نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) ، قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه در یک دهه گذشته شکوفایی گسترد های یافته است. مقامات رسمی دو کشور پی شبینی کرده اند روابط اقتصادی آ نها در سال 2015 به 30 میلیارد دلار افزایش یابد. دو کشور دارای منافع سیاسی و امنیتی مشترکی هستند که در اکثر حوزه ها باعث هم گرایی آ نها شده است. البته در برخی حوزه ها رقاب تهایی وجود دارد که باعث نوعی واگرایی و حتی رقابت دو کشور گشته است. یکی از عواملی که باعث رقابت و ایجاد واگرایی در روابط دو کشور گشته، تأثیراتی است که تحولات خاورمیانه بر منافع دو کشور گذاشته و منافع دو کشور را در برخی حوز هها در مقابل هم قرار داده است. یکی از این حوز هها بحران سوریه است. در بحران سوریه ایران از دولت بشار اسد حمایت و دفاع می کند ، اما ترکیه خواهان سقوط بشار اسد است و از اپوزیسیون دولت سوریه حمایت می نماید. لذا سؤال این است که تحولات خاورمیانه چه تأثیری بر روابط ایران و ترکیه دارد؟ در این مقاله سعی می شود با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود. بررس یها حاکی از آن است که اختلاف نظر و تضاد منافع ایران و ترکیه در تحولات خاورمیانه باعث واگرایی آ نها م یشود اما پیوندها و منافع اقتصادی مشترک، مانع وارد آمدن آسیبهای جدی بر روابط دو کشور م یگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Turkish-Iranian relations in the light of future developments in the Middle East: in the shadow of political rivalry and economic cooperation

نویسندگان [English]

