱۳۷۷). جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران:کیهان.
دلشاد تهرانی، مصطفی (۱۳۸۶). مدرسه حسینی، تهران: دریا چاپ بیستم.
سنگری، محمدرضا (۱۳۷۷). ادبیات پایداری (مقاومت)، نامه پژوهش (ویژه دفاع مقدس)، شماره ٩‏ سال ۳ تهران: مرکز پژوهش‌های بنیادی، چاپ اول.
سید ابن طاووس (۱۳۸۷). اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه سید محمدرضا مجیری، قم: بقیه الله.
سید حسین و استادی، هوشنگ(۱۳۸۸). تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعی بررسی تطبیقی شعر حماسی - آیینی عاشورایی در گستره ادبیات عربی و فارسی؛ دوره شکل گیری و و تحول؛ ساختار و مضمون، مجله ادبیات تطبیقی، سال دوم، شماره ۸، صص ۵۷-۹۴
شکری، غالی (۱۹۷۹) ادب‌المقاومه، بیروت: دارالافاق الجدیده، چاپ اول.
شیخ مفید (بی تا)، الامالی، قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.
العراقی، فائز (۱۹۹۸م). شعر الانتفاضه فی البعدین الفکری و الفنی، دمشق: منشورات اتحاد کتاب 
العرب.
علوی مقدم، مهیار(۱۳۸۳). «شاعر متعهد کیست و شعر متعهد چیست»، فصلنامه دانشگاه آزاد مشهد، شماره۴و۰۳ صص ۱۹-۶ 
عنایت حمید (۱۳۷۲). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران:خوارزمی.
فضلی، محمدصادق (۱۳۹۱)، «بسترشناسی بیداری اسلامی در بحرین»» همشهری دیپلماتیک:شماره ۶۸.
محمدی، محبوبه (۱۳۸۹). قسم به تخل قسم به زیتون، تهران: نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
مصلی‌نژاد عباس (۱۳۹۱)، «هویت‌یابی شیعیان و ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره اول.
موسسه راه پیروزی (۱۳۹۰)، گزیده‌ای از شاعران بیداری اسلامی، تهران.
میرزایی، فرامرز؛ زودرنج، صدیقه و کوچکی نیت، زهرا (۱۳۹۳). «بازتاب گفتمان انقلاب اسلامی ایران در شعر بیداری اسلامی بحرین: فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره ۴ شماره ۱۰، صص ۹۵-۱۱۲ 
Dalacoura، Katrina(2011)، The 2011 uprisings in the arab middle east international A affairs،No 88.