  • Hakem Ghasemi 1
  • Aram Hasanzade 2

1 International University of Imam Khomeini, Qazvin, Qazvin, Iran

2 Graduate student Imam Khomeini International University, Qazvin, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

 
Political and economic relations between Iran and Turkey in the past decade has broad prosperity. Officials have forecast economic relations of the two countries in 2015 to 30 billion dollars. The two countries have common political and security interests in many areas has led to convergence. However, in some areas there is competition, which has been a divergence or even competition between the two countries. One of these areas is the crisis in Syria. Assad defended Iran in the Syrian crisis, but Turkey is calling for the fall of Bashar al-Assad and the Syrian opposition will support. So the question is what effect developments in the Middle East, Iran and Turkey? In this article we will try using descriptive and analytical approach to these questions will be answered. Studies suggest that disagreements and conflicts of interests between Iran and Turkey in the Middle East, but the divergence of economic ties and common interests, hinderthe relations between the two countries is causing serious damage
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East political-economic relations
  • Iran
  • Turkey
  • Convergence
  • Divergence
آدمی، علی؛ یزدا نپناه، مهدی و جهان خواه، عادل ، (1391)بیداری اسلامی و تغ ییر رژیم های
عربی؛ عوامل و زمینه ها ، فصلنامهمطالعاتراهبردی، س 15 ، ش 55 ، ص 78 59 .
-  آذر، عادل (1380)بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوا »، فصلنامهعلومانسانیدانشگاهالزهرا )س(، س 11 ، ش 37 و 38 ، ص 11 1.
- اخوان کاظمی، بهرام؛ مشتاقی، الله کرم ) « ،)1391 بیداری اسلامی و علل آن با تأکید بر نظرات
مقام معظم رهبری »، فصلنامهمطالعاتجهاناسلام، س 1، ش 1، ص 60 31 .
- اسکات، ویلیام ) 1391 (، تئوریحسابداریمالی، ترجمه: علی پارسائیان، تهران: ترمه.
- افتخاری، اصغر ) 1391 (، بیداریاسلامیدرنظروعمل، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.
- امینی، محمد؛ صدیق ارفعی، فریبرز؛ قدمی، ملوک ) « ،)1388 بررسی اثربخشی برنامه درسی
تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان: مطالعه موردی شهر کاشان ،»
دوماهنامهدانشوررفتار، س 16 ، ش 36 ، ص 54 41 .
- پورقیومی، ایوب ) « ،)1392 بیداری اسلامی و جامعه جهانی مهدوی »، دوفصلنامهپاسداری
فرهنگیانقلاباسلامی، س 2، ش 6، ص 85 53 .
- خامنه ای، سیدعلی ) 1391 (، یازدهگفتارپیرامونبیداریاسلامی، تهران: انقلاب اسلامی.
- خیامی، عبدالکریم ) « ،)1392 به سوی نظریه بیداری اسلامی، تحلیل کیفی متن بیانات مقام
معظم رهبری در اجلاس بین المللی بیداری اسلامی »، فصلنامهمطالعاتانقلاباسلامی، س
2، ش 33 ، ص 66 43 .
- دیبایی صابر، محسن؛ جعفر یثانی، حسین و آیتی، محسن ) « ،)1389 میزان درگیری برنامه
تبیین ابعاد و مؤلف ههای بیداری اسلامی و تحلیل جایگاه آن در کتا بهای درسی تاریخ دوره دوم متوسطه ایران
حسن نجفی و همکار
167
درسی فارسی دوره ابتدایی )پایه سوم و چهارم( با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین
المللی پرلز »، فصلنامهنوآوریهایآموزشی، س 9، ش 36 ، ص 49 29 .
- زارع، محمد رضا ) 1383 (، عللرشداسلامگراییدرترکیه، تهران: مؤسسه مطالعات
اندیشه سازان نور.
- سبحانی نژاد، مهدی؛ جعفر یهرندی، رضا و نجفی، حسن ) « ،)1389 تحلیل محتوای کتاب های
دین و زندگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره
مبارکه حجرات »، فصلنامهاندیشههاینوینتربیتی، س 11 ، ش 41 ، ص 101 79 .
- سلیمی، عبدالحکیم ) 1390 (، بیداریواحیایتمدناسلامیباتأکیدبراندیشهسیاسی
رهبرمعظمانقلاباسلامی، مجموعه مقالات همایش نظریه بیداری اسلامی در اندیشه امام
خمینی)ره( و آیت الله خامنه ای )مد ظله العالی(، تهران: موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
- شاملی، عباسعلی؛ ملکی، حسن و کاظمی، حمیدرضا ) « ،)1391 برنامه درسی، ابزاری برای
نیل به تربیت اخلاقی »، دوفصلنامهاسلاموپژوهشهایتربیتی، س 3، ش 2، ص 98 77 .
- شفیعی، مصطفی ) 1391 (، آسیبشناسیبیداریاسلامیازنگاهامامخمینی)ره(،
تهران: نهضت نرم افزاری.
- شیرودی، مرتضی ) 1390 (، بیداریاسلامی،چشماندازآیندهوهدایتآن، تهران: مجمع
تقریب مذاهب اسلامی.
- صفاوردی، سوسن ) « ،)1391 تحلیل محتوای رسانه های غربی در بازنمایی نقش زنان در
بیداری اسلامی »، دوفصلنامهمطالعاتبیداریاسلامی، س 1، ش 2، ص 62 37 .
- صیادی نژاد، روح الله؛ ذکایی، عبدالحسین و ذکایی، ابوالفضل ) « ،)1392 بازخوانی اندیشه
بیداری اسلامی امام خمینی )ره( در اشعار مصطفی جمال الدین »، دوفصلنامهمطالعاتبیداری
اسلامی، س 2، ش 4، ص 110 95 .
- فتحی واجارگاه، کورش ) 1388 (، اصولومفاهیمبرنامهریزیدرسی، تهران: بال.
- عارفی، محمد اکرم ) « ،)1380 جنبش اسلامی پاکستان و چالش های ساختاری راهبردی ،»
فصلنامهمطالعاتخاورمیانه، س 8، ش 27 ، ص 56 33 .
- غفاری هشجین، زاهد؛ قدسی، علیزاده ) « ،)1391 مؤلفه های اساسی بیداری اسلامی در اندیشه
سیاسی امام خمینی )ره( »، دوفصلنامهمطالعاتبیداریاسلامی، س 1، ش 1، ص 195
.171
- یارمحمدیان، محمد حسین ) 1390 (، اصولبرنامهریزیدرسی، تهران: یادواره کتاب.
سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان 1393 168
- یزدان پناه، مهدی ) 1390 (، مجموعهمقالاتکوتاهدانشجوییباموضوعبیداری
اسلامی، تهران: دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- یوسفی، محمدرضا؛ رضایی اصفهانی، محمد علی ) « ،)1392 اهداف بیداری اسلامی از منظر
قران کریم »، فصلنامهمطالعاتانقلاباسلامی، س 10 ، ش 33 ، ص 26 9.
- Ghazi Jarrar, A (2014)، Political Concepts in Jordanian Schools Curricula
of the Scientific and Literary Streams (Grades 11th and 12th)، Journal
of Social and Behavioral Sciences, (116): 307-315.